Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:3
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
¦wietlik ³±kowy( (Du: Gemeiner Augentrost, ac: Euphrasia rostkoviana)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ Pa¼dziernik
-
Avatar


Autor : Lena
2013-12-10
Autor : Lena 2013-12-10

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
Rz±d jasnotowce
Rodzina zarazowate
Rodzaj ¶wietlik
Gatunek ¶wietlik ³±kowy

Nazewnictwo

¦wietlik ³±kowy (Euphrasia rostkoviana Hayne) – gatunek ro¶liny nale¿±cy do rodziny zarazowatych. W innych systematykach zaliczany jest do rodziny trêdownikowatych. Inna nazwa zwyczajowa: ¶wietlik lekarski, nazwy ludowe: ptasie oczka, z³odziej mleczny.

Morfologia:

£odyga
Sztywna, ma³o rozga³êziona, osi±ga wysoko¶æ do 30 cm.
Li¶cie
Ulistnienie naprzeciwleg³e. Li¶cie zazwyczaj równomiernie pokrywaj±ce ³odygê, kszta³t blaszki li¶ciowej – jajowaty, brzeg z±bkowany. Wszystkie pokryte gruczo³owymi w³oskami.
Kwiaty
Grzbieciste o 4-z±bkowym, zros³odzia³kowym i gruczo³owato ow³osionym kielichu. Kwiaty s± ma³e, bia³e, fioletowo ¿y³kowane, z ¿ó³t± plamk± na dolnej wardze. Górna warga korony jest du¿o mniejsza od dolnej i nieco sklepiona. Wewn±trz korony pojedynczy s³upek ze znamieniem wystaj±cym poza gardziel i 4 dwusilne, przyro¶niête do korony prêciki o pylnikach pod górn± warg±. Pylniki posiadaj± cienkie wyrostki, owad dostaj±c siê do nektaru potr±ca je i obsypany zostaje py³kiem.
Owoce
G³adkie, b³yszcz±ce, czerwonobrunatne nasiona w kszta³cie czó³enek osadzone s± po dwa w jajowatej torebce. Jedna ro¶lina wydaje ok. 1000 nasion.
K³±cze
Krótkie, jakby uciête.

Biologia i ekologia:

Ro¶lina jednoroczna. Jest pó³paso¿ytem, z korzeni innych ro¶lin za pomoc± ssawek pobiera wodê wraz z solami mineralnymi. Kwitnie od czerwca do pa¼dziernika, jest owadopylny lub samopylny. Wystêpuje na ³±kach, pastwiskach, torfowiskach, na obrze¿ach lasów, w zaro¶lach, nad rowami. Lubi wilgotn±, lekko bagienn± glebê. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla klasy (Cl.) Molinio-Arrhenatheretea.

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza – ¶wietlik by³ stosowany do celów medycznych od bardzo dawna, uwa¿ano go za ziele uzdrawiaj±ce oczy.
Surowiec zielarski: ziele ¶wietlika (Herba Euphrasiae).
Sk³ad chemiczny: ziele zawiera glikozyd — aukubinê, garbniki, kwasy fenolowe, olejek eteryczny, pochodne kumaryny, sole mineralne szczególnie du¿o zwi±zków miedzi i manganu.
Dzia³anie: u¿ywa siê go do alergicznych i bakteryjnych zapaleñ spojówek. Kwasy zawarte w ¶wietliku maj± cechy przeciwzapalne i przeciwbakteryjne. Uszczelniaj± naczynia krwiono¶ne oczu, zapobiegaj± tak¿e krwawieniom z naczyñ siatkówki. ¦wietlik mo¿e byæ stosowany w zapaleniach spojówek oczu i brzegów powiek, w wiosennym zapaleniu spojówek, przypadkach jêczmieni, a tak¿e w przypadkach zmêczenia oczu prac± przy sztucznym ¶wietle, czy d³ugim ogl±daniem telewizji. Jest on równie¿ cenny dla ludzi, których oczy s± nadwra¿liwe na promienie s³oneczne. Mo¿e byæ polecany do przemywania oczu w przypadkach katarów przebiegaj±cych z ostrym ³zawieniem. Powinni o nim pamiêtaæ ludzie nara¿eni na py³y i dymy przemys³owe. Ekstrakt ze ¶wietlika lekarskiego jest wykorzystywany równie¿ w homeopatii. Kompozycja sk³adników niektórych z homeopatycznych kropli ocznych jest zbli¿ona do naturalnego p³ynu ³zowego. W ich sk³ad wchodzi ¶wietlik i nagietek lekarski, starzec popielaty oraz zwi±zki mineralne. Zapewniaj± one optymalny poziom nawil¿enia ga³ki ocznej i ³agodz± podra¿nienia. Wyci±g ze ¶wietlika lekarskiego przynosi ulgê osobom cierpi±cym na zespó³ suchego oka, którego przyczyn± jest niewystarczaj±ce pokrycie rogówki i spojówki tzw. „filmem ³zowym”. Odwar z ziela ¶wietlika mo¿e byæ stosowany wewnêtrznie w chorobach ¿o³±dka i w±troby, w zaburzeniach trawienia i w kolce ¿ó³ciowej, u ludzi z obni¿onym ci¶nieniem têtniczym. Medycyna ludowa poleca³a stosowanie ¶wietlika przy bólach g³owy i bezsenno¶ci. ¦wietlik lekarski jest wykorzystywany w przemy¶le kosmetycznym. Wchodzi on w sk³ad preparatów przeznaczonych do pielêgnacji i demakija¿u skóry wokó³ oczu. Wraz z innymi wyci±gami ro¶linnymi ma dzia³anie przeciwzapalne, likwiduje obrzêki, ³agodzi oznaki zmêczenia i stresu. Picie naparu ze ¶wietlika ³±kowego dwa razy dziennie wp³ywa na poprawê sprawno¶ci narz±du wzroku i ostro¶ci widzenia oraz przynosi ulgê zmêczonym oczom.
Zbiór i suszenie: ziele ¶cina siê poni¿ej rozga³êzienia ³odygi, tj. bez najni¿szej czê¶ci, zwykle bezlistnej lub o zbrunatnia³ych li¶ciach. Ziele zbiera siê w czasie suchej pogody i po obeschniêciu rosy. Suszy siê je w suszarniach naturalnych przy du¿ym przewiewie, a przy niesprzyjaj±cej pogodzie, w temperaturze podwy¿szonej do 40 °C. Surowiec rozk³ada siê cienk± warstw±. Jeden kg suszu otrzymuje siê z oko³o 3,5 kg ziela ¶wie¿ego. Surowiec powinien sk³adaæ siê z ulistnionych pêdów z kwiatami. Nie mo¿e zawieraæ bezlistnych ³odyg, pêdów z korzeniami i innych ro¶lin. Wysuszony powinien mieæ naturaln± barwê i wilgotno¶æ do 11%.

Zmiennos:

Tworzy mieszañce z ¶wietlikiem wyprê¿onym i ¶. zwartym.

Zasig wystpowania:

Wystêpuje na ca³ym obszarze Europy, w Polsce jest ro¶lin± pospolit±.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Budowa kwiatka : Kwiat wargowy

Typ Kwiatostanu : Grono

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

Wygld blaszki licia : Z±bkowany

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ksztat blaszki licia : Odwrotnie jajowate

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : Bia³y

Kolor : Ró¿owy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ Pa¼dziernik

Gatunek leczniczy

Rolina jednoroczna

-
RODZINA Lamiaceae (jasnotowate) -ilo 55
Ballota nigra(Mierznica czarna), Lamium purpureum(Jasnota purpurowa), Stachys recta(Czy¶ciec prosty), Lamium amplexicaule(Jasnota ró¿owa), Stachys palustris(Czy¶ciec b³otny), Stachys sylvatica(Czy¶ciec le¶ny), Stachys arvensis(Czy¶ciec polny), Stachys annua(Czy¶ciec roczny), Galeopsis tetrahit(Poziewnik szorstki), Mentha aquatica(Miêta nadwodna), Thymus serphyllum(Macierzanka piaskowa), Galeopsis pubescens(Poziewnik miêkkow³osy), Leonurus cardiaca(Serdecznik pospolity), Lamium maculatum(Jasnota plamista), Lamium album(Jasnota bia³a), Glechoma hederacea(Bluszczyk kurdybanek), Lamiastrum galeobdolon, Galeobdolon luteum(Gajowiec ¿ó³ty), Origanum vulgare(Lebiodka pospolita), Prunella vulgaris(G³owienka pospolita), Betonica officinalis (Bukwica zwyczajna), Acinos arvensis(Czy¶cica drobnokwiatowa), Salvia glutinosa(Sza³wia lepka), Ajuga genevensis(D±brówka kosmata (D. genewska)), Scutellaria hastifolia(Tarczyca oszczepowata), Scutellaria galericulata(Tarczyca pospolita), Chaiturus marrubiastrum (Szczeciogon szantowaty), Marrubium vulgare(Szanta zwyczajna), Salvia splendens(Sza³wia b³yszcz±ca, sza³wia ogrodowa ), Hyssopus officinalis(Hyzop lekarski), Clinopodium vulgare(Czy¶cica storzyszek), Nepeta cataria(Kocimiêtka w³a¶ciwa), Nepeta pannonica(Kocimiêtka naga), Nepeta mussinii(Kocimiêtka Mussina), Lavandula angustifolia(Lawenda w±skolistna), Thymus pulegioides(Macierzanka zwyczajna), Thymus praecox(Macierzanka wczesna), Thymus kosteleckyanus, T. pannonicus(Macierzanka pannoñska), Thymus carpaticus(Macierzanka karpacka), Thymus alpestris(Macierzanka halna), Nepeta grandiflora(Kocimiêtka wielkokwiatowa), Ajuga reptans(D±brówka roz³ogowa), Prunella grandiflora(G³owienka wielkokwiatowa), Lycopus europaeus(Karbieniec pospolity), (Zagorza³ek pó¼ny), Orobanche flava(Zaraza ¿ó³ta), Orobanche lutea(Zaraza czerwonawa), Verbena officinalis(Werbena pospolita), Pinguicula vulgaris(T³ustosz pospolity), Pinguicula alpina(T³ustosz alpejski ), Euphrasia rostkoviana(¦wietlik ³±kowy), Rhinanthus alectorolophus(Szelê¿nik w³ochaty), Rhinanthus serotinus(Szelê¿nik wiêkszy), Rhinanthus minor(Szelê¿nik mniejszy), Salvia verticillata(Sza³wia okrêgowa), Salvia pratensis(Sza³wia ³±kowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Lamiaceae (jasnotowate) -ilo 55
Ballota nigra(Mierznica czarna),
Lamium purpureum(Jasnota purpurowa),
Stachys recta(Czy¶ciec prosty),
Lamium amplexicaule(Jasnota ró¿owa),
Stachys palustris(Czy¶ciec b³otny),
Stachys sylvatica(Czy¶ciec le¶ny),
Stachys arvensis(Czy¶ciec polny),
Stachys annua(Czy¶ciec roczny),
Galeopsis tetrahit(Poziewnik szorstki),
Mentha aquatica(Miêta nadwodna),
Thymus serphyllum(Macierzanka piaskowa),
Galeopsis pubescens(Poziewnik miêkkow³osy),
Leonurus cardiaca(Serdecznik pospolity),
Lamium maculatum(Jasnota plamista),
Lamium album(Jasnota bia³a),
Glechoma hederacea(Bluszczyk kurdybanek),
Lamiastrum galeobdolon, Galeobdolon luteum(Gajowiec ¿ó³ty),
Origanum vulgare(Lebiodka pospolita),
Prunella vulgaris(G³owienka pospolita),
Betonica officinalis (Bukwica zwyczajna),
Acinos arvensis(Czy¶cica drobnokwiatowa),
Salvia glutinosa(Sza³wia lepka),
Ajuga genevensis(D±brówka kosmata (D. genewska)),
Scutellaria hastifolia(Tarczyca oszczepowata),
Scutellaria galericulata(Tarczyca pospolita),
Chaiturus marrubiastrum (Szczeciogon szantowaty),
Marrubium vulgare(Szanta zwyczajna),
Salvia splendens(Sza³wia b³yszcz±ca, sza³wia ogrodowa ),
Hyssopus officinalis(Hyzop lekarski),
Clinopodium vulgare(Czy¶cica storzyszek),
Nepeta cataria(Kocimiêtka w³a¶ciwa),
Nepeta pannonica(Kocimiêtka naga),
Nepeta mussinii(Kocimiêtka Mussina),
Lavandula angustifolia(Lawenda w±skolistna),
Thymus pulegioides(Macierzanka zwyczajna),
Thymus praecox(Macierzanka wczesna),
Thymus kosteleckyanus, T. pannonicus(Macierzanka pannoñska),
Thymus carpaticus(Macierzanka karpacka),
Thymus alpestris(Macierzanka halna),
Nepeta grandiflora(Kocimiêtka wielkokwiatowa),
Ajuga reptans(D±brówka roz³ogowa),
Prunella grandiflora(G³owienka wielkokwiatowa),
Lycopus europaeus(Karbieniec pospolity),
(Zagorza³ek pó¼ny),
Orobanche flava(Zaraza ¿ó³ta),
Orobanche lutea(Zaraza czerwonawa),
Verbena officinalis(Werbena pospolita),
Pinguicula vulgaris(T³ustosz pospolity),
Pinguicula alpina(T³ustosz alpejski ),
Euphrasia rostkoviana(¦wietlik ³±kowy),
Rhinanthus alectorolophus(Szelê¿nik w³ochaty),
Rhinanthus serotinus(Szelê¿nik wiêkszy),
Rhinanthus minor(Szelê¿nik mniejszy),
Salvia verticillata(Sza³wia okrêgowa),
Salvia pratensis(Sza³wia ³±kowa),