Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
¦nieguliczka bia³a (Ang: Common snowberry, (Du: Gewöhnliche Schneebeere, ac: Symphoricarpos albus)
-
-
Avatar


Autor : Lena
2014-01-19
Autor : Lena 2014-01-19

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad astrowych
Rz±d szczeciowce
Rodzina przewiertniowate
Rodzaj ¶nieguliczka
Gatunek ¶nieguliczka bia³a

Nazewnictwo

¦nieguliczka bia³a, syn. ¶. bia³ojagodowa (Symphoricarpos albus Duhamel) – gatunek krzewu z rodziny przewiertniowatych.

Morfologia:

Pokrój
Krzew o wysoko¶ci 1–3 m, nagi. Ga³êzie prosto wzniesione, cienkie, czworokanciaste.
Li¶cie
Niebieskawozielone, okr±g³awoeliptyczne, ok. 4 cm d³ugo¶ci, pojedyncze lub klapowane.
Kwiaty
Ró¿owo-bia³e, dzwonkowate, zebrane w szczytowe nibyk³osy. Jest ro¶lin± miododajn±, kwiaty rozwijaj± siê przez ca³e lato, dziêki czemu pszczo³y mog± zbieraæ nektar przez d³ugi okres. Maj± drobny, 5-z±bkowy kielich, 5-³atkow±, beczu³kowat± i ow³osion± wewn±trz koronê,1 s³upek i 5 prêcików.
Owoce
Charakterystyczne, bia³e, g±bczaste jagody. Odmiana 'White Hedge' charakteryzuje siê du¿ymi, bia³ymi owocami.
Pêd
M³ode pêdy s± ow³osione.

Zastosowanie:

Ro¶lina ozdobna. Czêsto sadzona w parkach, na skwerach i w ogródkach przydomowych. Szczególnie polecana jest na ¿ywop³oty, bowiem do¶æ dobrze znosi ciêcie i po przyciêciu siê zagêszcza. Jest wytrzyma³a na mróz oraz suszê i ma³o wymagaj±ca w stosunku do gleby – ro¶nie dobrze nawet na glebach bardzo ja³owych, suchych i kamienistych. Jest odporna na zanieczyszczenia powietrza. £atwo rozmna¿a siê z odrostów korzeniowych. Jej ozdob± s± bia³e, ¶redniej wielko¶ci owoce, które bardzo d³ugo utrzymuj± siê na ro¶linie i zdobi± krzew jesieni± i zim±. Poniewa¿ dosyæ dobrze znosi zacienienie, mo¿e byæ sadzona pod drzewami.
Ro¶lina miododajna.

Zasig wystpowania:

Pochodzi z Ameryki Pó³nocnej, gdzie wystêpuje od Kalifornii po Alaskê. Od dawna spotyka siê j± jako ro¶linê uprawn± lub zdzicza³± w Europie ¦rodkowej. W Polsce jest powszechnie uprawiana, czasami przej¶ciowo dziczeje (efemerofit).

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Typ Kwiatostanu : K³os

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ksztat blaszki licia : Odwrotnie jajowate

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : Ró¿owy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpieñ

Rolina pachnca

Drzewa i krzewy liciaste

Rolina miododajna

-
RODZINA Dipsacaceae (szczeciowate) -ilo 6
Scabiosa ochroleuca(Driakiew ¿ó³tawa), Scabiosa columbaria(Driakiew go³êbia), Scabiosa canescens(Driakiew wonna), Dipsacus fullonum(Szczeæ pospolita), Knautia arvensis(¦wierzbnica polna), Symphoricarpos albus(¦nieguliczka bia³a),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Dipsacaceae (szczeciowate) -ilo 6
Scabiosa ochroleuca(Driakiew ¿ó³tawa),
Scabiosa columbaria(Driakiew go³êbia),
Scabiosa canescens(Driakiew wonna),
Dipsacus fullonum(Szczeæ pospolita),
Knautia arvensis(¦wierzbnica polna),
Symphoricarpos albus(¦nieguliczka bia³a),