Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Szalej jadowity (Ang: Cowbane, (Du: Wasserschierling, £ac: Cicuta virosa)
-
Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī
-

Czy wiesz Ņe?.

Tradycja literacka g¬≥osi, ¬Ņe wskutek otrucia cykut¬Ī zmar¬≥ mi√™dzy innymi Sokrates. Opisy sceny samobójstwa ¬∂wiadcz¬Ī jednak, ¬Ņe otru¬≥ si√™ najprawdopodobniej szczwo¬≥em plamistym (Conium maculatum), w staro¬Ņytno¬∂ci równie¬Ņ okre¬∂lanym ¬≥aci√Īskim cicuta. Szalej jadowity by¬≥ jednak dawniej u¬Ņywany do skrytobójczych otru√¶.
Avatar


Autor : Lena
2014-01-16
Autor : Lena 2014-01-16

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad astrowych
Rz¬Īd selerowce
Rodzina selerowate
Rodzaj szalej
Gatunek szalej jadowity

Nazewnictwo

Szalej jadowity (Cicuta virosa L. ) – gatunek silnie truj¬Īcej ro¬∂liny wieloletniej nale¬Ņ¬Īcy do rodziny selerowatych (Apiaceae Lindl).

Morfologia:

£odyga
Naga, d√™ta, gór¬Ī rozga¬≥√™ziona. Ma wysoko¬∂√¶ do 1,2 m.
Li¶cie
2 -3 krotnie pierzastosieczne, odcinki lancetowate, na brzegach ostro pi¬≥kowane. Ogonki li¬∂ciowe d√™te, pochwy li¬∂ciowe równie¬Ņ rozd√™te.
Kwiaty
Zebrane w wieloszypu¬≥kowe baldachy z¬≥o¬Ņone z 10 – 12 baldaszków. Pokryw brak, pokrywek wiele, zwis¬≥ych, szczecinowatych. Kwiaty drobne, bia¬≥e z wykszta¬≥conym kielichem w postaci pi√™ciu wyra¬ľnych z¬Ībków. Maj¬Ī charakterystyczny mysi zapach, zapylane s¬Ī przez muchy.
Owoc
Kulista roz¬≥upnia, dwubocznie ¬∂ci¬∂ni√™ta. Ka¬Ņda roz¬≥upka na grzbiecie z 5 pod¬≥u¬Ņnymi ¬Ņeberkami.
Czê¶æ podziemna
Ma bulwiaste k¬≥¬Īcza podobne do k¬≥¬Īcza tataraku z widocznymi na przekroju komorami powietrznymi. Pachnie pietruszk¬Ī i ma s¬≥odkawy smak.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Nasiona dojrzewaj¬Ī od po¬≥owy sierpnia przez wrzesie√Ī. Roznoszone s¬Ī przez wod√™ (hydrochoria).
Siedlisko
Wyst√™puje w miejscach podmok¬≥ych, na brzegach stawów, przy rowach, na torfowiskach, w szuwarach.
Fitosocjologia
Gatunek charakterystyczny dla zwi¬Īzku (All.) Magnocaricion, Ass. Cicuto-Caricetum pseudocyperi
Czynniki fotochemiczne
Ro¬∂lina bardzo silnie truj¬Īca: Ca¬≥a ro¬∂lina jest truj¬Īca, a szczególnie ¬≥odyga i k¬≥¬Īcze. Zawiera truj¬Īcy wielonienasycony alkohol – cykutoksyn√™ bardzo silnie toksyczny; ju¬Ņ spo¬Ņycie niewielkich ilo¬∂ci powoduje silne zatrucie. Objawy zatrucia wyst√™puj¬Ī szybko, do 20 minut po spo¬Ņyciu. S¬Ī to: ¬∂linotok, pieczenie w jamie ustnej, md¬≥o¬∂ci, wymioty, rozszerzenie ¬ľrenic, drgawki, utrata ¬∂wiadomo¬∂ci, trudno¬∂ci w oddychaniu. ¬¶mier√¶ mo¬Ņe nast¬Īpi√¶ wskutek pora¬Ņenia o¬∂rodka oddechowego.
Genetyka
Liczba chromosomów 2n=22, 44.

ZasiÍg wystÍpowania:

Jest szeroko rozprzestrzeniony na pó¬≥kuli pó¬≥nocnej. Wyst√™puje w Azji, Europie i Ameryce Pó¬≥nocnej, g¬≥ównie na obszarach o klimacie umiarkowanym i zimnym, ale w Azji jego zasi√™g obejmuje równie¬Ņ obszar w Indiach o tropikalnym klimacie.

Ciekawostki:

Tradycja literacka g¬≥osi, ¬Ņe wskutek otrucia cykut¬Ī zmar¬≥ mi√™dzy innymi Sokrates. Opisy sceny samobójstwa ¬∂wiadcz¬Ī jednak, ¬Ņe otru¬≥ si√™ najprawdopodobniej szczwo¬≥em plamistym (Conium maculatum), w staro¬Ņytno¬∂ci równie¬Ņ okre¬∂lanym ¬≥aci√Īskim cicuta. Szalej jadowity by¬≥ jednak dawniej u¬Ņywany do skrytobójczych otru√¶.

Inne:

Ma wiele zwyczajowych nazw: blekot, bzducha wodna, cykuta, cykuta jadowita, pietruszyca wodna, szaleniec, szale√Ī, wsza wodna.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Baldach z¬≥o¬Ņony

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Pi¬≥kowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī

Gatunek trujĪcy

Hemikryptofit

-
RODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -ilo∂ś 24
Anthriscus sylvestris(Trybula le¬∂na), Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity), Torilis japonica(K¬≥obuczka pospolita), Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny), Sanicula europaea(¬Įankiel zwyczajny), Angelica archangelica, Archangelica officinalis(Arcydzi√™giel litwor, Dzi√™giel litwor), Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego), Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy), Angelica sylvestris(Dzi√™giel le¬∂ny), Carum carvi(Kminek zwyczajny), Sium latifolium(Marek szerokolistny), Oenanthe aquatica(Kropid¬≥o wodne), Astrantia major(Jarzmianka wi√™ksza), Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna), Daucus carota(Marchew zwyczajna), Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny), Foeniculum vulgare(Fenku¬≥ w¬≥oski(koper w¬≥oski)), Peucedanum palustre(Gorysz b¬≥otny), Peucedanum cervaria(Gorysz siny), Silaum silaus(Koniop¬≥och ¬≥¬Īkowy), Pimpinella major(Biedrzeniec wielki), Aethusa cynapium(Blekot pospolity), Caucalis platycarpos (W¬≥√≥czyd¬≥o polne), Cicuta virosa(Szalej jadowity),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Apiaceae (baldaszkowate) -ilo∂ś 24
Anthriscus sylvestris(Trybula le¶na),
Aegopodium podagraria(Podagrycznik pospolity),
Torilis japonica(K³obuczka pospolita),
Pastinaca sativa(Pasternak zwyczajny),
Sanicula europaea(¬Įankiel zwyczajny),
Angelica archangelica, Archangelica officinalis(Arcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor),
Heracleum mantegazzianum(Barszcz Mantegazziego),
Pimpinella saxifraga(Biedrzeniec mniejszy),
Angelica sylvestris(Dziêgiel le¶ny),
Carum carvi(Kminek zwyczajny),
Sium latifolium(Marek szerokolistny),
Oenanthe aquatica(Kropid³o wodne),
Astrantia major(Jarzmianka wiêksza),
Hacquetia epipactis(Cieszynianka wiosenna),
Daucus carota(Marchew zwyczajna),
Heracleum sphondylium(Barszcz zwyczajny),
Foeniculum vulgare(Fenku³ w³oski(koper w³oski)),
Peucedanum palustre(Gorysz b³otny),
Peucedanum cervaria(Gorysz siny),
Silaum silaus(Koniop¬≥och ¬≥¬Īkowy),
Pimpinella major(Biedrzeniec wielki),
Aethusa cynapium(Blekot pospolity),
Caucalis platycarpos (W³óczyd³o polne),
Cicuta virosa(Szalej jadowity),