Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Trêdownik bulwiasty (Ang: Woodland figwort, (Du: Knotige Braunwurz, ac: Trêdownik bulwiasty)
-
Czerwiec Lipiec
-
Avatar


Autor : Lena
2013-11-11
Autor : Lena 2013-11-11

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad Euphyllophyta
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad astrowe
Rz±d jasnotowce
Rodzina trêdownikowate
Rodzaj trêdownik
Gatunek trêdownik bulwiasty

Nazewnictwo

Trêdownik bulwiasty (Scrophularia nodosa L.) – gatunek ro¶liny wieloletniej nale¿±cy do rodziny trêdownikowatych.

Morfologia:

£odyga
Prosta, wzniesiona, naga, czterokanciasta. Osi±ga wysoko¶æ do 120 cm.
K³±cze
Bulwiasto zgrubia³e (st±d pochodzi gatunkowa nazw ro¶liny).
Li¶cie
Ulistnienie naprzeciwleg³e. Li¶cie du¿e, stopniowo zmniejszaj±ce siê ku szczytowi ³odygi. Dolne li¶cie maj± blaszkê zaokr±glon±, górne zaostrzon±. Wszystkie s± z±bkowane, nagie, maj± brudnozielony kolor i czterokanciaste ogonki li¶ciowe.
Kwiaty
Zebrane w wiechê na szczycie ³odygi. S± to kwiaty grzbieciste, dwuwargowe, o beczu³kowatym kszta³cie. Korona o d³ugo¶ci 5–8 mm, gór± brunatna, do³em zielonkawa. S³upek górny z pojedynczym znamieniem, prêciki 4, dwusilne oraz jeden szcz±tkowy, przyro¶niêty do korony pr±tniczek. Dzia³ki kielicha s± w±sko obrze¿one. Pier¶cieniowate miodniki znajduj± siê u podstawy s³upka.
Owoc
Pêkaj±ca dwoma klapami dwukomorowa torebka.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od czerwca do sierpnia, zapylana jest przez b³onkówki. Po zap³odnieniu szyjka s³upka najpierw wyd³u¿a siê, potem zagina, a w koñcu odpada. Ro¶lina truj±ca o niemi³ej woni. Ro¶nie w lasach li¶ciastych, zaro¶lach, na brzegach potoków, w rowach, porêbach, siedliskach ruderalnych. Preferuje ¶wie¿e i próchniczne gleby. W górach wystêpuje po regiel dolny. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla rzêdu (O.) Fagetalia.

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza. Surowcem s± li¶cie – Scrophulariae Folium, które zawieraj± flawony (diosmina), o dzia³aniu przeciwobrzêkowym. Diosmina hamuje ponadto wydzielanie histaminy. Z tego powodu stosowany jest w niewydolno¶ci kr±¿enia ¿ylnego. Surowiec zawiera równie¿ irydoidy (harpagozyd) dzia³aj±ce przeciwbólowo i przeciwzapalnie.
Ro¶lina miododajna. Przez pszczelarzy trêdownik bulwiasty uwa¿any jest za jedn± z najbardziej wydajnych krajowych bylin miododajnych.
Bywa uprawiany jako ro¶lina ozdobna. Nadaje siê na rabaty.

Zasig wystpowania:

Wystêpuje na terenie ca³ej Europy oraz w Turcji, na Kaukazie i na Syberii. W Polsce jest pospolity na ca³ym terenie.

Inne:

Uprawa
Strefy mrozoodporno¶ci 5-10, ¼le toleruje mokre zimy. Wymaga s³onecznego lub nieco tylko zacienionego stanowiska i przepuszczalnych gleb. Rozmna¿a siê bardzo ³atwo przez bulwy lub podzia³ kêp. Mo¿na te¿ przez nasiona wysiewane wiosn± lub pó¼nym latem (zaraz po zbiorze).

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Budowa kwiatka : Kwiat wargowy

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg³e

Wygld blaszki licia : Pi³kowany

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ksztat blaszki licia : Odwrotnie jajowate

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Czerwony

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec

Gatunek leczniczy

Rolina miododajna

Na narabaty

Rolina uprawiana

Hemikryptofit

-
RODZINA Scrophulariaceae (trêdnikowate) -ilo 20
Verbascum phlomoides(Dziewanna kutnerowata), Verbascum densiflorum(Dziewanna wielkokwiatowa), Verbascum blattaria(Dziewanna rdzawa), Verbascum nigrum(Dziewanna pospolita), Melampyrum pratense(Pszeniec zwyczajny), Verbascum chaixii (Dziewanna Chaixa austriacka), Veronica hederifolia(Przetacznik bluszczykowy), Veronica persica Poir(Przetacznik perski), Veronica chamaedrys(Przetacznik o¿ankowy), Veronica arvensis(Przetacznik polny), Chaenorhinum minus(Lniczka ma³a), Odontites serotina(Zagorza³ek pó¼ny), Linaria vulgaris(Lnica pospolita), Verbascum thapsus(Dziewanna drobnokwiatowa), Digitalis purpurea(Naparstnica purpurowa), Veronica spicata(Przetacznik k³osowy), (Trêdownik oskrzydlony), (Trêdownik omszony), Trêdownik bulwiasty(Trêdownik bulwiasty), Euphrasia stricta(¦wietlik wyprê¿ony),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Scrophulariaceae (trêdnikowate) -ilo 20
Verbascum phlomoides(Dziewanna kutnerowata),
Verbascum densiflorum(Dziewanna wielkokwiatowa),
Verbascum blattaria(Dziewanna rdzawa),
Verbascum nigrum(Dziewanna pospolita),
Melampyrum pratense(Pszeniec zwyczajny),
Verbascum chaixii (Dziewanna Chaixa austriacka),
Veronica hederifolia(Przetacznik bluszczykowy),
Veronica persica Poir(Przetacznik perski),
Veronica chamaedrys(Przetacznik o¿ankowy),
Veronica arvensis(Przetacznik polny),
Chaenorhinum minus(Lniczka ma³a),
Odontites serotina(Zagorza³ek pó¼ny),
Linaria vulgaris(Lnica pospolita),
Verbascum thapsus(Dziewanna drobnokwiatowa),
Digitalis purpurea(Naparstnica purpurowa),
Veronica spicata(Przetacznik k³osowy),
(Trêdownik oskrzydlony),
(Trêdownik omszony),
Trêdownik bulwiasty(Trêdownik bulwiasty),
Euphrasia stricta(¦wietlik wyprê¿ony),