Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
T³ustosz alpejski  (Ang: Alpine butterwort, (Du: Alpen-Fettkraut, ac: Pinguicula alpina)
-
Czerwiec Maj Lipiec Sierpieñ
-
Avatar


Autor : Lena
2013-11-11
Autor : Lena 2013-11-11

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
Rz±d jasnotowce
Rodzina p³ywaczowate
Rodzaj t³ustosz

Nazewnictwo

T³ustosz alpejski (Pinguicula alpina L.) – gatunek ro¶liny nale¿±cy do rodziny p³ywaczowatych.

Morfologia:

£odyga
Wzniesiony, nie rozga³êziaj±cy siê, ogruczolony g³±bik o wysoko¶ci 5–15 cm. G³±bik wyrasta pod koniec maja i na jego szczycie znajduje siê zawsze jeden tylko kwiat.
Li¶cie
Wy³±cznie w przyziemnej ró¿yczce. Zwykle maj± podwiniête brzegi, s± siedz±ce, kruche i soczyste, jasnozielonego koloru. S± ca³obrzegie, maj± jajowatopod³ugowaty kszta³t i wydzielaj± kleist± ciecz.
Kwiaty
Pojedynczy kwiat grzbiecisty o dwuwargowym kielichu z 5 nierównej d³ugo¶ci ³atkami. Obydwie wargi kielicha s± wciête do ¼ d³ugo¶ci. ¦nie¿nobia³ej barwy i równie¿ dwuwargowa korona o d³ugo¶ci 10–20 mm jest 5-z±bkowa. ¦rodkowa klapa na jej dolnej wardze jest uciêta i posiada bardzo charakterystyczne trzy ¿ó³te plamki. Obydwie wargi korony z ty³u zro¶niête s± jasnobrunatn± lub zielonkaw±, krótk± i grub± ostrogê (4–5 razy krótsza od pozosta³ej czê¶ci korony). Wewn±trz korony pojedynczy s³upek z dwoma szerokimi znamionami oraz dwa prêciki.
Owoc
Pod³u¿na torebka z dzióbkiem, zawieraj±ca drobne, okr±g³e, ciemnej barwy nasiona. Torebka ma d³ugo¶æ ok. dwukrotnie wiêksz± od szeroko¶ci.

Biologia i ekologia:

Rozwój: bylina. Kwitnie od maja do sierpnia. Jest przedstawicielem nielicznych w Polsce ro¶lin owado¿ernych. Li¶cie t³ustosza posiadaj± dwa rodzaje gruczo³ów: osadzone na trzonkach gruczo³y wydzielaj±ce kleist± substancjê, do której przylepiaj± siê siadaj±ce na nich niedu¿e owady, oraz gruczo³y osadzone na blaszce li¶cia wydzielaj±ce enzymy trawienne. Kiedy owad przykleja siê, li¶cie powoli zaginaj± siê do ¶rodka, a enzymy trawi± cia³o owada. Strawione sk³adniki wch³aniane s± przez li¶æ, który po kilku dniach powoli rozprostowuje siê. Ro¶lina normalnie przeprowadza fotosyntezê i jest w pe³ni autotroficzna. Owado¿erno¶æ umo¿liwia jej jedynie uzupe³nianie azotu, którego zwykle brakuje na ubogich glebach, na których ro¶nie.
Siedlisko: porasta wilgotne szczeliny skalne, ¶wietliste zaro¶la, brzegi potoków, m³aki. Preferuje pod³o¿e wapienne, ale choæ rzadziej, wystêpuje równie¿ na granicie. W Tatrach siêga a¿ do 2000 m n.p.m. (piêtro alpejskie), jednak g³ówny obszar wystêpowania to regiel górny i piêtro kosówki.

Zagroenia i ochrona:

Ro¶lina objêta w Polsce ¶cis³± ochron± gatunkow±. Nie jest zagro¿ona, jedynie na niektórych ¶ródle¶nych ska³kach w pa¶mie regli mo¿e byæ zag³uszana przez wy¿sze ro¶liny, lub zacieniona przez rozrastaj±cy siê las.

Zasig wystpowania:

Wystêpuje w Azji ¦rodkowej oraz w Skandynawii i w górach Europy (Alpy, Pireneje, Karpaty). W Polsce wystêpuje wy³±cznie w Tatrach.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Budowa kwiatka : Kwiat wargowy

Stopie zoenia licia : Prosty

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Pod³ugowate

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ksztat blaszki licia : Odwrotnie jajowate

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Maj Lipiec Sierpieñ

Gatunek pod ochron

-
RODZINA Lamiaceae (jasnotowate) -ilo 55
Ballota nigra(Mierznica czarna), Lamium purpureum(Jasnota purpurowa), Stachys recta(Czy¶ciec prosty), Lamium amplexicaule(Jasnota ró¿owa), Stachys palustris(Czy¶ciec b³otny), Stachys sylvatica(Czy¶ciec le¶ny), Stachys arvensis(Czy¶ciec polny), Stachys annua(Czy¶ciec roczny), Galeopsis tetrahit(Poziewnik szorstki), Mentha aquatica(Miêta nadwodna), Thymus serphyllum(Macierzanka piaskowa), Galeopsis pubescens(Poziewnik miêkkow³osy), Leonurus cardiaca(Serdecznik pospolity), Lamium maculatum(Jasnota plamista), Lamium album(Jasnota bia³a), Glechoma hederacea(Bluszczyk kurdybanek), Lamiastrum galeobdolon, Galeobdolon luteum(Gajowiec ¿ó³ty), Origanum vulgare(Lebiodka pospolita), Prunella vulgaris(G³owienka pospolita), Betonica officinalis (Bukwica zwyczajna), Acinos arvensis(Czy¶cica drobnokwiatowa), Salvia glutinosa(Sza³wia lepka), Ajuga genevensis(D±brówka kosmata (D. genewska)), Scutellaria hastifolia(Tarczyca oszczepowata), Scutellaria galericulata(Tarczyca pospolita), Chaiturus marrubiastrum (Szczeciogon szantowaty), Marrubium vulgare(Szanta zwyczajna), Salvia splendens(Sza³wia b³yszcz±ca, sza³wia ogrodowa ), Hyssopus officinalis(Hyzop lekarski), Clinopodium vulgare(Czy¶cica storzyszek), Nepeta cataria(Kocimiêtka w³a¶ciwa), Nepeta pannonica(Kocimiêtka naga), Nepeta mussinii(Kocimiêtka Mussina), Lavandula angustifolia(Lawenda w±skolistna), Thymus pulegioides(Macierzanka zwyczajna), Thymus praecox(Macierzanka wczesna), Thymus kosteleckyanus, T. pannonicus(Macierzanka pannoñska), Thymus carpaticus(Macierzanka karpacka), Thymus alpestris(Macierzanka halna), Nepeta grandiflora(Kocimiêtka wielkokwiatowa), Ajuga reptans(D±brówka roz³ogowa), Prunella grandiflora(G³owienka wielkokwiatowa), Lycopus europaeus(Karbieniec pospolity), (Zagorza³ek pó¼ny), Orobanche flava(Zaraza ¿ó³ta), Orobanche lutea(Zaraza czerwonawa), Verbena officinalis(Werbena pospolita), Pinguicula vulgaris(T³ustosz pospolity), Pinguicula alpina(T³ustosz alpejski ), Euphrasia rostkoviana(¦wietlik ³±kowy), Rhinanthus alectorolophus(Szelê¿nik w³ochaty), Rhinanthus serotinus(Szelê¿nik wiêkszy), Rhinanthus minor(Szelê¿nik mniejszy), Salvia verticillata(Sza³wia okrêgowa), Salvia pratensis(Sza³wia ³±kowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Lamiaceae (jasnotowate) -ilo 55
Ballota nigra(Mierznica czarna),
Lamium purpureum(Jasnota purpurowa),
Stachys recta(Czy¶ciec prosty),
Lamium amplexicaule(Jasnota ró¿owa),
Stachys palustris(Czy¶ciec b³otny),
Stachys sylvatica(Czy¶ciec le¶ny),
Stachys arvensis(Czy¶ciec polny),
Stachys annua(Czy¶ciec roczny),
Galeopsis tetrahit(Poziewnik szorstki),
Mentha aquatica(Miêta nadwodna),
Thymus serphyllum(Macierzanka piaskowa),
Galeopsis pubescens(Poziewnik miêkkow³osy),
Leonurus cardiaca(Serdecznik pospolity),
Lamium maculatum(Jasnota plamista),
Lamium album(Jasnota bia³a),
Glechoma hederacea(Bluszczyk kurdybanek),
Lamiastrum galeobdolon, Galeobdolon luteum(Gajowiec ¿ó³ty),
Origanum vulgare(Lebiodka pospolita),
Prunella vulgaris(G³owienka pospolita),
Betonica officinalis (Bukwica zwyczajna),
Acinos arvensis(Czy¶cica drobnokwiatowa),
Salvia glutinosa(Sza³wia lepka),
Ajuga genevensis(D±brówka kosmata (D. genewska)),
Scutellaria hastifolia(Tarczyca oszczepowata),
Scutellaria galericulata(Tarczyca pospolita),
Chaiturus marrubiastrum (Szczeciogon szantowaty),
Marrubium vulgare(Szanta zwyczajna),
Salvia splendens(Sza³wia b³yszcz±ca, sza³wia ogrodowa ),
Hyssopus officinalis(Hyzop lekarski),
Clinopodium vulgare(Czy¶cica storzyszek),
Nepeta cataria(Kocimiêtka w³a¶ciwa),
Nepeta pannonica(Kocimiêtka naga),
Nepeta mussinii(Kocimiêtka Mussina),
Lavandula angustifolia(Lawenda w±skolistna),
Thymus pulegioides(Macierzanka zwyczajna),
Thymus praecox(Macierzanka wczesna),
Thymus kosteleckyanus, T. pannonicus(Macierzanka pannoñska),
Thymus carpaticus(Macierzanka karpacka),
Thymus alpestris(Macierzanka halna),
Nepeta grandiflora(Kocimiêtka wielkokwiatowa),
Ajuga reptans(D±brówka roz³ogowa),
Prunella grandiflora(G³owienka wielkokwiatowa),
Lycopus europaeus(Karbieniec pospolity),
(Zagorza³ek pó¼ny),
Orobanche flava(Zaraza ¿ó³ta),
Orobanche lutea(Zaraza czerwonawa),
Verbena officinalis(Werbena pospolita),
Pinguicula vulgaris(T³ustosz pospolity),
Pinguicula alpina(T³ustosz alpejski ),
Euphrasia rostkoviana(¦wietlik ³±kowy),
Rhinanthus alectorolophus(Szelê¿nik w³ochaty),
Rhinanthus serotinus(Szelê¿nik wiêkszy),
Rhinanthus minor(Szelê¿nik mniejszy),
Salvia verticillata(Sza³wia okrêgowa),
Salvia pratensis(Sza³wia ³±kowa),