Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:3
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
¦wibka b³otna (Ang: Marsh Arrowgrass, (Du: Sumpf-Dreizack, ac: Triglochin palustris)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ
-
Avatar


Autor : Lena
2014-07-06
Autor : Lena 2014-07-06

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz±d ¿abieñcowce
Rodzina ¶wibkowate
Rodzaj ¶wibka
Gatunek ¶wibka b³otna

Nazewnictwo

¦wibka b³otna (Triglochin palustris L.) – gatunek byliny nale¿±cy do rodziny ¶wibkowatych (Juncaginaceae Rich.).

Morfologia:

Pokrój
Bylina o krótkim, pe³zaj±cym k³±czu, wytwarzaj±ca krótkie roz³ogi.
£odyga
Prosto wzniesiona, u nasady podnosz±ca siê, wysoko¶ci 15-40(70) cm.
Li¶cie
Wszystkie li¶cie s± odziomkowe, równow±skie, ustawione w dwóch szeregach do³em pochwiaste, d³ugo¶ci do 20 cm, szeroko¶ci 2-3 mm. Obumieraj± w okresie owocowania.
Kwiaty
Ma³e zielonkawo-¿ó³te kwiaty s± obup³ciowe, przytulone do ³odygi i zebrane w lu¼ne, wielokwiatowe, wyd³u¿one, szczytowe grona. Szypu³ki kwiatowe d³ugo¶ci 1-4 mm. Okwiat z³o¿ony z sze¶ciu dzia³ek, ustawionych w obu okó³kach, odpadaj±cy. Dzia³ki barwy ¿ó³tozielonej z bia³awym obrze¿eniem, d³ugo¶ci do 4 mm, zewnêtrzne nieznacznie zaostrzone i odgiête w dó³, wewnêtrzne wyra¼niej zaostrzone, sztywne, u góry przewa¿nie fioletowo lub purpurowo nabieg³e. Prêcików sze¶æ, o krótkich nitkach i pylnikach, pylniki prawie siedz±ce. S³upki 3-6, zro¶niête na ca³ej d³ugo¶ci, tworz±ce jakby jeden s³upek, o trzech ró¿owych, g³ówkowatych, pierzastych znamionach.
Owoc
Roz³upnia, kszta³tu maczugowatego, w±ska, têpa, d³ugo¶ci 7-9 mm, szeroko¶ci 2 mm, rozpada siê na 3-6 równow±skich roz³upek.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od maja do sierpnia.
Siedlisko
Ro¶nie na wilgotnych i podmok³ych ³±kach, torfowiskach niskich, zabagnionych brzegach zbiorników wodnych.
Fitosocjologia
W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla kasy (Cl.) Scheuchcerio-Caricetea nigrae.
Genetyka
Liczba chromosomów 2n = 24.

Zasig wystpowania:

Wystêpuje w strefie umiarkowanej i ch³odnej pó³kuli pó³nocnej. W Polsce gatunek rodzimy, pospolity zarówno na ni¿u jak i pogórzu.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : Grono

Stopie zoenia licia : Prosty

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Równow±skie

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ

Hemikryptofit

-
RODZINA Alismataceae (¿abieñcowate) -ilo 8
Alisma plantago-aquatica(¯abieniec babka wodna), Sagittaria sagittifolia(Strza³ka wodna), Hydrocharis morsus-ranae(¯abi¶ciek p³ywaj±cy), Scheuchzeria palustris(Bagnica torfowa  ), Alisma gramineum(¯abieniec trawolistny), Alisma lanceolatum (¯abieniec lancetowaty), Wolffia arrhiza(Wolffia bezkorzeniowa), Triglochin palustris(¦wibka b³otna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Alismataceae (¿abieñcowate) -ilo 8
Alisma plantago-aquatica(¯abieniec babka wodna),
Sagittaria sagittifolia(Strza³ka wodna),
Hydrocharis morsus-ranae(¯abi¶ciek p³ywaj±cy),
Scheuchzeria palustris(Bagnica torfowa  ),
Alisma gramineum(¯abieniec trawolistny),
Alisma lanceolatum (¯abieniec lancetowaty),
Wolffia arrhiza(Wolffia bezkorzeniowa),
Triglochin palustris(¦wibka b³otna),