Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:3
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Szak¬≥ak pospolity (Ang: Common buckthorn, (Du: Purgier-Kreuzdorn, £ac: Rhamnus cathartica)
-
-

Czy wiesz Ņe?.

W staro¬Ņytno¬∂ci odwarami z kory farbowano len na ¬Ņó¬≥ty i czarny kolor, a owocami we¬≥n√™ na brunatno i szaro.
Avatar


Autor : Lena
2014-01-11
Autor : Lena 2014-01-11

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¬Ņowych
Rz¬Īd ró¬Ņowce
Rodzina szak³akowate
Rodzaj szak³ak
Gatunek szak³ak pospolity

Nazewnictwo

Szak¬≥ak pospolity Rhamnus cathartica L. – gatunek krzewu lub drzewa nale¬Ņ¬Īcy do rodziny szak¬≥akowatych (Rhamnaceae).

Morfologia:

£odyga
Osi¬Īga wysoko¬∂√¶ do 6 m. Ma g√™ste ga¬≥√™zie z cierniami w rozga¬≥√™zieniach p√™dów, czym ró¬Ņni si√™ od podobnego gatunku kruszyny pospolitej, nie posiadaj¬Īcej cierni.
Li¶cie
Eliptyczno-jajowate, zaostrzone, o d¬≥ugo¬∂ci 3-6 cm, przy szeroko¬∂ci 1,5-3 cm, z zaokr¬Īglon¬Ī podstaw¬Ī, brzegiem równo pi¬≥kowane, delikatnie, krótko ow¬≥osione. Ogonki o d¬≥ugo¬∂ci ok. 1,5 cm, odstaj¬Īco ow¬≥osione. Nerwy boczne maj¬Ī zagi√™te ku szczytowi blaszki. P¬Īczki wyd¬≥u¬Ņone, spiczaste, przylegaj¬Īce do ga¬≥¬Īzek, brunatnoczerwone.
Kwiaty
Drobne i niepozorne, ¬Ņó¬≥tawozielone, wyrastaj¬Ī w p√™czkach z k¬Ītów li¬∂ci. S¬Ī 4-krotne, przedpr¬Ītne, rozdzielnop¬≥ciowe lub obup¬≥ciowe.
Owoc
Kuliste, czarne pestkowce.

Biologia i ekologia:

Siedlisko: widne zaro¬∂la, lasy, zbocza. Ma¬≥o wymagaj¬Īcy co do gleby. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla klasy (Cl.) Rhamno-Prunetea, Ass. Rhamno-Cornetum sanguinei. Kwiaty s¬Ī owadopylne, kwitn¬Ī od maja do czerwca. Owoce dojrzewaj¬Ī we wrze¬∂niu, maj¬Ī s¬≥odko-kwa¬∂ny smak i s¬Ī truj¬Īce (szczególnie niedojrza¬≥e).

Ro¬∂lina truj¬Īca. Zawiera podobne sk¬≥adniki, jak kruszyna pospolita, ale w mniejszej ilo¬∂ci, jest te¬Ņ s¬≥abiej od niej truj¬Īcy. Jednorazowa dawka 30 suszonych owoców (dla doros¬≥ego cz¬≥owieka) jest bezpieczna – wywo¬≥uje tylko biegunk√™.

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza:
Surowiec zielarski: owoce i kora (Cortex Rhamnus catharticae) zawieraj¬Ī glikozydy antrachinowe (m. in. frangulin√™), flawonoidy, garbniki, saponiny.
Dzia¬≥anie: przeczyszczaj¬Īce i pobudzaj¬Īce perystaltyk√™ jelit. Odwary z owoców lub suszone owoce stosowane s¬Ī przy przewlek¬≥ych zaparciach. Preparaty z szak¬≥aku ze wzgl√™du na uboczne dzia¬≥anie (powoduje przekrwienie miednicy ma¬≥ej), nie mog¬Ī by√¶ stosowane po operacji, przy hemoroidach, w stanach zapalnych narz¬Īdów jamy brzusznej, a tak¬Ņe przez kobiety w ci¬Ī¬Ņy i podczas miesi¬Īczki. Spo¬Ņyte przez karmi¬Īc¬Ī matk√™ przechodz¬Ī do mleka dzia¬≥aj¬Īc przeczyszczaj¬Īco na niemowl√™.
Zbiór i suszenie: owoce i kor√™ zbiera si√™ jesieni¬Ī i suszy w temperaturze 30-40 stopni Celsjusza.

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™puje w Europie, Zachodniej Azji i Afryce Pó¬≥nocnej. W Polsce jest pospolity na ca¬≥ym ni¬Ņu, na pogórzu wyst√™puje rzadziej.

Ciekawostki:

W staro¬Ņytno¬∂ci odwarami z kory farbowano len na ¬Ņó¬≥ty i czarny kolor, a owocami we¬≥n√™ na brunatno i szaro.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

Kszta≥t blaszki li∂cia : Jajowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Odwrotnie jajowate

Kszta≥t blaszki li∂cia : Okr¬Īg¬≥e

Kszta≥t blaszki li∂cia : Eliptyczne

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec

Gatunek trujĪcy

Gatunek leczniczy

Drzewa i krzewy li∂ciaste

-
PODRODZINA Rosoideae (r√≥¬Ņowe) -ilo∂ś 17
Rosa canina(Dzika r√≥¬Ņa), Potentilla reptans(Pi√™ciornik roz¬≥ogowy), Duchesnea indica(Poziomk√≥wka indyjska), Dryas octopetala(D√™bik o¬∂miop¬≥atkowy), Geum rivale(Kuklik zwis¬≥y), Sanguisorba minor(Krwi¬∂ci¬Īg mniejszy), Cerasus vulgaris(Wi¬∂nia pospolita), Prunus fruticosa (Wi¬∂nia kar¬≥owata), Parthenocissus quinquefolia(Winobluszcz pi√™ciolistkowy), Filipendula vulgaris(Wi¬Īz√≥wka bulwkowata), Euonymus europaeus(Trzmielina zwyczajna;Trzmielina pospolita), Prunus cerasifera(¬¶liwa wi¬∂niowa), Prunus spinosa(¬¶liwa tarnina), Prunus domestica(¬¶liwa domowa), Rhamnus cathartica(Szak¬≥ak pospolity), Aphanes arvensis(Skrytek polny), Agrimonia procera(Rzepik wonny),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaPODRODZINA Rosoideae (r√≥¬Ņowe) -ilo∂ś 17
Rosa canina(Dzika r√≥¬Ņa),
Potentilla reptans(Piêciornik roz³ogowy),
Duchesnea indica(Poziomkówka indyjska),
Dryas octopetala(Dêbik o¶miop³atkowy),
Geum rivale(Kuklik zwis³y),
Sanguisorba minor(Krwi¬∂ci¬Īg mniejszy),
Cerasus vulgaris(Wi¶nia pospolita),
Prunus fruticosa (Wi¶nia kar³owata),
Parthenocissus quinquefolia(Winobluszcz piêciolistkowy),
Filipendula vulgaris(Wi¬Īz√≥wka bulwkowata),
Euonymus europaeus(Trzmielina zwyczajna;Trzmielina pospolita),
Prunus cerasifera(¦liwa wi¶niowa),
Prunus spinosa(¦liwa tarnina),
Prunus domestica(¦liwa domowa),
Rhamnus cathartica(Szak³ak pospolity),
Aphanes arvensis(Skrytek polny),
Agrimonia procera(Rzepik wonny),