Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Toje¶æ gajowa (Ang: Yellow pimpernel, (Du: Hain-Gilbweiderich, ac: Lysimachia nemorum)
-
Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ
-
Avatar


Autor : Lena
2013-11-11
Autor : Lena 2013-11-11

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad astrowych
Rz±d wrzosowce
Rodzina pierwiosnkowate
Rodzaj toje¶æ
Gatunek toje¶æ gajowa

Nazewnictwo

Toje¶æ gajowa (Lysimachia nemorum L.) – gatunek byliny z rodziny pierwiosnkowatych.

Morfologia:

Pokrój
Ro¶lina wieloletnia o d³ugo¶ci pêdów do 30, czasem do 50 cm.
£odyga
£odygi p³o¿±ce lub podnosz±ce siê, nagie. Pod ziemi± ro¶lina posiada k³±cze.
Li¶cie
Jajowate lub jajowatosercowate o d³ugo¶ci od 2 do 4 cm, zaostrzone na koñcu, bez kropek, b³yszcz±ce, z wyra¼nymi nerwami.
Kwiaty
Z³ocisto¿ó³te, ma³e, wyrastaj±ce pojedynczo lub po kilka z k±tów górnych li¶ci na bardzo cienkich, nagich szypu³kach, d³u¿szych od li¶ci. Kielich g³êboki podzielony na 5 lub 6 segmentów.
Owoce
Torebki zawieraj±ce liczne, p³askie i okr±g³e nasiona.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Bylina, autotrof, chamefit zielny — niskop±czkowy. Kwitnie w okresie od maja do lipca. Dobrze znosi mrozy. Rosn±c w cienistych lasach jest rzadko odwiedzana przez owady, dlatego czêsto dochodzi do samozapylenia. Rozsiewana jest przez wiatr, który – potrz±saj±c torebkami z nasionami – rozsiewa je.
Siedlisko
Ro¶nie w wilgotnych lasach i zaro¶lach oraz na ich skrajach, na glebach zasadowych, zasobnych, umiarkowanie wilgotnych. Preferuje stanowiska umiarkowanie zacienione, umiarkowanie ch³odne warunki klimatyczne.
Fitosocjologia
W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny (Ch.) dla rzêdu (O.) Fagetalia sylvaticae, grupy zespo³ów (GrAss.) (Cardaminenion). Gatunek wyró¿niaj±cy (D.) dla grupy zespo³ów (GrAss.) ³êgi podgórskie i górskie (Alnenion glutinoso-incanae). Gatunek subatlantycki. W Polsce kwitnie od maja do lipca.

Zastosowanie:

Jest rzadko uprawiana jako ro¶lina ozdobna. Nadaje siê g³ównie na rabaty, szczególnie w ogrodach naturalistycznych, w miejscach zacienionych i wilgotnych. Mo¿e byæ tak¿e sadzona nad zbiornikami wodnymi.

Zasig wystpowania:

Zasiêg gatunku obejmuje Europê w strefie umiarkowanej i Azjê Mniejsz±, jest do¶æ powszechna na obszarach górskich. We florze Polski wystêpuje na stanowiskach naturalnych g³ównie na po³udniu kraju, w Karpatach i Sudetach oraz na ich przedpolu, a ponadto czêsto tak¿e na Pojezierzu Kaszubskim. W pozosta³ych regionach jest rzadka.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ksztat blaszki licia : Odwrotnie jajowate

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec Sierpieñ

Rolina cieniolubna

Rolina uprawiana

Chamefit niezdrewniay

-
RODZINA Primulaceae (pierwiosnkowate) -ilo 4
Anagallis arvensis(Kurzy¶lad polny), Lysimachia nummularia(Toje¶æ rozes³ana), Lysimachia vulgaris(Toje¶æ pospolita), Lysimachia nemorum(Toje¶æ gajowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Primulaceae (pierwiosnkowate)

- Typ ulistnienia naprzeciwlege


RODZINA Primulaceae (pierwiosnkowate) -ilo 4
Anagallis arvensis(Kurzy¶lad polny),
Lysimachia nummularia(Toje¶æ rozes³ana),
Lysimachia vulgaris(Toje¶æ pospolita),
Lysimachia nemorum(Toje¶æ gajowa),