Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Trzcinnik lancetowaty( (Du: Sumpf-Reitgras, £ac: Calamagrostis canescens)
-
Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī
-
Avatar


Autor : Lena
2013-11-11
Autor : Lena 2013-11-11

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz¬Īd wiechlinowce
Rodzina wiechlinowate
Rodzaj trzcinnik
Gatunek trzcinnik lancetowaty

Nazewnictwo

Trzcinnik lancetowaty (Calamagrostis canescens (Weber) Roth) Рgatunek ro¶liny z rodziny wiechlinowatych (Poaceae). Takson w Polsce rodzimy.

Morfologia:

Pokrój
¬Įywozielona trawa lu¬ľnok√™pkowa, naga, nieow¬≥osiona. Tworzy trwa¬≥e darnie, zakorzenia si√™ g¬≥√™boko i wytwarza podziemne roz¬≥ogi.
£odygi
¬¨d¬ľb¬≥a, dorastaj¬Īce z kwiatostanem do wysoko¬∂ci 1,2 m, sztywne, wzniesione, w kolankach rozga¬≥√™zione, gór¬Ī zwisaj¬Īce o delikatnych, niekiedy falisto powyginanych ga¬≥¬Īzkach z równomiernie rozmieszczonymi k¬≥oskami. W cz√™¬∂ci ¬∂rodkowej i górnej ¬ľd¬ľb¬≥o rozga¬≥√™zia si√™.
Li¶cie
P¬≥askie, jasnozielone lub zielone o d¬≥ugo¬∂ci od 15 do 40 cm, bez ostróg, w¬Īskie o szeroko¬∂ci od 3 do 6 mm, g√™sto ¬Ņeberkowane, sztywne, na brzegach obustronnie szorstkie, krótko ow¬≥osione, spodem b¬≥yszcz¬Īce, niekiedy rynienkowato zwini√™te. J√™zyczek od 2 do 4 mm d¬≥ugi, nieraz poprzerywany.
Kwiaty
Zebrane w lu¬ľne, wiotkie wiechy o d¬≥ugo¬∂ci do 30 cm, gór¬Ī zwisaj¬Īca, w¬Īska. K¬≥oski jednokwiatowe, w¬Īskie, lancetowate, zwykle ciemnofioletowe, rzadziej ¬Ņó¬≥tawe. Plewki skórzaste, dolna plewka krótsza lub niemal równa d¬≥ugo¬∂ci¬Ī plew, 3-5-nerwowa, u jej podstawy wyrastaj¬Ī d¬≥ugie jedwabiste w¬≥oski, s¬≥u¬Ņ¬Īce do rozsiewania z wiatrem ziarniaków, ¬∂rodkowy nerw plewki dolnej przechodzi zwykle w o¬∂√¶. O¬∂√¶ tylko nieznacznie d¬≥u¬Ņsza od k¬≥oska. Pylniki koloru ciemnofioletowego wytwarzaj¬Ī du¬Ņ¬Ī ilo¬∂√¶ py¬≥ku.
Owoce
Ziarniaki.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Bylina, autotrof, hemikryptofit — p¬Īczki zimuj¬Īce znajduj¬Ī si√™ na poziomie ziemi. Kwitnie w czerwcu. Kwiaty s¬Ī wiatropylne. Owocuje w lipcu. Ro¬∂lina mrozoodporna.
Siedlisko
Wyst√™puje na podmok¬≥ych ¬≥¬Īkach, torfowiskach, w lasach z olsz¬Ī czarn¬Ī i zaro¬∂lach szerokolistnych wierzb z udzia¬≥em olszy, na glebach oboj√™tnych, mokrych, umiarkowanie ubogich. Preferuje stanowiska umiarkowanie zacienione do lekko zacienionych, umiarkowanie ciep¬≥e warunki klimatyczne. W ostatnim dziesi√™cioleciu obserwuje si√™ przynajmniej lokalnie spadek liczby stanowisk oraz wyra¬ľny ubytek liczebno¬∂ci osobników na stanowiskach. Jest gatunkiem ekspansywnym, bardzo ¬Ņywotnym i rozrasta si√™ bardzo szybko na glebach mokrych, tworz¬Īc jednogatunkowe rozleg¬≥e po¬≥acie, wypiera inne naturalne zbiorowiska ro¬∂linne. Za spraw¬Ī silnie rosn¬Īcych roz¬≥ogów zag¬≥usza inne gatunki. W le¬∂nictwie traktowany jako uci¬Ī¬Ņliwy chwast w uprawach le¬∂nych. Gatunek neutralny wobec kontynentalizmu.
Fitosocjologia
W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny (Ch.) dla dla zbiorowisk olsów i zaro¬∂li ¬≥ozowych z klasy (Cl.) Alnetea glutinosae.

Zastosowanie:

Ze wzgl√™du na g¬≥√™boki system korzeniowy oraz liczne roz¬≥ogi podziemne, nadaje si√™ do tworzenia ro¬∂linnych zabezpiecze√Ī przed erozj¬Ī wodn¬Ī.
Kwiatostany u¬Ņywane s¬Ī w zdobnictwie i do suchych bukietów.
Ro¬∂lina ozdobna w ogrodach naturalistycznych, stosowana w miejscach zacienionych i wilgotnych. Mo¬Ņe by√¶ tak¬Ņe sadzona nad zbiornikami wodnymi.

Zmiennosś:

Tworzy miesza√Īce z trzcinnikiem ow¬≥osionym, trzcinnikiem prostym i trzcinnikiem le¬∂nym.

ZasiÍg wystÍpowania:

Zasi√™g gatunku obejmuje niemal ca¬≥¬Ī Europ√™ (z wyj¬Ītkiem po¬≥udniowych i pó¬≥nocnych kra√Īców), Azj√™ Mniejsz¬Ī i rejon Kaukazu oraz pó¬≥nocn¬Ī Azj√™. W Polsce gatunek rodzimy, pospolity g¬≥ównie na ni¬Ņu w zag¬≥√™bieniach o utrudnionym odp¬≥ywie, na mokrych glebach torfowych i torfowo-mineralnych.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : Wiecha

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : Czerwony

Kolor : Fioletowy

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī

Ro∂lina zimujĪca

Ro∂lina cieniolubna

Hemikryptofit

-
RODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilo∂ś 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna), Apera spica-venti(Miot¬≥a zbo¬Ņowa), Avena fatua(Owies g¬≥uchy), Agropyron repens(Perz w¬≥a¬∂ciwy), Setaria glauca(W¬≥o¬∂nica sina), Setaria viridis(W¬≥o¬∂nica zielona), Poa annua(Wiechlina roczna), Dactylis glomerata(Kupk√≥wka pospolita), Phleum pratense(Tymotka ¬≥¬Īkow), Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios¬≥y), Lolium perenne(¬Įycica trwa¬≥a), Phragmites australis(Trzcina pospolita), Briza media(Dr¬Ņ¬Īczka ¬∂rednia), Festuca pallens(Kostrzewa blada), Nardus stricta(Bli¬ľniczka psia trawka), Holcus lanatus(K¬≥os√≥wka we¬≥niasta), Secale cereale(¬Įyto zwyczajne), Lolium multiflorum(¬Įycica wielokwiatowa), Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa), Alopecurus pratensis(Wyczyniec ¬≥¬Īkowy), Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy), Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¬Ņ√≥¬≥ty), Hierochlo√ę odorata(Tur√≥wka wonna), (Tur√≥wka le¬∂na), Molinia caerulea(Trz√™¬∂lica modra), (Trzcinnik szuwarowy), Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik le¬∂ny), Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty), Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna), Deschampsia caespitosa(¬¶mia¬≥ek darniowy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilo∂ś 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna),
Apera spica-venti(Miot¬≥a zbo¬Ņowa),
Avena fatua(Owies g³uchy),
Agropyron repens(Perz w³a¶ciwy),
Setaria glauca(W³o¶nica sina),
Setaria viridis(W³o¶nica zielona),
Poa annua(Wiechlina roczna),
Dactylis glomerata(Kupkówka pospolita),
Phleum pratense(Tymotka ¬≥¬Īkow),
Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios³y),
Lolium perenne(¬Įycica trwa¬≥a),
Phragmites australis(Trzcina pospolita),
Briza media(Dr¬Ņ¬Īczka ¬∂rednia),
Festuca pallens(Kostrzewa blada),
Nardus stricta(Bli¬ľniczka psia trawka),
Holcus lanatus(K³osówka we³niasta),
Secale cereale(¬Įyto zwyczajne),
Lolium multiflorum(¬Įycica wielokwiatowa),
Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa),
Alopecurus pratensis(Wyczyniec ¬≥¬Īkowy),
Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy),
Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¬Ņ√≥¬≥ty),
Hierochlo√ę odorata(Tur√≥wka wonna),
(Turówka le¶na),
Molinia caerulea(Trzê¶lica modra),
(Trzcinnik szuwarowy),
Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik le¶ny),
Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty),
Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna),
Deschampsia caespitosa(¦mia³ek darniowy),