Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Szelê¿nik wiêkszy (Ang: Greater Yellow-rattle, (Du: Großer Klappertopf, ac: Rhinanthus serotinus)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ
-
Avatar


Autor : Lena
2013-12-18
Autor : Lena 2013-12-18

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
Rz±d jasnotowce
Rodzina zarazowate
Rodzaj szelê¿nik
Gatunek szelê¿nik wiêkszy

Nazewnictwo

Szelê¿nik wiêkszy (Rhinanthus serotinus) – gatunek ro¶liny z rodziny zarazowatych.

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona i naga lub delikatnie ow³osiona, wysoko¶ci 20-80 cm. Nie rozga³êzia siê, lub rozga³êzia siê tylko w górze. Jest miejscami czarno wybarwiona.
Li¶cie
Ulistnienie naprzeciwleg³e. Li¶cie jajowato lancetowate, s³abo zaostrzone. Pomiêdzy najwy¿szym rozga³êzieniem ³odygi a kwiatostanem brak li¶ci, lub wystêpuje co najwy¿ej 1 para li¶ci. Przysadki szerokotrójk±tne (z wyj±tkiem 2 najni¿szych par), nagie i blade. Dolne z±bki przysadek s± w±sko zaostrzone i maj± d³ugo¶æ do 5 mm, górne s± co najmniej dwukrotnie mniejsze.
Kwiaty
Kwiaty o koronie dwuwargowej, ¿ó³tej, zebrane w k³osy. Wyrastaj± w k±tach bladych przysadek. Kielich nagi, l¶ni±cy i rozdêty, na bokach sp³aszczony, na szczycie zwê¿ony. Korona ma d³ugo¶æ 17-22 mm i s³abo zgiêt± rurkê. Gardziel korony jest zamkniêta, gdy¿ dolna warga ¶ci¶le przylega do górnej. Z±bki górnej wargi s± fioletowe, a na szczycie wargi wystêpuje z ka¿dej strony wyra¼ny z±bek.
Korzeñ
Sama ro¶lina posiada s³abo rozwiniêty system korzeni, za to posiada ssawki do przysysania siê do korzeni s±siednich ro¶lin.
Owoc
Rozdêta torebka. Znajduj±ce siê w niej nasiona szeleszcz± przy ruchach ro¶liny. Nasiona w zale¿no¶ci od podgatunku i odmiany s± szerokooskrzydlone, lub nieoskrzydlone.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Ro¶lina pó³paso¿ytnicza czerpi±ca za pomoc± ssawek wodê wraz z solami mineralnymi z korzeni innych ro¶lin. Kwiaty równoczesne, kwitn± od maja do lipca, zapylane s± przez b³onkówki. Ro¶lina miododajna. Jednak do nektaru znajduj±cego siê na dnie do¶æ d³ugiej rurki kwiatowej mog± siê dostaæ tylko owady o d³ugim aparacie gêbowym. Trzmiele i pszczo³y zazwyczaj wygryzaj± otwór w dole korony i spijaj± przez niego nektar.
Siedlisko
Wystêpuje na ³±kach i jako chwast na polach uprawnych. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla rzêdu (O.) Centauretalia cyani
Cechy fitochemiczne
Ro¶lina truj±ca, zawiera aukubinê truj±c± zarówno dla ludzi, jak i byd³a i z tego wzglêdu na ³±kach stanowi gatunek niepo¿±dany.

Zastosowanie:

By³ dawniej stosowany w lecznictwie ludowym jako ro¶lina lecznicza.

Zmiennos:

Tworzy mieszañce z szelê¿nikiem nadobnym, sz. mniejszym, sz. w³ochatym.
Wystêpuje w kilku podgatunkach i odmianach.

Zasig wystpowania:

Wystêpuje w Europie i Azji (w czê¶ci zachodniej, na Kaukazie i na Syberii). W Polsce gatunek pospolity na obszarze ca³ego kraju.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Budowa kwiatka : Kwiat wargowy

Typ Kwiatostanu : Grono

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

Wygld blaszki licia : Z±bkowany

Wygld blaszki licia : Pi³kowany

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ

Gatunek trujcy

Gatunek leczniczy

Rolina jednoroczna

-
RODZINA Lamiaceae (jasnotowate) -ilo 55
Ballota nigra(Mierznica czarna), Lamium purpureum(Jasnota purpurowa), Stachys recta(Czy¶ciec prosty), Lamium amplexicaule(Jasnota ró¿owa), Stachys palustris(Czy¶ciec b³otny), Stachys sylvatica(Czy¶ciec le¶ny), Stachys arvensis(Czy¶ciec polny), Stachys annua(Czy¶ciec roczny), Galeopsis tetrahit(Poziewnik szorstki), Mentha aquatica(Miêta nadwodna), Thymus serphyllum(Macierzanka piaskowa), Galeopsis pubescens(Poziewnik miêkkow³osy), Leonurus cardiaca(Serdecznik pospolity), Lamium maculatum(Jasnota plamista), Lamium album(Jasnota bia³a), Glechoma hederacea(Bluszczyk kurdybanek), Lamiastrum galeobdolon, Galeobdolon luteum(Gajowiec ¿ó³ty), Origanum vulgare(Lebiodka pospolita), Prunella vulgaris(G³owienka pospolita), Betonica officinalis (Bukwica zwyczajna), Acinos arvensis(Czy¶cica drobnokwiatowa), Salvia glutinosa(Sza³wia lepka), Ajuga genevensis(D±brówka kosmata (D. genewska)), Scutellaria hastifolia(Tarczyca oszczepowata), Scutellaria galericulata(Tarczyca pospolita), Chaiturus marrubiastrum (Szczeciogon szantowaty), Marrubium vulgare(Szanta zwyczajna), Salvia splendens(Sza³wia b³yszcz±ca, sza³wia ogrodowa ), Hyssopus officinalis(Hyzop lekarski), Clinopodium vulgare(Czy¶cica storzyszek), Nepeta cataria(Kocimiêtka w³a¶ciwa), Nepeta pannonica(Kocimiêtka naga), Nepeta mussinii(Kocimiêtka Mussina), Lavandula angustifolia(Lawenda w±skolistna), Thymus pulegioides(Macierzanka zwyczajna), Thymus praecox(Macierzanka wczesna), Thymus kosteleckyanus, T. pannonicus(Macierzanka pannoñska), Thymus carpaticus(Macierzanka karpacka), Thymus alpestris(Macierzanka halna), Nepeta grandiflora(Kocimiêtka wielkokwiatowa), Ajuga reptans(D±brówka roz³ogowa), Prunella grandiflora(G³owienka wielkokwiatowa), Lycopus europaeus(Karbieniec pospolity), (Zagorza³ek pó¼ny), Orobanche flava(Zaraza ¿ó³ta), Orobanche lutea(Zaraza czerwonawa), Verbena officinalis(Werbena pospolita), Pinguicula vulgaris(T³ustosz pospolity), Pinguicula alpina(T³ustosz alpejski ), Euphrasia rostkoviana(¦wietlik ³±kowy), Rhinanthus alectorolophus(Szelê¿nik w³ochaty), Rhinanthus serotinus(Szelê¿nik wiêkszy), Rhinanthus minor(Szelê¿nik mniejszy), Salvia verticillata(Sza³wia okrêgowa), Salvia pratensis(Sza³wia ³±kowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Lamiaceae (jasnotowate) -ilo 55
Ballota nigra(Mierznica czarna),
Lamium purpureum(Jasnota purpurowa),
Stachys recta(Czy¶ciec prosty),
Lamium amplexicaule(Jasnota ró¿owa),
Stachys palustris(Czy¶ciec b³otny),
Stachys sylvatica(Czy¶ciec le¶ny),
Stachys arvensis(Czy¶ciec polny),
Stachys annua(Czy¶ciec roczny),
Galeopsis tetrahit(Poziewnik szorstki),
Mentha aquatica(Miêta nadwodna),
Thymus serphyllum(Macierzanka piaskowa),
Galeopsis pubescens(Poziewnik miêkkow³osy),
Leonurus cardiaca(Serdecznik pospolity),
Lamium maculatum(Jasnota plamista),
Lamium album(Jasnota bia³a),
Glechoma hederacea(Bluszczyk kurdybanek),
Lamiastrum galeobdolon, Galeobdolon luteum(Gajowiec ¿ó³ty),
Origanum vulgare(Lebiodka pospolita),
Prunella vulgaris(G³owienka pospolita),
Betonica officinalis (Bukwica zwyczajna),
Acinos arvensis(Czy¶cica drobnokwiatowa),
Salvia glutinosa(Sza³wia lepka),
Ajuga genevensis(D±brówka kosmata (D. genewska)),
Scutellaria hastifolia(Tarczyca oszczepowata),
Scutellaria galericulata(Tarczyca pospolita),
Chaiturus marrubiastrum (Szczeciogon szantowaty),
Marrubium vulgare(Szanta zwyczajna),
Salvia splendens(Sza³wia b³yszcz±ca, sza³wia ogrodowa ),
Hyssopus officinalis(Hyzop lekarski),
Clinopodium vulgare(Czy¶cica storzyszek),
Nepeta cataria(Kocimiêtka w³a¶ciwa),
Nepeta pannonica(Kocimiêtka naga),
Nepeta mussinii(Kocimiêtka Mussina),
Lavandula angustifolia(Lawenda w±skolistna),
Thymus pulegioides(Macierzanka zwyczajna),
Thymus praecox(Macierzanka wczesna),
Thymus kosteleckyanus, T. pannonicus(Macierzanka pannoñska),
Thymus carpaticus(Macierzanka karpacka),
Thymus alpestris(Macierzanka halna),
Nepeta grandiflora(Kocimiêtka wielkokwiatowa),
Ajuga reptans(D±brówka roz³ogowa),
Prunella grandiflora(G³owienka wielkokwiatowa),
Lycopus europaeus(Karbieniec pospolity),
(Zagorza³ek pó¼ny),
Orobanche flava(Zaraza ¿ó³ta),
Orobanche lutea(Zaraza czerwonawa),
Verbena officinalis(Werbena pospolita),
Pinguicula vulgaris(T³ustosz pospolity),
Pinguicula alpina(T³ustosz alpejski ),
Euphrasia rostkoviana(¦wietlik ³±kowy),
Rhinanthus alectorolophus(Szelê¿nik w³ochaty),
Rhinanthus serotinus(Szelê¿nik wiêkszy),
Rhinanthus minor(Szelê¿nik mniejszy),
Salvia verticillata(Sza³wia okrêgowa),
Salvia pratensis(Sza³wia ³±kowa),