Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
¦liwa wi¶niowa (Ang: Cherry plum, (Du: Kirschpflaume, ac: Prunus cerasifera)
-
-
Avatar


Autor : Lena
2013-12-08
Autor : Lena 2013-12-08

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¿owych
Rz±d ró¿owce
Rodzina ró¿owate
Rodzaj ¶liwa
Gatunek ¶liwa wi¶niowa

Nazewnictwo

¦liwa wi¶niowa, a³ycza (Prunus cerasifera) – gatunek ro¶liny z rodziny ró¿owatych. 

Morfologia:

Pokrój
Niskie drzewo do 10 metrów wysoko¶ci. Ma nieregularn±, sklepion±, lu¼n± koronê na prostym i smuk³ym pniu. M³ode ga³±zki l¶ni±ce.
Li¶cie
Li¶cie delikatnie pi³kowane, ciemnoczerwone, purpurowe, br±zowawe. Odwrotnie jajowate lub eliptyczne, do¶æ cienkie.
Kwiaty
Kwiaty równie¿ czerwone. Zazwyczaj zebrane po trzy na krótkich szypu³kach. Rozwijaj± siê równocze¶nie z listnieniem lub na krótko przedtem. Kwitnie od marca do kwietnia.
Owoce
Owoc ¿ó³ty do czerwonego, na d³ugim ogonku, twardy – przypomina du¿± czere¶niê.

Zastosowanie:

Typowa dziko rosn±ca forma jest uprawiana i stosowana jako podk³adka dla innych ¶liw.
Jest uprawiana jako ro¶lina ozdobna. Najczê¶ciej uprawia siê kultywary o czerwonych li¶ciach. Nadaje siê te¿ na ¿ywop³oty, zarówno formowane, jak i nieformowane.

Zmiennos:

Odmiany uprawne. Istnieje du¿a ilo¶æ kultywarów o czerwonych li¶ciach:
'Atropurpurea' (synonim 'Pissardii') – li¶cie purpurowe. W 1880 przys³a³ j± do Francji ogrodnik szacha Persji.
'Elvins' – ma bia³e kwiaty z ró¿owym odcieniem na ³ukowato zwieszaj±cych siê ga³êziach. Wyhodowana zosta³a w Australii. Wysoko¶æ tylko do 3,5 m.
'Niagara' – niska odmiana o ciemnopurpurowych i dr¿±cych nawet przy najmniejszym powiewie wiatru li¶ciach
'Woodi' – ma ciemnoczerwone li¶cie i purpurowe kwiaty
Odmiany botaniczne. Ma jedn± odmianê Prunus cerasifera Ehrh. var. divaricata (Ledeb.) L. H. Bailey (synonimy: Prunus divaricata Ledeb., Prunus divaricata subsp. divaricata, Prunus divaricata subsp. nairica Kovalev, Prunus sogdiana Vassilcz.)
Synonimy: Prunus cerasifera var. atropurpurea H. Jaeger, Prunus cerasifera subsp. myrobalana (L.) C. K. Schneid., Prunus cerasifera var. pissardii (Carrière) L. H. Bailey, Prunus cerasifera var. woodii (Späth) Rehder, Prunus korolkowii R. Vilm., Prunus myrobalana (L.) Loisel., Prunus pissardii Carrière

Zasig wystpowania:

 Pochodzi z Azji Zachodniej, ¦rodkowej, Kaukazu i po³udniowo-wschodniej Europy, rozprzestrzeni³ siê tak¿e jako gatunek zawleczony w Australii i Nowej Zelandii, na Wyspach Brytyjskich, w Europie, w USA i tropikalnej Azji. W wielu krajach ¶wiata, równie¿ w Polsce, jest uprawiany. Czasem dziczeje i we florze krajowej klasyfikowany jest jako gatunek lokalnie zadomowiony (kenofit), mog±cy powodowaæ przekszta³cenia naturalnych zbiorowisk zaro¶lowych.

Inne:

Uprawa: dobrze znosi suszê, najlepiej ro¶nie na glebach lekkich, piaszczystych. Odmiany ozdobne powinny mieæ stanowisko s³oneczne, a trawnik wokó³ ro¶liny koszony. Przez lato nale¿y nawoziæ. Odmiany ozdobne rozmna¿a siê przez szczepienie lub okulizacjê na siewkach gatunku.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Karbowany

Wygld blaszki licia : Pi³kowany

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ksztat blaszki licia : Odwrotnie jajowate

Ksztat blaszki licia : Eliptyczne

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : Ró¿owy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Marzec Kwiecieñ

Drzewa i krzewy liciaste

Rolina uprawiana

-
PODRODZINA Rosoideae (ró¿owe) -ilo 17
Rosa canina(Dzika ró¿a), Potentilla reptans(Piêciornik roz³ogowy), Duchesnea indica(Poziomkówka indyjska), Dryas octopetala(Dêbik o¶miop³atkowy), Geum rivale(Kuklik zwis³y), Sanguisorba minor(Krwi¶ci±g mniejszy), Cerasus vulgaris(Wi¶nia pospolita), Prunus fruticosa (Wi¶nia kar³owata), Parthenocissus quinquefolia(Winobluszcz piêciolistkowy), Filipendula vulgaris(Wi±zówka bulwkowata), Euonymus europaeus(Trzmielina zwyczajna;Trzmielina pospolita), Prunus cerasifera(¦liwa wi¶niowa), Prunus spinosa(¦liwa tarnina), Prunus domestica(¦liwa domowa), Rhamnus cathartica(Szak³ak pospolity), Aphanes arvensis(Skrytek polny), Agrimonia procera(Rzepik wonny),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaPODRODZINA Rosoideae (ró¿owe) -ilo 17
Rosa canina(Dzika ró¿a),
Potentilla reptans(Piêciornik roz³ogowy),
Duchesnea indica(Poziomkówka indyjska),
Dryas octopetala(Dêbik o¶miop³atkowy),
Geum rivale(Kuklik zwis³y),
Sanguisorba minor(Krwi¶ci±g mniejszy),
Cerasus vulgaris(Wi¶nia pospolita),
Prunus fruticosa (Wi¶nia kar³owata),
Parthenocissus quinquefolia(Winobluszcz piêciolistkowy),
Filipendula vulgaris(Wi±zówka bulwkowata),
Euonymus europaeus(Trzmielina zwyczajna;Trzmielina pospolita),
Prunus cerasifera(¦liwa wi¶niowa),
Prunus spinosa(¦liwa tarnina),
Prunus domestica(¦liwa domowa),
Rhamnus cathartica(Szak³ak pospolity),
Aphanes arvensis(Skrytek polny),
Agrimonia procera(Rzepik wonny),