Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Sza³wia ³±kowa (Ang: Meadow clary, (Du: Wiesensalbei, ac: Salvia pratensis)
-
Maj Czerwiec Lipiec
-
Avatar


Autor : Lena
2014-01-14
Autor : Lena 2014-01-14

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
Rz±d jasnotowce
Rodzina jasnotowate
Rodzaj sza³wia
Gatunek sza³wia ³±kowa

Nazewnictwo

Sza³wia ³±kowa (Salvia pratensis L.) – gatunek ro¶liny z rodziny jasnotowatych.

Morfologia:

Pokrój
Ro¶lina o wysoko¶ci do 80 cm.
£odyga
Prosto wzniesiona, czterokanciasta, ow³osiona i bruzdowata, pojedyncza lub s³abo rozga³êziona w czê¶ci kwiatostanowej.
Li¶cie
Li¶cie odziomkowe s± d³ugoogonkowe, stosunkowo du¿e, zebrane w rozetê. Dolne li¶cie ³odygowe s± krótkoogonkowe, górne za¶ siedz±ce. Blaszka li¶ciowa pomarszczona, jajowata, u nasady przewa¿nie sercowata, ostro zakoñczona. Brzeg blaszki nieregularnie karbowany. Podsadki zielone, krótsze od kielicha.
Kwiaty
Zebrane po 4-8 w 6-12 nibyokó³ki, krótkoszypu³kowe. Kielich dzwonkowaty, dwuwargowy, gêsto ow³osiony. Korona (d³ugo¶æ 1-2 cm) o d³ugiej rurce, o barwie fioletowoniebieskiej do fioletowoczerwonej. Górna warga z 3 ma³ymi z±bkami jest he³miasto sklepiona, dolna krótka i prosta. Wewn±trz 2 prêciki o pylnikach schowanych pod górn± warg±, i pojedynczy s³upek z 4-krotn± zal±¿ni±, d³ug± szyjk± i wychylonym na zewn±trz znamieniem. Ro¶lina miododajna, miodniki znajduj± siê u nasady s³upka.
Owoce
Roz³upnia zawieraj±ca g³adkie, czarnobrunatne roz³upki.
Korzeñ
D³ugi, zdrewnia³y korzeñ palowy.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od maja do lipca. Wystêpuje w strefie umiarkowanej od ni¿u po pogórze. Preferuje gleby suchsze, zasobne w sk³adniki mineralne. Ro¶nie na ³±kach, przydro¿ach i nasypach. Ro¶lina wska¼nikowa gleb bogatych w wapñ.

Jest wybitnie przystosowana do zapylania przez owady. Wej¶cie do gardzieli kwiatu zas³ania po³±czona przegubowo z pylnikami specjalna p³ytka o ³y¿eczkowatym kszta³cie. Pod ciê¿arem siadaj±cego na wardze dolnej owada p³ytka ods³ania wej¶cie do kwiatu, a równocze¶nie po³±czone z ni± d¼wigniowo pylniki dotykaj± grzbietu owada obklejaj±c go py³kiem. S³upek w tym kwiecie nie jest jeszcze dojrza³y (s± to kwiaty przes³upne), a ich szyjka jest wyprostowana, wiêc znamiê znajduje siê wysoko. Gdy owad przeleci do innego kwiatu sza³wii z dojrza³ym ju¿ s³upkiem, przyniesiony przez niego na grzbiecie py³ek z ³atwo¶ci± przyklei siê do znamienia s³upka, gdy¿ w dojrza³ym s³upku szyjka wygina siê w dó³.

Zastosowanie:

Jako ro¶lina lecznicza ma mniejsze znaczenie ni¿ sza³wia lekarska, ale dawniej stosowano j± do leczenia chorób oczu oraz u¿ywano jako ¶rodka dezynfekcyjnego. S³u¿y³a tak¿e jako przyprawa do poprawiania smaku i zapachu wina i piwa.

Zasig wystpowania:

Wystêpuje w Europie (bez Skandynawii). W Polsce jest gatunkiem ¶rednio pospolitym.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Budowa kwiatka : Kwiat wargowy

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Karbowany

Wygld blaszki licia : Pi³kowany

Ksztat blaszki licia : Pod³ugowate

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ksztat blaszki licia : Sercowaty

Ogonek licia : Siedz±cy

Ogonek licia : Na ogonku

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec

Gatunek leczniczy

Hemikryptofit

-
RODZINA Lamiaceae (jasnotowate) -ilo 55
Ballota nigra(Mierznica czarna), Lamium purpureum(Jasnota purpurowa), Stachys recta(Czy¶ciec prosty), Lamium amplexicaule(Jasnota ró¿owa), Stachys palustris(Czy¶ciec b³otny), Stachys sylvatica(Czy¶ciec le¶ny), Stachys arvensis(Czy¶ciec polny), Stachys annua(Czy¶ciec roczny), Galeopsis tetrahit(Poziewnik szorstki), Mentha aquatica(Miêta nadwodna), Thymus serphyllum(Macierzanka piaskowa), Galeopsis pubescens(Poziewnik miêkkow³osy), Leonurus cardiaca(Serdecznik pospolity), Lamium maculatum(Jasnota plamista), Lamium album(Jasnota bia³a), Glechoma hederacea(Bluszczyk kurdybanek), Lamiastrum galeobdolon, Galeobdolon luteum(Gajowiec ¿ó³ty), Origanum vulgare(Lebiodka pospolita), Prunella vulgaris(G³owienka pospolita), Betonica officinalis (Bukwica zwyczajna), Acinos arvensis(Czy¶cica drobnokwiatowa), Salvia glutinosa(Sza³wia lepka), Ajuga genevensis(D±brówka kosmata (D. genewska)), Scutellaria hastifolia(Tarczyca oszczepowata), Scutellaria galericulata(Tarczyca pospolita), Chaiturus marrubiastrum (Szczeciogon szantowaty), Marrubium vulgare(Szanta zwyczajna), Salvia splendens(Sza³wia b³yszcz±ca, sza³wia ogrodowa ), Hyssopus officinalis(Hyzop lekarski), Clinopodium vulgare(Czy¶cica storzyszek), Nepeta cataria(Kocimiêtka w³a¶ciwa), Nepeta pannonica(Kocimiêtka naga), Nepeta mussinii(Kocimiêtka Mussina), Lavandula angustifolia(Lawenda w±skolistna), Thymus pulegioides(Macierzanka zwyczajna), Thymus praecox(Macierzanka wczesna), Thymus kosteleckyanus, T. pannonicus(Macierzanka pannoñska), Thymus carpaticus(Macierzanka karpacka), Thymus alpestris(Macierzanka halna), Nepeta grandiflora(Kocimiêtka wielkokwiatowa), Ajuga reptans(D±brówka roz³ogowa), Prunella grandiflora(G³owienka wielkokwiatowa), Lycopus europaeus(Karbieniec pospolity), (Zagorza³ek pó¼ny), Orobanche flava(Zaraza ¿ó³ta), Orobanche lutea(Zaraza czerwonawa), Verbena officinalis(Werbena pospolita), Pinguicula vulgaris(T³ustosz pospolity), Pinguicula alpina(T³ustosz alpejski ), Euphrasia rostkoviana(¦wietlik ³±kowy), Rhinanthus alectorolophus(Szelê¿nik w³ochaty), Rhinanthus serotinus(Szelê¿nik wiêkszy), Rhinanthus minor(Szelê¿nik mniejszy), Salvia verticillata(Sza³wia okrêgowa), Salvia pratensis(Sza³wia ³±kowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Lamiaceae (jasnotowate) -ilo 55
Ballota nigra(Mierznica czarna),
Lamium purpureum(Jasnota purpurowa),
Stachys recta(Czy¶ciec prosty),
Lamium amplexicaule(Jasnota ró¿owa),
Stachys palustris(Czy¶ciec b³otny),
Stachys sylvatica(Czy¶ciec le¶ny),
Stachys arvensis(Czy¶ciec polny),
Stachys annua(Czy¶ciec roczny),
Galeopsis tetrahit(Poziewnik szorstki),
Mentha aquatica(Miêta nadwodna),
Thymus serphyllum(Macierzanka piaskowa),
Galeopsis pubescens(Poziewnik miêkkow³osy),
Leonurus cardiaca(Serdecznik pospolity),
Lamium maculatum(Jasnota plamista),
Lamium album(Jasnota bia³a),
Glechoma hederacea(Bluszczyk kurdybanek),
Lamiastrum galeobdolon, Galeobdolon luteum(Gajowiec ¿ó³ty),
Origanum vulgare(Lebiodka pospolita),
Prunella vulgaris(G³owienka pospolita),
Betonica officinalis (Bukwica zwyczajna),
Acinos arvensis(Czy¶cica drobnokwiatowa),
Salvia glutinosa(Sza³wia lepka),
Ajuga genevensis(D±brówka kosmata (D. genewska)),
Scutellaria hastifolia(Tarczyca oszczepowata),
Scutellaria galericulata(Tarczyca pospolita),
Chaiturus marrubiastrum (Szczeciogon szantowaty),
Marrubium vulgare(Szanta zwyczajna),
Salvia splendens(Sza³wia b³yszcz±ca, sza³wia ogrodowa ),
Hyssopus officinalis(Hyzop lekarski),
Clinopodium vulgare(Czy¶cica storzyszek),
Nepeta cataria(Kocimiêtka w³a¶ciwa),
Nepeta pannonica(Kocimiêtka naga),
Nepeta mussinii(Kocimiêtka Mussina),
Lavandula angustifolia(Lawenda w±skolistna),
Thymus pulegioides(Macierzanka zwyczajna),
Thymus praecox(Macierzanka wczesna),
Thymus kosteleckyanus, T. pannonicus(Macierzanka pannoñska),
Thymus carpaticus(Macierzanka karpacka),
Thymus alpestris(Macierzanka halna),
Nepeta grandiflora(Kocimiêtka wielkokwiatowa),
Ajuga reptans(D±brówka roz³ogowa),
Prunella grandiflora(G³owienka wielkokwiatowa),
Lycopus europaeus(Karbieniec pospolity),
(Zagorza³ek pó¼ny),
Orobanche flava(Zaraza ¿ó³ta),
Orobanche lutea(Zaraza czerwonawa),
Verbena officinalis(Werbena pospolita),
Pinguicula vulgaris(T³ustosz pospolity),
Pinguicula alpina(T³ustosz alpejski ),
Euphrasia rostkoviana(¦wietlik ³±kowy),
Rhinanthus alectorolophus(Szelê¿nik w³ochaty),
Rhinanthus serotinus(Szelê¿nik wiêkszy),
Rhinanthus minor(Szelê¿nik mniejszy),
Salvia verticillata(Sza³wia okrêgowa),
Salvia pratensis(Sza³wia ³±kowa),