Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Nostrzyk ¿ó³ty (Ang: Yellow Sweet Clover, Yellow Melilot, Common Melilo,( ac: Melilotus officinalis)
-
Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ Pa¼dziernik
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-07-21
Autor : Pacyfka99 2010-07-21

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¶liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: Euphyllophyta
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: dwuli¶cienne w³a¶ciwe
Rz±d: bobowce
Rodzina: bobowate
Rodzaj: nostrzyk
Gatunek: nostrzyk ¿ó³ty

Nazewnictwo

WYSOKO¦Æ: 80 - 150 cm


Kwitnie od lipca do pa¼dziernika.

Morfologia:

£odyga
Do³em pok³adaj±ca siê, góra wzniesiona,. Jest rozga³êziona, naga (co najwy¿ej gór± s³abo ow³osiona) i ¿ebrowana, rzadko ulistniona. Osi±ga wysoko¶æ do 1,5 m.
Li¶cie
Górne sk³adaj± siê z trzech pod³u¿nie lancetowatych listków z z±bkowanymi brzegami, dolne maja listki rombowato-jajowate. Wszystkie li¶cie s± krótkoogonkowe i nagie, maj± 6–13 par nerwów. Przylistki s± ca³obrzegie, lancetowate, zaostrzone i ³atwo odpadaj±.
Kwiaty
W liczbie 30–70, o d³ugo¶ci 5,5–7 mm, zwisaj±ce, zebrane w d³ugoszypu³kowe grona. Kielich ma dzwonkowaty kszta³t, jest wyra¼nie kanciasty, zbudowany z zaostrzonych, lancetowatych z±bków i ma wystaj±ce nerwy. ¯ó³ta korona ma skrzyde³ka i ³ódeczkê nieco krótsz± od ¿agielka. Skrzyde³ka nie stykaj± siê z sob±, ³ódeczka d³u¿sza od dzióbka. S³upek z 5-8 zal±¿kami.
Owoc
Jajowaty str±k o d³ugo¶ci 3,5–5 mm, zawieraj±cy 2–4 ¿ó³tozielone (czasami purpurowo paskowane) nasiona .
Korzeñ
Palowy, rozga³êziony.

Waciwoci

Budowa kwiatka : Kwiat motylkowaty

Typ Kwiatostanu : Grono

Wygld blaszki licia : Z±bkowany

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ Pa¼dziernik

Gatunek trujcy

Gatunek leczniczy

Archeofit

Hemikryptofit

-
RODZINA Fabaceae (bobowate) -ilo 45
Trifolium pratense(Koniczyna ³±kowa), Trifolium repens(Koniczyna bia³a), Melilotus alba(Nostrzyk bia³y), Trifolium arvense(Koniczyna polna), Trifolium hybridum(Koniczyna bia³oró¿owa), Trifolium medium(Koniczyna pogiêta), Trifolium badium(Koniczyna brunatna), Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana), Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkar³atna), Trifolium montanum(Koniczyna pagórkowa, targownik), Trifolium campestre(Koniczyna ró¿noogonkowa ), Melilotus officinalis(Nostrzyk ¿ó³ty), Lathyrus pratensis(Groszek ¿ó³ty), Trifolium rubens(Koniczyna d³ugok³osowa ), Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna), Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa), Vicia cracca(Wyka ptasia), Coronilla varia(Cieciorka pstra), Lathyrus sylvestris(Groszek le¶ny), Trifolium fragiferum(Koniczyna rozdêta), Vicia faba(Wyka bób), Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna), Vicia sepium(Wyka p³otowa), Cytisus scoparius(¯arnowiec miotlasty), Lupinus polyphyllus(£ubin trwa³y), Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty), Lathyrus vernus(Groszek wiosenny), Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty), Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny), Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy), Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostr±kowy), Trifolium pannonicum(Koniczyna pannoñska), Medicago sativa(Lucerna siewna), Vicia angustifolia (Wyka w±skolistna), Vicia sativa (Wyka siewna), Vicia villosa(Wyka kosmata), Vicia cassubica(Wyka kaszubska), Ononis spinosa(Wil¿yna ciernista), Ononis arvensis(Wil¿yna bezbronna), Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny), Astragalus cicer(Traganek pêcherzykowaty), Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny), Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski), Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna), Hedysarum hedysaroides(Siekiernica górska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Fabaceae (bobowate) -ilo 45
Trifolium pratense(Koniczyna ³±kowa),
Trifolium repens(Koniczyna bia³a),
Melilotus alba(Nostrzyk bia³y),
Trifolium arvense(Koniczyna polna),
Trifolium hybridum(Koniczyna bia³oró¿owa),
Trifolium medium(Koniczyna pogiêta),
Trifolium badium(Koniczyna brunatna),
Trifolium striatum(Koniczyna kreskowana),
Trifolium incarnatum(Koniczyna krwistoczerwona, inkarnatka, szkar³atna),
Trifolium montanum(Koniczyna pagórkowa, targownik),
Trifolium campestre(Koniczyna ró¿noogonkowa ),
Melilotus officinalis(Nostrzyk ¿ó³ty),
Lathyrus pratensis(Groszek ¿ó³ty),
Trifolium rubens(Koniczyna d³ugok³osowa ),
Vicia tetrasperma(Wyka czteronasienna),
Vicia hirsuta(Wyka drobnokwiatowa),
Vicia cracca(Wyka ptasia),
Coronilla varia(Cieciorka pstra),
Lathyrus sylvestris(Groszek le¶ny),
Trifolium fragiferum(Koniczyna rozdêta),
Vicia faba(Wyka bób),
Lotus corniculatus (Komonica zwyczajna),
Vicia sepium(Wyka p³otowa),
Cytisus scoparius(¯arnowiec miotlasty),
Lupinus polyphyllus(£ubin trwa³y),
Lathyrus tuberosus(Groszek bulwiasty),
Lathyrus vernus(Groszek wiosenny),
Lathyrus montanus(Groszek skrzydlasty),
Lathyrus latifolius(Groszek szerokolistny),
Lathyrus pisiformis(Groszek wielkoprzylistkowy),
Lotus maritimus(Komonicznik skrzydlatostr±kowy),
Trifolium pannonicum(Koniczyna pannoñska),
Medicago sativa(Lucerna siewna),
Vicia angustifolia (Wyka w±skolistna),
Vicia sativa (Wyka siewna),
Vicia villosa(Wyka kosmata),
Vicia cassubica(Wyka kaszubska),
Ononis spinosa(Wil¿yna ciernista),
Ononis arvensis(Wil¿yna bezbronna),
Astragalus glycyphyllos(Traganek szerokolistny),
Astragalus cicer(Traganek pêcherzykowaty),
Chamaecytisus albus(Szczodrzeniec zmienny),
Chamaecytisus ruthenicus(Szczodrzeniec ruski),
Onobrychis viciifolia(Sparceta siewna),
Hedysarum hedysaroides(Siekiernica górska),