Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Storczyk kukawka (Ang: Military orchid, (Du: Helm-Knabenkraut, £ac: Orchis militaris)
-
-
Avatar


Autor : Lena
2014-01-18
Autor : Lena 2014-01-18

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz¬Īd szparagowce
Rodzina storczykowate
Podrodzina storczykowe
Rodzaj storczyk
Gatunek storczyk kukawka

Nazewnictwo

Storczyk kukawka (Orchis militaris L.) Рgatunek ro¶liny z rodziny storczykowatych (Orchidaceae). W Polsce wystêpuje podgatunek storczyk kukawka typowy.

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, silna, prosta, nierozga¬≥√™ziona i nieco kanciasta. Wysoko¬∂√¶ (wraz z kwiatostanem) 20-50 cm. Pod ziemi¬Ī dwie bulwy.
Li¶cie
W liczbie 3-5 skupione s¬Ī w dolnej cz√™¬∂ci ¬≥odygi. Maj¬Ī d¬≥ugo¬∂√¶ do 15 cm, s¬Ī szerokolancetowate i b¬≥yszcz¬Īce. Najwy¬Ņszy z li¬∂ci obejmuje pochwiasto ¬≥odyg√™.
Kwiaty
Zebrane na szczycie ¬≥odygi w g√™sty 20-60 kwiatowy kwiatostan o d¬≥ugo¬∂ci 5-20 cm. Kwiaty zakwitaj¬Ī poczynaj¬Īc od do¬≥u ku górze. Przysadki s¬Ī ¬≥uskowate i maj¬Ī d¬≥ugo¬∂√¶ do 3,5 mm, co stanowi ¼ d¬≥ugo¬∂ci zal¬Ī¬Ņni. Z wyj¬Ītkiem war¬Ņki wszystkie listki okwiatu s¬Ī stulone, z zewn√™trznej strony bia¬≥awe, od ¬∂rodka wzd¬≥u¬Ņ nerwów czerwonofioletowe. War¬Ņka jest wyra¬ľnie 3-dzielna. Ma bia¬≥y ¬∂rodek i 2-3 szeregi czerwonokarminowych plam. Boczne ¬≥atki i dwudzielna ¬∂rodkowa ¬≥atka maj¬Ī purpurowoczerwony kolor, zaokr¬Īglone i nieco wygi√™te do góry szczyty. Ostroga o d¬≥ugo¬∂ci 5,5-7,4 mm jest walcowata i zwrócona w dó¬≥. Py¬≥kowiny s¬Ī ciemnoszare[3]. Fioletowo nabieg¬≥a zal¬Ī¬Ņnia jest skr√™cona i w¬Īska.
Owoc
Rozdêta torebka o d³ugo¶ci do 16 mm.

Biologia i ekologia:

Bylina, geofit. Kwitnie w maju i pierwszej po¬≥owie czerwca. Kwiaty imituj¬Ī budow¬Ī kwiaty ro¬∂lin miododajnych, jednak nie wytwarzaj¬Ī nektaru. Zapylana jest przez b¬≥onkówki. Rozmna¬Ņa si√™ tak¬Ņe wegetatywnie. Tylko niewielka cz√™¬∂√¶ kwiatów zwi¬Īzuje owoce. Ro¬∂nie w ¬∂wietlistych lasach i zaro¬∂lach, na suchych ¬≥¬Īkach, szczególnie na glebach wapiennych. Liczba chromosomów 2n = 42. Najwy¬Ņej po¬≥o¬Ņone stanowiska si√™gaj¬Ī 2000 m n.p.m. W Polsce najwy¬Ņej notowany by¬≥ w ¬¶wieradowie-Zdroju w Sudetach i ko¬≥o Szczawnicy w Pieninach, ale brak danych co do wysoko¬∂ci tych stanowisk.

Zmiennosś:

Podgatunki:
storczyk kukawka typowy Orchis militaris subsp. militaris. Wystêpuje w Europie i Azji Zachodniej.
Orchis militaris subsp. stevenii (Rchb.f.) B.Baumann & al. Wyst√™puje tylko we wschodniej Turcji, w Azerbejd¬Ņanie, Abchazji i Gruzji.
Storczyk kukawka typowy tworzy miesza√Īce z storczykiem purpurowyym (Orchis purpurea), Orchis simia i Orchis punctulata oraz mi√™dzyrodzajowe z Aceras.

ZagroŅenia i ochrona:

Ro¬∂lina obj√™ta jest w Polsce ¬∂cis¬≥¬Ī ochron¬Ī gatunkow¬Ī. Kategorie zagro¬Ņenia:
Kategoria zagro¬Ņenia w Polsce wg Czerwonej listy ro¬∂lin i grzybów Polski (2006): V (nara¬Ņony na wygini√™cie).
Kategoria zagro¬Ņenia w Polsce wg Polskiej Czerwonej Ksi√™gi Ro¬∂lin: VU (nara¬Ņony).

Najliczniejsza jest populacja w Niecce Nidzia√Īskiej. Najwi√™ksze zagro¬Ņenie dla tej ro¬∂liny stanowi¬Ī zalesianie muraw na których wyst√™puje, zarastanie stanowisk przez drzewa i zaro¬∂la oraz melioracja wilgotnych ¬≥¬Īk.

ZasiÍg wystÍpowania:

Storczyk kukawka typowy wyst√™puje w Europie i Azji Zachodniej. Jego pó¬≥nocna granica zasi√™gu biegnie przez po¬≥udniow¬Ī Szwecj√™ i po¬≥udniow¬Ī Finlandi√™ (wyst√™puje tutaj tylko w pobli¬Ņu Ba¬≥tyku). Granica po¬≥udniowa biegnie przez ¬∂rodkow¬Ī Hiszpani√™, ¬∂rodkowe W¬≥ochy oraz pó¬≥nocn¬Ī Grecj√™. Na zachodzie si√™ga po po¬≥udniow¬Ī cz√™¬∂√¶ Wysp Brytyjskich. Granica wschodnia nie jest dok¬≥adnie okre¬∂lona. W Polsce znany by¬≥ z oko¬≥o 200 stanowisk, jednak w ostatnich latach (1980-2008) potwierdzono jego wyst√™powanie tylko na oko¬≥o 50 stanowiskach, które znajduj¬Ī si√™ na terenie ca¬≥ego kraju, ale do¬∂√¶ nierównomiernie. W pó¬≥nocnej cz√™¬∂ci Polski najwi√™ksze skupienie stanowisk znajduje si√™ mi√™dzy Pojezierzem Lubuskim a po¬≥udniowo-zachodnim kra√Īcem Pobrze¬Ņa Szczeci√Īskiego, na pojezierzu Wielkopolskim, w dolinie Wis¬≥y mi√™dzy Grudzi¬Īdzem i Toruniem oraz w po¬≥udniowej cz√™¬∂ci Pojezierza Po¬≥udniowopomorskiego. W po¬≥udniowej Polsce najwi√™cej stanowisk jest na Wy¬Ņynie Miechowskiej, Lubelskiej i Roztoczu. W Karpatach podawany by¬≥ z 7 stanowisk, ostatnio potwierdzono jego wyst√™powanie tylko na jednym stanowisku na Matysce w Kotlinie ¬Įywieckiej.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : K³os

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Pod¬≥ugowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Eliptyczne

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : Fioletowy

Kolor : R√≥¬Ņowy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec

Gatunek pod ochronĪ

Gatunek zagroŅony

Stanowisko s≥oneczne

Geofit

-
RODZINA Orchidaceae (storczykowate) -ilo∂ś 15
Neottia nidus-avis(Gnie¬ľnik le¬∂ny), Dactylorhiza majalis(Kuku¬≥ka szerokolistna), Listera ovata(Listera jajowata), Epipactis helleborine(Kruszczyk szerokolistny), Epipactis palustris(Kruszczyk b¬≥otny), Dactylorhiza fuchsii(Kuku¬≥ka Fuchsa), Dactylorhiza incarnata(Kuku¬≥ka krwista), Cephalanthera rubra(Bu¬≥awnik czerwony), Cephalanthera damasonium(Bu¬≥awnik wielkokwiatowy), Corallorhiza trifida(¬Į¬≥obik koralowy), Malaxis monophyllos(Wyblin jednolistny), Goodyera repens(Taj√™¬Ņa jednostronna), Orchis mascula(Storczyk m√™ski), Orchis militaris(Storczyk kukawka), Traunsteinera globosa(Storczyca kulista),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Orchidaceae (storczykowate)

- Ro∂lina chroniona


RODZINA Orchidaceae (storczykowate) -ilo∂ś 15
Neottia nidus-avis(Gnie¬ľnik le¬∂ny),
Dactylorhiza majalis(Kuku³ka szerokolistna),
Listera ovata(Listera jajowata),
Epipactis helleborine(Kruszczyk szerokolistny),
Epipactis palustris(Kruszczyk b³otny),
Dactylorhiza fuchsii(Kuku³ka Fuchsa),
Dactylorhiza incarnata(Kuku³ka krwista),
Cephalanthera rubra(Bu³awnik czerwony),
Cephalanthera damasonium(Bu³awnik wielkokwiatowy),
Corallorhiza trifida(¬Į¬≥obik koralowy),
Malaxis monophyllos(Wyblin jednolistny),
Goodyera repens(Taj√™¬Ņa jednostronna),
Orchis mascula(Storczyk mêski),
Orchis militaris(Storczyk kukawka),
Traunsteinera globosa(Storczyca kulista),