Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Tajê¿a jednostronna (Ang: Creeping lady's tresses, (Du: Kriechendes Netzblatt, ac: Goodyera repens)
-
Sierpieñ Lipiec Czerwiec
-
Avatar


Autor : Lena
2013-11-11
Autor : Lena 2013-11-11

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz±d szparagowce
Rodzina storczykowate
Podrodzina storczykowe
Rodzaj tajê¿a
Gatunek tajê¿a jednostronna

Nazewnictwo

Tajê¿a jednostronna (Goodyera repens (L.) R. Br.) – gatunek byliny k³±czowej z rodziny storczykowatych (Orchidaceae).

Rodzaj zosta³ nazwany na cze¶æ angielskiego botanika Johna Goodyera (1592–1664), autora i t³umacza licznych publikacji botanicznych. Nazwa gatunkowa pochodzi od ³aciñskiego s³owa "repo" – "czo³gaæ siê" i nawi±zuje do pe³zaj±cego k³±cza tajê¿y.

Morfologia:

Pokrój
Wysmuk³a, ma³a ro¶lina osi±gaj±ca od 8-25 (30) cm wysoko¶ci, o ga³êzistym, czo³gaj±cym siê podziemnym k³±czu.
£odyga
Zielona w górnej czê¶ci gêsto, gruczo³owato ow³osiona. W dolnej partii ulistniona.
Li¶cie
Owalne do sercowatych, ciemnozielone z jasnymi plamami, miêsiste. Siatkowato unerwione, zebrane u do³u w rozetkê. Posiadaj± oskrzydlony ogonek li¶ciowy. Listki ³odygowe mniejsze, przylegaj±ce do ³odygi.
Kwiaty
W±ski, k³osokszta³tny i wyd³u¿ony kwiatostan sk³adaj±cy siê z wielu gêsto osadzonych, ow³osionych, drobnych, bia³ych i pachn±cych kwiatów, osadzonych na skrêconych szypu³kach w k±tach przysadek. Poza dwoma, lekko rozchylonymi bocznymi dzia³kami, p³atki s± stulone. Wewn±trz gardzieli pomarañczowa plamka. War¿ka bez ostrogi, u nasady workowato rozdêta. Zal±¿nia nie ulega skrêceniu, jest walcowata i omszona.
Owoce
Rozdêta, br±zowa torebka.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Kwitnie od czerwca do sierpnia. Produkuje nasiona o masie 0,00002 g, które s± ³atwo rozprzestrzeniane przez wiatr (anemochoria). Rozetki li¶ci wyrastaj± latem, zimuj± i obumieraj± po kwitnieniu w nastêpnym roku.
Siedlisko
Ro¶nie w cienistych borach sosnowych oraz w borach ¶wierkowych. W Polsce wystêpuje zw³aszcza na pó³nocy kraju (zw³aszcza w nadmorskich borach ba¿ynowych). Na po³udniu w Sudetach i w Karpatach, zwykle w jedlinach i rzadko w borach ¶wierkowych. Preferuje gleby kwa¶ne; ¶wie¿e, ubogie i umiarkowanie ¿yzne. Wszystkie czê¶ci ro¶liny s± truj±ce. Gatunek charakterystyczny dla acydofilnych borów z klasy Vaccinio-Piceetea.

Zagroenia i ochrona:

Ro¶lina objêta w Polsce ¶cis³± ochron± gatunkow±.

Ro¶lina umieszczona na Czerwonej li¶cie ro¶lin i grzybów Polski (2006) w grupie gatunków wymieraj±cych na izolowanych stanowiskach, poza g³ównym obszarem wystêpowania (kategoria zagro¿enia [E]).

Zasig wystpowania:

Wystêpuje w Europie, Ameryce Pó³nocnej i w Azji. W Polsce bardzo rzadko na ni¿u i w górach po regiel górny.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : K³os

Stopie zoenia licia : Prosty

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Sierpieñ Lipiec Czerwiec

Gatunek pod ochron

Gatunek zagroony

Gatunek trujcy

Rolina pachnca

Rolina cieniolubna

-
RODZINA Orchidaceae (storczykowate) -ilo 15
Neottia nidus-avis(Gnie¼nik le¶ny), Dactylorhiza majalis(Kuku³ka szerokolistna), Listera ovata(Listera jajowata), Epipactis helleborine(Kruszczyk szerokolistny), Epipactis palustris(Kruszczyk b³otny), Dactylorhiza fuchsii(Kuku³ka Fuchsa), Dactylorhiza incarnata(Kuku³ka krwista), Cephalanthera rubra(Bu³awnik czerwony), Cephalanthera damasonium(Bu³awnik wielkokwiatowy), Corallorhiza trifida(¯³obik koralowy), Malaxis monophyllos(Wyblin jednolistny), Goodyera repens(Tajê¿a jednostronna), Orchis mascula(Storczyk mêski), Orchis militaris(Storczyk kukawka), Traunsteinera globosa(Storczyca kulista),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Orchidaceae (storczykowate)

- Rolina chroniona


RODZINA Orchidaceae (storczykowate) -ilo 15
Neottia nidus-avis(Gnie¼nik le¶ny),
Dactylorhiza majalis(Kuku³ka szerokolistna),
Listera ovata(Listera jajowata),
Epipactis helleborine(Kruszczyk szerokolistny),
Epipactis palustris(Kruszczyk b³otny),
Dactylorhiza fuchsii(Kuku³ka Fuchsa),
Dactylorhiza incarnata(Kuku³ka krwista),
Cephalanthera rubra(Bu³awnik czerwony),
Cephalanthera damasonium(Bu³awnik wielkokwiatowy),
Corallorhiza trifida(¯³obik koralowy),
Malaxis monophyllos(Wyblin jednolistny),
Goodyera repens(Tajê¿a jednostronna),
Orchis mascula(Storczyk mêski),
Orchis militaris(Storczyk kukawka),
Traunsteinera globosa(Storczyca kulista),