Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:3
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Toje¶æ bukietowa (Ang: Tufted loosestrife, (Du: Straußblütiger Gilbweiderich, ac: Lysimachia thyrsiflora)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ
-
Avatar


Autor : Lena
2014-01-19
Autor : Lena 2014-01-19

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad astrowych
Rz±d wrzosowce
Rodzina pierwiosnkowate
Rodzaj toje¶æ

Nazewnictwo

Toje¶æ bukietowa, ba¿anowiec (Lysimachia thyrsiflora L.) – gatunek ro¶liny z rodziny pierwiosnkowatych.

Morfologia:

£odyga
Wyprostowana, wysoko¶æ 30–70 cm, do³em naga, okryta tylko ³uskami, u góry omszona.
Li¶cie
Jasnozielone, naprzemianleg³e, lancetowate, na wpó³ obejmuj±ce ³odygê.
Kwiaty
Drobne (¶rednica do 5 mm), 7-krotne, wyrastaj±ce w k±tach li¶ci, zebrane w charakterystyczne grona. P³atki korony jasno¿ó³te, têpe, gór± czarno kropkowane. Prêciki s± d³u¿sze od p³atków. Pomiêdzy p³atkami wystêpuje 5 bardzo ma³ych pr±tniczków.

Biologia i ekologia:

Bylina, hygrofit, hemikryptofit zasiedlajacy bagna, moczary oraz brzegi wód p³yn±cych i stoj±cych, szczególnie na torfowiskach przej¶ciowych. Kwitnie od maja do czerwca. Rozmna¿a siê tak¿e wegetatywnie przez wytwarzanie podziemnych i naziemnych roz³ogów. Gatunek charakterystyczny dla zwi±zku Magnocaricion. Liczba chromosomów 2n = 54.

Zastosowanie:

Jest czasami u¿ywana jako ro¶lina ozdobna do obsadzania oczek wodnych.

Zasig wystpowania:

 Pochodzi z Europy oraz ¶rodkowej Azji (Kazachstan) i dalekiego wschodu Rosji (Amur, Kamczatka). W Polsce wystêpuje do¶æ powszechnie na ni¿u. We florze Polski jest to gatunek rodzimy.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Typ Kwiatostanu : Grono

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ

Do oczka wodnego

Hemikryptofit

-
RODZINA Ericaceae (wrzosowate) -ilo 16
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny), Ledum palustr(Bagno zwyczajne), Vaccinium myrtillus(Borówka czarna ), Vaccinium vitis-idaea(Borówka brusznica ), Vaccinium uliginosum(Borówka bagienna), Pyrola rotundifolia(Gruszyczka okr±g³olistna), Monotropa hypopitys(Korzeniówka pospolita), Empetrum nigrum(Ba¿yna czarna), Chamaedaphne calyculata(Chamedafne pó³nocna), Oxycoccus palustris(¯urawina b³otna), Cortusa matthioli(Zarzyczka górska), Erica tetralix(Wrzosiec bagienny ), Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny  ), Polemonium caeruleum(Wielosi³ b³êkitny), Soldanella carpatica(Urdzik karpacki), Lysimachia thyrsiflora(Toje¶æ bukietowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Ericaceae (wrzosowate) -ilo 16
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny),
Ledum palustr(Bagno zwyczajne),
Vaccinium myrtillus(Borówka czarna ),
Vaccinium vitis-idaea(Borówka brusznica ),
Vaccinium uliginosum(Borówka bagienna),
Pyrola rotundifolia(Gruszyczka okr±g³olistna),
Monotropa hypopitys(Korzeniówka pospolita),
Empetrum nigrum(Ba¿yna czarna),
Chamaedaphne calyculata(Chamedafne pó³nocna),
Oxycoccus palustris(¯urawina b³otna),
Cortusa matthioli(Zarzyczka górska),
Erica tetralix(Wrzosiec bagienny ),
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny  ),
Polemonium caeruleum(Wielosi³ b³êkitny),
Soldanella carpatica(Urdzik karpacki),
Lysimachia thyrsiflora(Toje¶æ bukietowa),