Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
¦lazówka turyngska(( ac: Lavatera thuringiaca )
-
-
Avatar


Autor : Lena
2013-12-27
Autor : Lena 2013-12-27

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¿owych
Rz±d ¶lazowce
Rodzina ¶lazowate
Rodzaj ¶lazówka

Nazewnictwo

¦lazówka turyngska (Lavatera thuringiaca L.) – gatunek ro¶liny nale¿±cy do rodziny ¶lazowatych. Pochodzi z po³udniowo-wschodniej i ¶rodkowej Europy. W Polsce jest gatunkiem rzadkim, przynajmniej na czê¶ci obszaru prawdopodobnie kenofitem. W pi¶miennictwie naukowym stosowany jest epitet gatunkowy "turyngska", mimo ¿e jest on zbudowany niezgodnie z regu³ami jêzyka polskiego.

Morfologia:

£odyga
Prosto wzniesiona, pojedyncza i sztywna, o wysoko¶ci 50-130 cm (rzadko do 200 cm). Ca³a, zw³aszcza w górnej czê¶ci, jest pokryta gêstymi, gwiazdkowatymi w³oskami, które nadaj± jej szary kolor.
Korzeñ
G³êboki, palowy, rozga³êziony.
Li¶cie
Ulistnienie skrêtoleg³e. Najni¿sze, odziomkowe li¶cie s± sercowato okr±g³awe, wy¿sze 3-5 klapowe z najwiêksz± ³atk± ¶rodkow±, najwy¿sze s± jajowate. Podobnie jak ³odyga, s± gêsto pokryte gwiazdkowatymi w³oskami, szczególnie na spodniej stronie.
Kwiaty
W dolnej czê¶ci ³odygi pojedynczo wyrastaj± w k±tach li¶ci, gór± tworz± grono. S± du¿e (¶rednica 5-8 cm), 5-krotne, maj± jasnoró¿owe p³atki korony z ciemniejszymi ¿y³kami, s± g³êboko wyciête. Czasami (rzadko) trafiaj± siê kwiaty niebieskie. Szerokojajowate dzia³ki kielicha s± 3-4 razy krótsze od p³atków korony i s± gêsto ow³osione. Pod kielichem krótki, 3-krotny kieliszek.
Owoc
Okr±g³awa roz³upnia zawieraj±ca 20-23 nagich roz³upek.
Gatunki podobne
Bardziej popularna w uprawie ¶lazówka ogrodowa jest niezbyt gêsto ow³osiona i nie wyciêcia na szczycie p³atków. Okaza³a malwa ró¿owa zwana popularnie malw± ogrodow± osi±ga 3 m wysoko¶ci, ma kwiaty wiêksze do 10 cm ¶rednicy, wyrastaj±ce po 1–4 w k±tach li¶ci i 6-krotny kieliszek.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od czerwca do lipca (czasami jeszcze we wrze¶niu). Ro¶nie w zaro¶lach, na brzegach rzek i na solniskach, na suchych murawach, przydro¿ach, suchych wzgórzach. W górach w Polsce siêga do wysoko¶ci 500 m n.p.m., w Turcji do 2800 m n.p.m.. Je¶li nie jest niszczona na stanowiskach przed wydaniem nasion, rozsiewa siê i nieraz wystêpuje masowo. Liczba chromosomów 2n = 40, 44.

Zastosowanie:

Jest uprawiana jako ro¶lina ozdobna. Mo¿e byæ uprawiana w grupach z ty³u rabaty (ze wzglêdu na swoj± wysoko¶æ) lub jako kwitn±cy ¿ywop³ot. Zalecana do sadzenia w grupach w partiach krajobrazowych w miejscach suchych i s³onecznych. Istniej± odmiany o ró¿nej barwie kwiatów.

Jest ³atwa w uprawie. Ro¶nie na ka¿dej przepuszczalnej glebie. Wymaga stanowiska s³onecznego. Po przekwitniêciu przycina siê ro¶linê, pobudza j± to do rozkrzewiania i dalszego obfitego kwitnienia. Rozmna¿a siê j± z nasion wysiewanych wiosn± lub zaraz po zbiorze, najlepiej od razu do gleby na miejscu, gdzie ma rosn±æ, sadzonki bowiem ¼le ukorzeniaj± siê.

Zasig wystpowania:

Zasiêg gatunku obejmuje szeroki pas od Morza Adriatyckiego na zachodzie po Jezioro Bajka³ na wschodzie. Rozproszone stanowiska na zachodnich krañcach zasiêgu ma na Korsyce i w Niemczech, pó³nocna granica zwartego zasiêgu biegnie przez ¶rodkow± Polskê, przy czym rozproszone stanowiska gatunek ma tak¿e w Szwecji i w Finlandii. Na po³udniu zasiêg obejmuje rejon Kaukazu, wybrze¿a Morza Czarnego i Pó³wysep Ba³kañski z wyj±tkiem Grecji. Jako gatunek zawleczony wystêpuje tak¿e w Ameryce Pó³nocnej. W Polsce, na Ni¿u Polskim, z rzadka tylko mo¿na go spotkaæ w ni¿szych po³o¿eniach górskich, notowany na licznych stanowiskach w rejonie Kujaw, na Dolnym ¦l±sku i w Ma³opolsce. Nieliczne stanowiska na pó³nocy (na Pomorzu i na pó³nocno-wschodnich krañcach kraju) uznawane s± za synantropijne. Z badañ nad flor± grodzisk Wielkopolski wynika, ¿e wystêpowanie tego gatunku w tym obszarze mo¿na powi±zaæ z osadnictwem prehistorycznym i z okresu wczesnego ¶redniowiecza. ¦wiadczy to o tym, ¿e przynajmniej na tym terenie gatunek ten mo¿e mieæ status archeofita.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Typ Kwiatostanu : Grono

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Karbowany

Ksztat blaszki licia : Okr±g³e

Ksztat blaszki licia : Sercowato okr±g³y

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Ró¿owy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec

Stanowisko soneczne

Rolina uprawiana

Hemikryptofit

-
RODZINA Malvaceae (¶lazowate) -ilo 9
Malva sylvestris(¦laz dziki), Malva neglecta(¦laz zaniedbany), Malva alcea(¦laz zygmarek), Alcea rosea (Malwa ró¿owa), Thymelaea passerina(Wilczypieprz roczny), Daphne mezereum(Wawrzynek wilcze³yko), Daphne cneorum(Wawrzynek g³ówkowy,Wawrzynek g³ówkowaty), Lavatera thuringiaca (¦lazówka turyngska), Malva moschata(¦laz pi¿mowy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Malvaceae (¶lazowate) -ilo 9
Malva sylvestris(¦laz dziki),
Malva neglecta(¦laz zaniedbany),
Malva alcea(¦laz zygmarek),
Alcea rosea (Malwa ró¿owa),
Thymelaea passerina(Wilczypieprz roczny),
Daphne mezereum(Wawrzynek wilcze³yko),
Daphne cneorum(Wawrzynek g³ówkowy,Wawrzynek g³ówkowaty),
Lavatera thuringiaca (¦lazówka turyngska),
Malva moschata(¦laz pi¿mowy),