Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Rzepik pospolity (Ang: Common agrimony, church steeples,sticklewort., (Du: Gemeiner Odermennig, £ac: Agrimonia eupatoria)
-
Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī
-
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-05-19
Autor : Pacyfka99 2010-05-19

Domena: eukarionty
Królestwo: ro¬∂liny
Klad: ro¶liny naczyniowe
Klad: ro¶liny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad ró¬Ņowych
Rz¬Īd: ró¬Ņowce
Rodzina: ró¬Ņowate
Rodzaj: rzepik
Gatunek: rzepik pospolity

Nazewnictwo

Rzepik pospolity (Agrimonia eupatoria) – gatunek ro¬∂liny z rodziny ró¬Ņowatych (Rosaceae).

Morfologia:

£odyga
Prosta, wzniesiona, rozga¬≥√™ziaj¬Īca si√™. Wysoko¬∂√¶ 30-100 (150) cm.
Li¶cie
Li¬∂cie ma siedz¬Īce nieparzystopierzaste, sk¬≥adaj¬Īce si√™ z listk√≥w najszerszych w po¬≥owie d¬≥ugo¬∂ci, o nasadach zaokr¬Īglonych lub kr√≥tko zw√™¬Ņonych.
Kwiaty
P√™d uwie√Īczone s¬Ī do¬∂√¶ okaza¬≥ymi k¬≥osowatymi kwiatostanami z¬≥o¬Ņonymi z drobnych ¬Ņ√≥¬≥tych kwiatuszk√≥w o s¬≥abej, lecz bardzo przyjemnej woni. Dojrza¬≥e hypancjum ma ¬≥¬Īcznie z haczykowatymi szczecinkami 6-12 mm d¬≥ugo¬∂ci i dojrza¬≥e jest bruzdowane na ca¬≥ej d¬≥ugo¬∂ci. Ma na szczycie wzniesione, uko¬∂ne lub proste kolce.
Owoce
Typu nie³upki.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Wyst√™puje na przydro¬Ņach, zboczach, ¬∂wie¬Ņych ¬≥¬Īkach, pastwiskach i miedzach, od nizin po pog√≥rze. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla zespo¬≥u zbiorowisk (All.) Trifolion medii i s¬≥abo dla zespo¬≥u ro¬∂linno¬∂ci (Ass.) Trifolio-Agrimonietum[4]. Kwitnie od czerwca do sierpnia, a czasami do pa¬ľdziernika.

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza:
Surowiec zielarski: ziele (Herba Agrimoniae). Inne gatunki o dzia³aniu i zastosowaniu podobnym do rzepiku pospolitego; A. gryposepala, A. striata.
Zawarto¶æ: m.in. garbniki, gorycze, olejek eteryczny, flawonoidy i kwas salicylowy.
Zbieranie i suszenie: Od czerwca do sierpnia zbiera si√™ kwitn¬Īce ziele przed zawi¬Īzaniem owoc√≥w. ¬¶cina si√™ je kilka centymetr√≥w nad powierzchni¬Ī ziemi i suszy rozpostarte cienk¬Ī warstw¬Ī w miejscu przewiewnym i zacienionym lub w suszarni w temperaturze do 40 ¬įC.
Dzia¬≥anie i zastosowanie: Napar z ziela (1 ¬≥y¬Ņeczk√™ do herbaty rozdrobnionego suszu zala√¶ 1 szklank¬Ī wrz¬Īcej wody i parzy√¶ pod przykryciem przez 15 – 20 minut, nast√™pnie przecedzi√¶ i w razie potrzeby pi√¶ 2-3 razy dziennie po 1/2 szklanki) to do¬∂√¶ skuteczny ¬∂rodek korzystnie wp¬≥ywaj¬Īcy na procesy trawienia, pobudzaj¬Īcy wydzielanie sok√≥w ¬Ņo¬≥¬Īdkowych, og√≥lnie wzmacniaj¬Īcy, przeciwkrwotoczny i hamuj¬Īcy krwawienia, zalecany i pomocny w kamicy nerkowej, ¬Ņ√≥¬≥ciowej, w zaparciach, nietrzymaniu moczu, biegunce, marsko¬∂ci w¬Ītroby, zapaleniu p√™cherza moczowego i reumatyzmie. Wywar z k¬≥¬Īczy by¬≥ stosowany przez medycyn√™ ludow¬Ī do leczenia go¬∂√¶ca i gru¬ľlicy p¬≥uc, z miernym skutkiem.
Ro¬∂lina kosmetyczna. Napar, po rozcie√Īczeniu etanolem stosowany jest do oczyszczania sk√≥ry t¬≥ustej, sk¬≥onnej do tr¬Īdziku, o rozszerzonych porach. Napar po¬≥¬Īczony z torfem u¬Ņywany jest do maseczek kosmetycznych

Zmiennosś:

Tworzy miesza√Īce z rzepikiem wonnym (A. x wirtgenii A. et Gr.) oraz z rzepikiem szczeciniastym

ZasiÍg wystÍpowania:

Zasi√™g naturalny obejmuje kraje basenu Morza ¬¶r√≥dziemnego, ca¬≥¬Ī Europ√™ i zachodni¬Ī Azj√™ po region autonomiczny Sinciang w zachodnich Chinach[2]. W ca¬≥ej Polsce gatunek pospolity
. 

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Grono

Typ Kwiatostanu : K³os

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Nieparzystopierzastoz¬≥o¬Ņone

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Z¬Ībkowany

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : ¬Į√≥¬≥ty

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī

Gatunek leczniczy

Hemikryptofit

-
PODRODZINA Potentilloideae (pi√™ciornikowe) -ilo∂ś 4
Agrimonia eupatoria(Rzepik pospolity), Sanguisorba officinalis(Krwi¬∂ci¬Īg lekarski), Fragaria vesca(Poziomka pospolita), Potentilla anserina(Pi√™ciornik g√™si),

Liczba komentarzy 1

Dodaj komentarz.


Go¶æ (Wednesday May 22, 2013 11:49)

warto poczytaæ o w³a¶ciwo¶ciach medycznych rzepiku tutaj http://leczniczeziola.pl/1000/rzepik


ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Potentilloideae (pi√™ciornikowe)

- Lecznicze
- Hemikryptofit


PODRODZINA Potentilloideae (pi√™ciornikowe) -ilo∂ś 4
Agrimonia eupatoria(Rzepik pospolity),
Sanguisorba officinalis(Krwi¬∂ci¬Īg lekarski),
Fragaria vesca(Poziomka pospolita),
Potentilla anserina(Piêciornik gêsi),