Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:3
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Toje¶æ pospolita (Ang: Garden Loosestrife, (Du: Gewöhnlicher Gilbweiderich, ac: Lysimachia vulgaris)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ
-
Avatar


Autor : Lena
2013-11-07
Autor : Lena 2013-11-07

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad astrowych
Rz±d wrzosowce
Rodzina pierwiosnkowate
Rodzaj toje¶æ
Gatunek toje¶æ pospolita

Nazewnictwo

Toje¶æ pospolita (Lysimachia vulgaris L.) – gatunek ro¶liny nale¿±cy do rodziny pierwiosnkowatych. W nazewnictwie ludowym ro¶lina wystêpuje pod nazw±: ba¿anowiec, gruszka Matki Boskiej, francowate ziele.

Morfologia:

Pokrój
Osi±ga ponad metr wysoko¶ci, zwieñczona wiech± ¿ó³tych kwiatów. Wykszta³ca d³ugie, podziemne roz³ogi.
£odyga
Wzniesiona, krótko ow³osiona gór± omszona i rozga³êziona, têpokanciasta wysoka od 15 do 120 cm.
Li¶cie
Pod³u¿ne jajowate, naprzeciwleg³e lub w okó³kach po 3-4, mniej omszone ni¿ ³odyga, o d³ugo¶ci do 14 cm, z kropkowanymi gruczo³ami.
Kwiaty
D³ugo szypu³kowe, zebrane w szczytowe wiechy, w kolorze z³ocisto¿ó³tym. Powstaj± w k±tach górnych li¶ci ³odygowych. Korona du¿a, do 1 cm ¶rednicy. P³atki korony kwiatu s± jajowate, koloru ¿ó³tego, opatrzone wewn±trz krótkimi gruczo³ami, na brzegach g³adkie, objête przez p³atki kielicha. Dzia³ki kielicha czerwono obrze¿one. Kwiat posiada piêæ prêcików, krótszych od korony, w tym dwa krótsze od pozosta³ych.
Owoc
Kulista torebka do 5 mm ¶rednicy, pêkaj±ca pod³u¿nymi klapami.
Gatunki podobne
Bardzo podobna, ale du¿o rzadsza jest toje¶æ kropkowana. Ró¿ni siê wyra¼nie czterokanciast± i miêkko omszon± oraz ogruczolon± ³odyg±. Ma cytrynowo¿ó³te kwiaty o p³atkach bez czerwonawych brzegów i brzegami orzêsionych gruczo³owato.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Kwiaty owadopylne oraz samopylne. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Nasiona rozsiewane przez wiatr. Ro¶nie nad brzegami wód, na torfowiskach nizinnych, w wysychaj±cych zbiornikach, rowach, bagiennych lasach i zaro¶lach. Najczê¶ciej wystêpuje na wilgotnych glinach piaszczystych i utworach pylastych lub glinach ciê¿kich i i³ach, stroni od gleb wapiennych. Preferuje stanowiska umiarkowanie na¶wietlone, umiarkowane warunki klimatyczne. Gleby obojêtne, wilgotne lub mokre, umiarkowanie ubogie (mezotroficzne) lub zasobne (eutroficzne). W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla zwi±zku (All.) Filipendulion i Ass. Lysimachio-Filipenduletum. Liczba chromosomów 2n= 28,56,84.

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza
Surowiec zielarski: ziele toje¶ci pospolitej. Ziele zawiera flawonoidy, cyjanidyna, saponina, barwniki.
Dzia³anie lecznicze: stosowany w lecznictwie ludowym jako ¶rodek , moczopêdny, przeciwzapalny, przeciwbakteryjny, pierwotniakobójczy, przeciwgrzybiczny i przeciwwirusowy, Wzmaga wydzielanie ¶luzu, proces wch³aniania sk³adników pokarmowych z jelit do krwi, pobudza wydzielanie soku ¿o³±dkowego, ¿ó³ci i soku jelitowego.
Ro¶lina ozdobna
W Polsce czasami jest uprawiana w ogrodach. Nadaje siê szczególnie na rabaty i do obsadzania obrze¿y zbiorników wodnych.
Inne
Stosowana jest do k±pieli i pielêgnacji w³osów.
Dawniej mia³a zastosowanie w gospodarce ludowej do pozyskiwania barwnika i farbowania tkanin. Barwnik pozyskiwany z li¶ci farbuje na ¿ó³to i zielono, a z korzenia na br±zowo i czarno.

Zasig wystpowania:

Zasiêg obejmuje prawie ca³± Europê, pó³nocn± Afrykê i du¿± czê¶æ Azji (Azja Zachodnia, Syberia, Kaukaz, Kazachstan, Tad¿ykistan, Uzbekistan, Kirgistan, Chiny). W Polsce jest gatunkiem rodzimym. Jest pospolita, wystêpuje na obszarze ca³ego kraju, najczê¶ciej na ni¿u i w ni¿szych piêtrach górskich.

Inne:

Naj³atwiej rozmna¿aæ j± z ukorzenionych pêdów pobranych wprost z ro¶liny. Mo¿na te¿ wykonywaæ sadzonki pêdowe. Wymaga sta³ej wilgotno¶ci pod³o¿a. Wystarczy jej przeciêtna gleba ogrodowa o obojêtnym pH. Mo¿e rosn±æ w miejscu zacienionym, jednak naj³adniej wybarwia siê na stanowisku dobrze nas³onecznionym. Jest mrozoodporna.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Typ Kwiatostanu : Wiecha

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ksztat blaszki licia : Odwrotnie jajowate

Ogonek licia : Siedz±cy

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ

Gatunek leczniczy

Stanowisko soneczne

Rolina uprawiana

Hemikryptofit

-
RODZINA Primulaceae (pierwiosnkowate) -ilo 4
Anagallis arvensis(Kurzy¶lad polny), Lysimachia nummularia(Toje¶æ rozes³ana), Lysimachia vulgaris(Toje¶æ pospolita), Lysimachia nemorum(Toje¶æ gajowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Primulaceae (pierwiosnkowate)

- Typ ulistnienia naprzeciwlege


RODZINA Primulaceae (pierwiosnkowate) -ilo 4
Anagallis arvensis(Kurzy¶lad polny),
Lysimachia nummularia(Toje¶æ rozes³ana),
Lysimachia vulgaris(Toje¶æ pospolita),
Lysimachia nemorum(Toje¶æ gajowa),