Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Tojad dzi√≥baty; Tojad pstry( (Du: Bunter Eisenhut, £ac: Aconitum variegatum)
-
Sierpie√Ī Lipiec Wrzesie√Ī
-
Avatar


Autor : Lena
2013-11-01
Autor : Lena 2013-11-01

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Rz¬Īd jaskrowce
Rodzina jaskrowate
Rodzaj tojad
Gatunek tojad dzióbaty

Nazewnictwo

Tojad dzióbaty, tojad pstry (Aconitum variegatum L.) – gatunek ro¬∂liny z rodziny jaskrowatych.

Morfologia:

Korze√Ī
Bulwiasty, o barwie czarnobrunatnej. D¬≥ugie oraz silne korzenie umacniaj¬Ī w górach osypuj¬Īce si√™ zbocza.
£odyga
Naga, wzniesiona i zwykle rozga¬≥√™ziona, osi¬Īga ok. 100 cm wysoko¬∂ci. Jest gruba, sztywna, naga i pusta w ¬∂rodku.
Li¶cie
Ulistnienie skr√™toleg¬≥e. Li¬∂cie du¬Ņe, d¬≥oniaste, g¬≥√™boko podzielone na kilka odcinków, 5-7 sieczne, g¬≥√™boko z¬Ībkowane.
Kwiaty
Kwiatostan znajduj¬Īcy si√™ na górnej cz√™¬∂ci ¬≥odygi sk¬≥ada si√™ z grona b¬Īd¬ľ kilku gron o fioletowo-granatowej barwie (wyj¬Ītkowo zdarzaj¬Ī si√™ bia¬≥e kwiaty). Kwiaty grzbieciste, o opadaj¬Īcym okwiecie, do 5 cm d¬≥ugo¬∂ci i do 2 cm szeroko¬∂ci. Posiadaj¬Ī w¬Īskop¬≥atkowe podkwiatki. He¬≥m kwiatów ma ow¬≥osione brzegi, jest otwarty, wyd¬≥u¬Ņony i pochylony do przodu, a nad samym dzióbkiem jest silnie wkl√™s¬≥y. Wewn¬Ītrz znajduj¬Ī si√™ miodniki o zgrubia¬≥ej i odgi√™tej do ty¬≥u ostrodze. Nitki pr√™cików s¬Ī nagie.
Owoc
Mieszek zwieraj¬Īcy liczne drobne nasiona. Maj¬Ī one g¬≥adkie ¬∂ciany oraz oskrzydlone kraw√™dzie.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Gatunek charakterystyczny dla zespo¬≥u Arunco-Doronicetum austriaci. Wyst√™puje w zespo¬≥ach zio¬≥oro¬∂li i w lasach, szczególnie nad potokami, na obrze¬Ņach lasów, na polanach, up¬≥azach i ustalonych piargach. Kwitnie od czerwca do wrze¬∂nia, zapylany jest przez trzmiele. Owoce dojrzewaj¬Ī od wrze¬∂nia i stopniowo rozsiewaj¬Ī si√™.

Zmiennosś:

Gatunek o du¬Ņej zmienno¬∂ci. W Polsce wyst√™puje tylko podgatunek typowy Aconitum variegatum subsp. variegatum
Tworzy miesza√Īce z tojadem mocnym, t. wiechowatym i t. wschodniokarpackim

ZagroŅenia i ochrona:

W Polsce gatunek ten obj√™ty jest prawn¬Ī ochron¬Ī gatunkow¬Ī. Znaczna cz√™¬∂√¶ jego stanowisk jest chroniona w parkach narodowych i rezerwatach, zagro¬Ņone s¬Ī tylko niektóre stanowiska nadrzeczna wskutek regulacji rzek i potoków, sporadycznie bywa te¬Ņ niszczony przez zrywanie lub przesadzanie do ogródków.

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™puje w ¬∂rodkowej, po¬≥udniowej i wschodniej Europie oraz w Turcji. W Polsce wyst√™puje g¬≥ównie w Karpatach i Sudetach, poza nimi jeszcze na przedgórzu Sudetów, na Wy¬Ņynie Ma¬≥opolskiej i Lubelskiej, na Pojezierzu Kaszubskim i Pobrze¬Ņu Gda√Īskim.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : Grono

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Z¬Ībkowany

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Kolor : Niebieski

Kolor : Fioletowy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Sierpie√Ī Lipiec Wrzesie√Ī

Gatunek pod ochronĪ

Hemikryptofit

-
RODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo∂ś 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry), Anemone ranunculoides(Zawilec ¬Ņ√≥¬≥ty), Ranunculus thora(Jaskier okr¬Īg¬≥olistny), Ranunculus lingua(Jaskier wielki), Ranunculus arvensis(Jaskier polny), Consolida regalis(Ostr√≥¬Ņeczka polna), Anemone nemorosa(Zawilec gajowy), Isopyrum thalictroides(Zdroj√≥wka rutewkowata), Ficaria verna(Ziarnop¬≥on wiosenny), Caltha palustris(Knie√¶ b¬≥otna), Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity), Ranunculus repens (Jaskier roz¬≥ogowy, jaskier rozes¬≥any ), Helleborus viridis(Ciemiernik zielony), Actaea spicata(Czerniec gronkowy), Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity), Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty), Caltha laeta(Knie√¶ b¬≥otna g√≥rska), Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny¬†), Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy), Ranunculus circinatus(W¬≥osienicznik (jaskier) kr¬Ī¬Ņkolistny), Aconitum moldavicum(Tojad mo¬≥dawski), Aconitum firmum(Tojad mocny), Aconitum lycoctonum(Tojad lisi), Aconitum variegatum(Tojad dzi√≥baty; Tojad pstry), Pulsatilla pratensis(Sasanka ¬≥¬Īkowa), Anemone alpina(Sasanka alpejska),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Ranunculaceae (jaskrowate) -ilo∂ś 26
Ranunculus acris(Jaskier ostry),
Anemone ranunculoides(Zawilec ¬Ņ√≥¬≥ty),
Ranunculus thora(Jaskier okr¬Īg¬≥olistny),
Ranunculus lingua(Jaskier wielki),
Ranunculus arvensis(Jaskier polny),
Consolida regalis(Ostr√≥¬Ņeczka polna),
Anemone nemorosa(Zawilec gajowy),
Isopyrum thalictroides(Zdrojówka rutewkowata),
Ficaria verna(Ziarnop³on wiosenny),
Caltha palustris(Knieæ b³otna),
Aquilegia vulgaris(Orlik pospolity),
Ranunculus repens (Jaskier roz³ogowy, jaskier rozes³any ),
Helleborus viridis(Ciemiernik zielony),
Actaea spicata(Czerniec gronkowy),
Ranunculus sceleratus(Jaskier jadowity),
Ranunculus lanuginosus(Jaskier kosmaty),
Caltha laeta(Knieæ b³otna górska),
Berberis vulgaris(Berberys zwyczajny ),
Anemone narcissiflora(Zawilec narcyzowy),
Ranunculus circinatus(W¬≥osienicznik (jaskier) kr¬Ī¬Ņkolistny),
Aconitum moldavicum(Tojad mo³dawski),
Aconitum firmum(Tojad mocny),
Aconitum lycoctonum(Tojad lisi),
Aconitum variegatum(Tojad dzióbaty; Tojad pstry),
Pulsatilla pratensis(Sasanka ¬≥¬Īkowa),
Anemone alpina(Sasanka alpejska),