Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
¦mia³ek darniowy (Ang: Tufted Hair-grass, (Du: Rasen-Schmiele, ac: Deschampsia caespitosa)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ
-
Avatar


Autor : Lena
2014-07-06
Autor : Lena 2014-07-06

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz±d wiechlinowce
Rodzina wiechlinowate
Rodzaj ¶mia³ek
Gatunek ¶mia³ek darniowy

Nazewnictwo

¦mia³ek darniowy (Deschampsia caespitosa) – gatunek byliny nale¿±cy do rodziny wiechlinowatych.

Morfologia:

Pokrój
Bylina tworz±ca gêste, zbite kêpy, zwykle o ¶rednicy do 50 cm (rzadziej 70 cm).
£odyga
¬d¼b³a g³adkie, co najwy¿ej pod samym kwiatostanem szorstkie o d³ugo¶ci do 140 cm, rzadko wy¿sze.
Li¶cie
Blaszki li¶ci o szeroko¶ci 2-5 mm w dolnej czê¶ci z³o¿one na wpó³, dalsza czê¶æ p³aska. Maj± wyra¼nie wystaj±c± siatkê szorstkich nerwów. Jêzyczek li¶ciowy o d³ugo¶ci 6-8 mm.
Kwiaty
Zebrane w wiechê z³o¿on± z 2-3 kwiatowych k³osków. Gêsta, piramidalna wiecha ma d³ugo¶æ do 10-50 cm. Dolne odga³êzienia wiechy maj± 2-4 ga³±zki u podstawy. Pojedynczy k³osek ma d³ugo¶æ 2-5 mm, przy czym odcinek poni¿ej górnego kwiatka jest o po³owê krótszy od kwiatka. Plewka dolna têpa, krótka, jej o¶æ ukryta w k³osku. Plewa górna 3-nerwowa. Kwitnie od czerwca do wrze¶nia.
Owoc
Brunatny, matowy, spiczasty ziarniak o wymiarach 1,5 × 0,6 x 0,6 mm. Ciê¿ar 1000 nasion wynosi 0,25 g. Kie³kuj± w 93%.

Biologia i ekologia:

Ro¶nie na ³±kach, pastwiskach, w lasach ³êgowych, na nieu¿ytkach, na aluwiach. Hemikryptofit. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla O. Molinietalia.

Zastosowanie:

Uprawiany jako ro¶lina ozdobna ze wzglêdu na swój atrakcyjny gêstokêpkowy pokrój. Efektownie kwitnie przez ca³e lato. Nadaje siê do ogródków skalnych oraz parków. Mo¿e byæ uprawiany w pojedynczych kêpkach, lub ca³ych ³anach. Ro¶lina ³atwa do uprawy, nie ma specjalnych wymagañ co do gleby. Uprawia siê j± z siewu nasion. Wymaga stanowisk s³onecznych. Nie tworzy roz³ogów, a wiêc zbytnio siê nie rozrasta i nie stanowi zagro¿enia dla s±siednich upraw. Nadaje siê równie¿ doskonale na trawniki. Przy regularnym koszeniu tworzy gêst±, siln± darñ.
W terenach górskich uwa¿any jest za dobr± rolniczo ro¶linê ³±kow± i pastwiskow±, na nizinach natomiast jest ro¶lin± rolniczo bezwarto¶ciow±.

Zmiennos:

Gatunek zmienny morfologicznie. Wystêpuje w wielu odmianach.

Zasig wystpowania:

Jest szeroko rozpowszechniony na pó³kuli pó³nocnej. W Polsce pospolity na ca³ym obszarze.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : Wiecha

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : Bia³y

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ

Stanowisko soneczne

Rolina uprawiana

Hemikryptofit

-
RODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilo 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna), Apera spica-venti(Miot³a zbo¿owa), Avena fatua(Owies g³uchy), Agropyron repens(Perz w³a¶ciwy), Setaria glauca(W³o¶nica sina), Setaria viridis(W³o¶nica zielona), Poa annua(Wiechlina roczna), Dactylis glomerata(Kupkówka pospolita), Phleum pratense(Tymotka ³±kow), Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios³y), Lolium perenne(¯ycica trwa³a), Phragmites australis(Trzcina pospolita), Briza media(Dr¿±czka ¶rednia), Festuca pallens(Kostrzewa blada), Nardus stricta(Bli¼niczka psia trawka), Holcus lanatus(K³osówka we³niasta), Secale cereale(¯yto zwyczajne), Lolium multiflorum(¯ycica wielokwiatowa), Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa), Alopecurus pratensis(Wyczyniec ³±kowy), Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy), Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¿ó³ty), Hierochloë odorata(Turówka wonna), (Turówka le¶na), Molinia caerulea(Trzê¶lica modra), (Trzcinnik szuwarowy), Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik le¶ny), Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty), Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna), Deschampsia caespitosa(¦mia³ek darniowy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilo 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna),
Apera spica-venti(Miot³a zbo¿owa),
Avena fatua(Owies g³uchy),
Agropyron repens(Perz w³a¶ciwy),
Setaria glauca(W³o¶nica sina),
Setaria viridis(W³o¶nica zielona),
Poa annua(Wiechlina roczna),
Dactylis glomerata(Kupkówka pospolita),
Phleum pratense(Tymotka ³±kow),
Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios³y),
Lolium perenne(¯ycica trwa³a),
Phragmites australis(Trzcina pospolita),
Briza media(Dr¿±czka ¶rednia),
Festuca pallens(Kostrzewa blada),
Nardus stricta(Bli¼niczka psia trawka),
Holcus lanatus(K³osówka we³niasta),
Secale cereale(¯yto zwyczajne),
Lolium multiflorum(¯ycica wielokwiatowa),
Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa),
Alopecurus pratensis(Wyczyniec ³±kowy),
Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy),
Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¿ó³ty),
Hierochloë odorata(Turówka wonna),
(Turówka le¶na),
Molinia caerulea(Trzê¶lica modra),
(Trzcinnik szuwarowy),
Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik le¶ny),
Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty),
Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna),
Deschampsia caespitosa(¦mia³ek darniowy),