Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Szczwó³ plamisty( (Du: Gefleckter Schierling, ac: Conium maculatum)
-
-
Avatar


Autor : Lena
2014-07-06
Gatunek : Conium maculatum
Autor : Lena 2014-07-06

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad astrowych
Rz±d selerowce
Rodzina selerowate
Rodzaj szczwó³

Nazewnictwo

Szczwó³ plamisty (Conium maculatum L.) – gatunek truj±cej ro¶liny z rodziny selerowatych (Apiaceae Lindl.). Nazwy potoczne: pietrasznik plamisty, psia pietruszka, ¶wiñska wesz, weszka, szaleñ plamisty i inne.

Morfologia:

Pokrój
W pierwszym roku powstaje odziomkowa rozeta li¶ci, w drugim pêd kwiatostanowy. Ziele oraz korzeñ ro¶liny roztarte w d³oni wydzielaj± bardzo nieprzyjemny, intensywny zapach, okre¶lany mianem "mysiego" lub pi¿ma.
£odyga
O wysoko¶ci do 1,8 m, silnie rozga³êziona, o barwie sinozielonej z czerwonobordowymi, pod³u¿nymi plamami (st±d nazwa gatunkowa). Jest dêta, tylko w wêz³ach pe³na, sztywna, wyprostowana, delikatnie bruzdkowana.
Li¶cie
Nagie, trzykrotnie pierzaste, o wcinanych, jajowato-lancetowatych odcinkach.
Kwiaty
Kwiaty bia³e, o niewyra¼nym brzegu kielicha, zebrane w 15 cm baldachy o 5-18 szypu³kach. Pokrywy (w liczbie 3-5) i pokrywki niepodzielone.
Owoc
Jajowata roz³upnia, ciemnobr±zowa, o pe³nych ¿ebrach bez smug.
Korzeñ
Bia³y do kremowego, palowy.

Biologia i ekologia:

Ro¶lina dwuletnia, hemikryptofit. Typowa ro¶lina ruderalna, ro¶nie w ogrodach, przy drogach, rowach, na brzegach lasów. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Owoce dojrzewaj± w sierpniu i wrze¶niu.
W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla O. Artemisetalia, Ass. Lamio albi-Conietum.
Sk³ad chemiczny: alkaloidy, pochodne pirydynowe: koniina (2-propylopiperydyna), γ-koniceina, konhydryna, metylokoniina oraz inne; flawonidy: diosmina, niewielkie ilo¶ci olejku eterycznego. Zawarto¶æ alkaloidów najwy¿sza jest w porze kwitnienia i dojrzewania nasion. W li¶ciach i ³odydze wynosi 0,2%, w dojrza³ych owocach 0,7-1,3%, w korzeniach 0,02-0,05%.
Ro¶lina truj±ca: Razem z ro¶lin± o nazwie szalej jadowity (Cicuta virosa L.) stanowi± najbardziej truj±ce ro¶liny z rodziny selerowatych. Korzenie s± najbardziej truj±ce wczesn± wiosn±, pó¼niej bardziej toksyczny jest pêd nadziemny. Dzia³anie toksyczne polega na pocz±tkowym pobudzeniu, a potem pora¿eniu wegetatywnych zwojów nerwowych obwodowych, poza tym pora¿a zakoñczenia nerwów ruchowych podobnie do kurary. Prawdopodobieñstwo zatrucia zwi±zane jest z podobieñstwem jednorocznej ró¿yczki li¶ci do pietruszki i pasternaku, wyra¼nie inny jest jedynie zapach. Bywa te¿ mylona z korzeniem chrzanu. Przypuszcza siê, ¿e ta ro¶lina pos³u¿y³a Sokratesowi do pope³nienia samobójstwa. W staro¿ytno¶ci ogólna ³aciñska nazwa cicuta dotyczy³a m.in. równie¿ tej ro¶liny, a dopiero od czasów Linneusza odnosi³a siê jedynie do cykuty (szalej jadowity). Popularne stwierdzenie w tradycji literackiej, ¿e Sokrates otru³ siê cykut±, jest najprawdopodobniej b³êdne w ¶wietle dzisiejszej nomenklatury. Szczwó³ jest te¿ truj±cy dla zwierz±t. Dawka ¶miertelna dla koni wynosi ok. 2 kg ro¶liny, dla byd³a ok. 4,5 kg. M³ode zwierzêta s± mniej wra¿liwe ni¿ doros³e. Sucha ro¶lina jest mniej toksyczna. Toksyczno¶æ jej zwiêksza siê po deszczach oraz w okresach ch³odów. Objawami zatrucia s± os³abienie, utrata wra¿liwo¶ci na bod¼ce, w koñcowym etapie nastêpuje pora¿enie i ¶mieræ z objawami uduszenia. Obserwuje siê tak¿e skurcze i dr¿enie miê¶ni, obni¿enie temperatury. W leczeniu stosuje siê p³ukanie ¿o³±dka, podawanie ¶rodków przeczyszczaj±cych, absorbuj±cych, pobudzaj±cych i wzmacniaj±cych. Podawany jest te¿ 2% roztwór taniny lub odwar z kory dêbowej.

Zastosowanie:

Dawniej medycyna ludowa i homeopatia wykorzystywa³a tê ro¶linê jako ¶rodek przeciwbólowy, rozkurczowy i znieczulaj±cy. Surowcem zielarskim by³o ziele szczwo³u – Herbe Conii. Obecnie zarzucony ze wzglêdu na w³a¶ciwo¶ci truj±ce.

Zasig wystpowania:

Wystêpuje w pó³nocnej Afryce, w zachodniej Azji (siêgaj±c po pod zachodnie krañce Chin i Indii) oraz w niemal ca³ej Europie bez jej pó³nocnych krañców. Jako gatunek zawleczony i zdzicza³y wystêpuje w po³udniowej Afryce, w Australii i na wyspach Oceanii, w Ameryce Pó³nocnej, ¦rodkowej i Po³udniowej.     W polskiej florze jest archeofitem do¶æ pospolicie wystêpuj±cym na ca³ym obszarze kraju.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Baldach z³o¿ony

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ogonek licia : Siedz±cy

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Gatunek trujcy

Gatunek leczniczy

Rolina dwuletnia

Hemikryptofit

-

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


pomoc.php 2 nie potrafiw odebrac nazw roslin: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '=' '' at line 5