Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:3
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
¦ledziennica skrêtolistna (Ang: Alternate-leaved, (Du: Wechselblättriges Milzkraut, ac: Chrysosplenium alternifolium)
-
Kwiecieñ Marzec Maj
-

Czy wiesz e?.

Nazwa ¶ledziennica wywodzi siê st±d, ¿e dawniej u¿ywano jej do leczenia schorzeñ ¶ledziony.
Avatar


Autor : Lena
2014-01-19
Autor : Lena 2014-01-19

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Rz±d skalnicowce
Rodzina skalnicowate
Rodzaj ¶ledziennica
Gatunek ¶ledziennica skrêtolistna

Nazewnictwo

¦ledziennica skrêtolistna (Chrysosplenium alternifolium L.) – gatunek ro¶liny z rodziny skalnicowatych.

Morfologia:

£odyga
Osi±ga wysoko¶æ 5-20 cm, trójkanciasta, w dolnej czê¶ci rzadko ow³osiona.
K³±cze
Pe³zaj±ce, wytwarzaj±ce d³ugie roz³ogi.
Li¶cie
U nasady wciête, koliste. Li¶cie odziomkowe wyrastaj± na ogonkach dwukrotnie d³u¿szych od blaszki, li¶cie ³odygowe maj± ogonki co najmniej tak d³ugie, jak blaszka. U³o¿one skrêtolegle. Blaszki o karbowano-wrêbnych brzegach, o bardzo w±skich wciêciach miêdzy wrêbami. Na górnej stronie blaszki nieliczne, grube w³oski.
Kwiaty
Niepozorne, ¿ó³tozielone, zebrane w kwiatostan – baldachogrono. Rolê okwiatu pe³ni± wy³±cznie dzia³ki kielicha, p³atków korony brak. Kwiaty otoczone s± z³ocisto¿ó³tymi li¶æmi przykwiatowymi pe³ni±cymi rolê powabni. Kwitnie od marca do maja, jest jedn± z najwcze¶niej zakwitaj±cych krajowych ro¶lin wiosennych. Przewa¿nie ro¶lina samopylna, czasami zapylana przez owady i ¶limaki. Kwiaty przeds³upne lub równoczesne.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit, chamefit. Siedlisko: torfowiska, lasy, brzegi górskich potoków, mokre i cieniste miejsca w lesie. W górach wystêpuje po piêtro kosówki. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla All. Alno-Ulmion.

Zasig wystpowania:

Jest ¶rednio pospolity w ca³ej Polsce, zarówno na ni¿u, jak i w górach.

Ciekawostki:

Nazwa ¶ledziennica wywodzi siê st±d, ¿e dawniej u¿ywano jej do leczenia schorzeñ ¶ledziony.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Karbowany

Ksztat blaszki licia : Okr±g³e

Ksztat blaszki licia : Nerkowate

odyga przekrj : Trójkanciasta

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Kwiecieñ Marzec Maj

Rolina cieniolubna

Hemikryptofit

-
RODZINA Saxifragaceae (skalnicowate) -ilo 10
Parnassia palustris (Dziewiêciornik b³otny), Myriophyllum verticillatum(Wyw³ócznik okó³kowy), Myriophyllum spicatum(Wyw³ócznik k³osowy), Chrysosplenium alternifolium(¦ledziennica skrêtolistna), Saxifraga granulata(Skalnica ziarenkowata), Saxifraga tridactylites(Skalnica trójpalczasta), Saxifraga hirculus (Skalnica torfowiskowa), Saxifraga nivalis(Skalnica ¶nie¿na), Saxifraga caesia(Skalnica seledynowa), Saxifraga paniculata(Skalnica gronkowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Saxifragaceae (skalnicowate)

- Korona promista
- Stopie zloenia licia prosty


RODZINA Saxifragaceae (skalnicowate) -ilo 10
Parnassia palustris (Dziewiêciornik b³otny),
Myriophyllum verticillatum(Wyw³ócznik okó³kowy),
Myriophyllum spicatum(Wyw³ócznik k³osowy),
Chrysosplenium alternifolium(¦ledziennica skrêtolistna),
Saxifraga granulata(Skalnica ziarenkowata),
Saxifraga tridactylites(Skalnica trójpalczasta),
Saxifraga hirculus (Skalnica torfowiskowa),
Saxifraga nivalis(Skalnica ¶nie¿na),
Saxifraga caesia(Skalnica seledynowa),
Saxifraga paniculata(Skalnica gronkowa),