Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:3
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Toje¶æ rozes³ana (Ang: Creeping jenny, (Du: Pfennigkraut, ac: Lysimachia nummularia)
-
Czerwiec Lipiec Sierpieñ
-
Avatar


Autor : Lena
2013-11-11
Autor : Lena 2013-11-11

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad astrowych
Rz±d wrzosowce
Rodzina pierwiosnkowate
Rodzaj toje¶æ
Gatunek toje¶æ rozes³ana

Nazewnictwo

Toje¶æ rozes³ana (Lysimachia nummularia L.), zwyczajowo nazywana pieniê¿nikiem – gatunek ro¶liny wieloletniej nale¿±cy do rodziny pierwiosnkowatych. 

Morfologia:

Pokrój
Niewielka, przyziemna ro¶lina okrywowa. Tworzy na ziemi kobierce o wysoko¶ci do 5 cm.
£odyga
Delikatna, naga, czterokanciasta, gêsto ulistniona na ca³ej d³ugo¶ci, wznosz±ca siê na wysoko¶æ oko³o 5 centymetrów. Pêdy p³o¿±ce zakorzeniaj± siê w wêz³ach. Osi±gaj± 60 cm d³ugo¶ci.
Li¶cie
Soczy¶cie jasnozielone, naprzeciwleg³e, okr±g³awe, têpe, czerwonawo kropkowane, ca³obrzegie. Ogonki krótkie lecz wyra¼ne. Li¶cie s± w charakterystyczny sposób u³o¿one w jednej p³aszczy¼nie z ³odyg±.
Kwiaty
Promieniste do 3 cm ¶rednicy, na krótkich szypu³kach. Rosn± pojedynczo lub po dwa w k±tach li¶ci. Dzia³ki kielicha sercowato-jajowate, zros³e, dwa razy krótsze od p³atków. Korona zros³op³atkowa w kolorze cytrynowo-¿ó³tym lub intensywnie ¿ó³tym, wewn±trz czêsto jest czerwonawo punktowana. 1 s³upek, 5 prêcików.
Owoc
Torebka, pêkaj±ca piêcioma pod³u¿nymi klapami.

Biologia i ekologia:

Bylina, chamefit. Kwitnie od czerwca do sierpnia. Lubi gleby wilgotne, gliniaste, ubogie w zwi±zki mineralne. Najczê¶ciej mo¿na j± spotkaæ nad brzegiem wód, w olszynach, w mokrych zaro¶lach, na wilgotnych polach. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla O/All. Agropyro-rumicion crispi. Liczba chromosomów 2n = 32,36,43,45.

Zastosowanie:

Ro¶lina ozdobna: w Polsce stosowana do obsadzania oczek wodnych. Jest tak¿e dobr± ro¶lin± okrywow± i nadaje siê do ogrodów skalnych. Niektóre odmiany s± uprawiane w doniczkach jako ro¶liny pokojowe (pêdy zwisaj± wówczas z doniczki). Szczególnie czêsto uprawiana jest odmiana 'Aurea' o intensywnie ¿ó³tych li¶ciach.
Ro¶lina lecznicza
Surowiec zielarski: surowcem zielarskim jest suszone ziele, stosowane czasem w postaci proszku. Zawiera saponiny, garbniki i kwas krzemowy.
Dzia³anie: napar lub proszek, ma dzia³ania: ¶ci±gaj±ce, odka¿aj±ce, przeciwbiegunkowe i przeciwreumatyczne. Preparaty stosowane s± przy leczeniu szkorbutu, krwawieniach wewnêtrznych, biegunkach, reumatyzmie i gru¼licy. Napar z toje¶ci rozes³anej zmieszany z naparem z rumianku stosowany jest do leczenia trudno goj±cych siê ran.

Zasig wystpowania:

Ro¶lina wystêpuj±ca na wiêkszo¶ci obszaru Europy oraz w zachodniej Azji i na Kaukazie. W Polsce pospolita, spotykana na obszarze ca³ego kraju, najczê¶ciej na ni¿u i w ni¿szych piêtrach górskich.

Inne:

Uprawa:
Wymagania. Jest mrozoodporna (strefy mrozoodporno¶ci 4-10). Najlepiej ro¶nie na glebach wilgotnych, a nawet podmok³ych. Odmiana 'Aurea' wymaga silnego nas³onecznienia i sta³ej wilgotno¶ci – w takich warunkach jest najsilniej wybarwiona. Gdy ro¶nie w cieniu staje siê zielona. Wymaga ziemi próchnicznej, ¿yznej i stale wilgotnej. Jest ca³kowicie mrozoodporna.
Zabiegi pielêgnacyjne. Przez wiosnê i lato nawozi siê wielosk³adnikowymi nawozami. Poniewa¿ ma tendencjê do rozpe³zania siê po ogrodzie (jej pêdy ukorzeniaj± siê), dobrze jest izolowaæ j± od innych ro¶lin np. kamieniami.
Rozmna¿anie. Najpro¶ciej przez podzia³ ukorzenionych pêdów. Mo¿na te¿ ukorzeniaæ odcinki pêdów.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Eliptyczne

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : ¯ó³ty

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpieñ

Gatunek leczniczy

Do oczka wodnego

Rolina uprawiana

Chamefit niezdrewniay

-
RODZINA Primulaceae (pierwiosnkowate) -ilo 4
Anagallis arvensis(Kurzy¶lad polny), Lysimachia nummularia(Toje¶æ rozes³ana), Lysimachia vulgaris(Toje¶æ pospolita), Lysimachia nemorum(Toje¶æ gajowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Primulaceae (pierwiosnkowate)

- Typ ulistnienia naprzeciwlege


RODZINA Primulaceae (pierwiosnkowate) -ilo 4
Anagallis arvensis(Kurzy¶lad polny),
Lysimachia nummularia(Toje¶æ rozes³ana),
Lysimachia vulgaris(Toje¶æ pospolita),
Lysimachia nemorum(Toje¶æ gajowa),