Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:4
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
¦laz pi¿mowy(( ac: Malva moschata)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ Pa¼dziernik
-
Avatar


Autor : Lena
2014-01-17
Autor : Lena 2014-01-17

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¿owych
Rz±d ¶lazowce
Rodzina ¶lazowate
Rodzaj ¶laz
Gatunek ¶laz pi¿mowy

Nazewnictwo

¦laz pi¿mowy (Malva moschata L.) – gatunek ro¶liny wieloletniej z rodziny ¶lazowatych.

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, rozga³êziona, o d³ugo¶æ od 20 do 80 cm, niekiedy do 100 cm, ow³osiona.
Li¶cie
Okr±g³awe w zarysie, pierzasto postrzêpione, li¶ci odziomkowe nerkowate.
Kwiaty
Ró¿owe lub bia³e o ¶rednicy 4-6 cm, pojedyncze, wyrastaj±ce z k±tów li¶ci. Maj± zapach pi¿ma, st±d nazwa gatunkowa.
Owoce
Roz³upnia zawieraj±ca kilkana¶cie g³adkich roz³upek o zaokr±glonych brzegach, u³o¿onych w kr±¿ek.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Ro¶nie na ubogich murawach, s³onecznych i suchych ³±kach i pastwiskach, zaro¶lach.

Zasig wystpowania:

Pochodzi z po³udniowej i po³udniowo-wschodniej Europy. W Polsce zadomowiony, pospolity na ca³ym ni¿u, antropofit.

Inne:

Uprawa: jest uprawiany jako ro¶lina ozdobna. Nadaje siê na rabaty kwiatowe w ogródkach, szczególnie naturalistycznych. Jest w pe³ni mrozoodporny (strefy mrozoodporno¶ci 3-10). Najlepiej ro¶nie na s³onecznym stanowisku i na przepuszczalnym, niezbyt ¿yznym pod³o¿u. Rozmna¿a siê przez nasiona lub sadzonki, zwykle w ogrodzie rozsiewa siê sam. Po pierwszym kwitnieniu nale¿y go nieco przyci±æ.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Typ Kwiatostanu : Grono

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Ksztat blaszki licia : Okr±g³e

Ksztat blaszki licia : Nerkowate

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Ró¿owy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ Pa¼dziernik

Stanowisko soneczne

Na narabaty

Rolina uprawiana

Hemikryptofit

-
RODZINA Malvaceae (¶lazowate) -ilo 9
Malva sylvestris(¦laz dziki), Malva neglecta(¦laz zaniedbany), Malva alcea(¦laz zygmarek), Alcea rosea (Malwa ró¿owa), Thymelaea passerina(Wilczypieprz roczny), Daphne mezereum(Wawrzynek wilcze³yko), Daphne cneorum(Wawrzynek g³ówkowy,Wawrzynek g³ówkowaty), Lavatera thuringiaca (¦lazówka turyngska), Malva moschata(¦laz pi¿mowy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Malvaceae (¶lazowate) -ilo 9
Malva sylvestris(¦laz dziki),
Malva neglecta(¦laz zaniedbany),
Malva alcea(¦laz zygmarek),
Alcea rosea (Malwa ró¿owa),
Thymelaea passerina(Wilczypieprz roczny),
Daphne mezereum(Wawrzynek wilcze³yko),
Daphne cneorum(Wawrzynek g³ówkowy,Wawrzynek g³ówkowaty),
Lavatera thuringiaca (¦lazówka turyngska),
Malva moschata(¦laz pi¿mowy),