Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Trzcinnik le¬∂ny(( £ac: Calamagrostis arundinacea)
-
Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī
-
Avatar


Autor : Lena
2013-11-11
Autor : Lena 2013-11-11

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz¬Īd wiechlinowce
Rodzina wiechlinowate
Rodzaj trzcinnik
Gatunek trzcinnik le¶ny

Nazewnictwo

Trzcinnik le¶ny (Calamagrostis arundinacea L. Roth.) Рgatunek ro¶liny z rodziny wiechlinowatych (Poaceae). Takson rodzimy lub trwale zadomowiony.

Morfologia:

Pokrój
¬Įywozielona trawa k√™pkowa o podziemnych krótkich k¬≥¬Īczach.
£odygi
Nierozga¬≥√™zione ¬ľd¬ľb¬≥a dorastaj¬Īce z kwiatostanem do wysoko¬∂ci 1,2 m, sztywne, pod wiech¬Ī nieco szorstkie, przewa¬Ņnie wyprostowane czasami ¬≥ukowato wznosz¬Īce si√™.
Li¶cie
P¬≥askie o d¬≥ugo¬∂ci od 10 do 35 cm, w¬Īskie o szeroko¬∂ci od 4 do 12 mm, wiotkie, odgi√™te ¬≥ukowato, przy pochwie nieco ow¬≥osione, zw√™¬Ņaj¬Īce si√™ przy podstawie, po¬≥yskuj¬Īce i szorstkie niebieskozielone (¬Ņywozielone), przebarwiaj¬Īce si√™ na br¬Īzowo, po górnej stronie sinozielone i matowe, a od do¬≥u ciemnozielone l¬∂ni¬Īce, wyrastaj¬Īce przewa¬Ņnie z pochwy. J√™zyczek postrz√™piony o d¬≥ugo¬∂ci od 2 do 3 mm.
Kwiaty
Zebrane na cienkich ga¬≥¬Īzkach w puszyst¬Ī wiech√™ o d¬≥ugo¬∂ci do 20 cm, w¬Īska, po przekwitnieniu kurczy si√™. K¬≥oski o d¬≥ugo¬∂ci od 5 do 6 mm o krótkich szorstkich ga¬≥¬Īzkach, ¬Ņó¬≥tawe lub czerwonawo-fioletowe z p√™dzelkowato ow¬≥osionym zako√Īczeniem osadki. O¬∂√¶ plewki wyrasta poni¬Ņej po¬≥owy plewki, mocno zgi√™ta o d¬≥ugo¬∂ci do 7 mm, wystaje z k¬≥oska.
Owoce
Ziarniaki.
Gatunki podobne
Kostrzewa le¶na (Festuca altissima).

Biologia i ekologia:

Rozwój: Bylina, autotrof, hemikryptofit — p¬Īczki zimuj¬Īce znajduj¬Ī si√™ na poziomie ziemi. Kwitnie czerwiec–sierpie√Ī. Kwiaty s¬Ī wiatropylne. Tlerancyjna na susz√™ w pe¬≥ni mrozoodporna
Siedlisko
Wyst√™puje cz√™sta w kwa¬∂nych d¬Ībrowach, lasach i zaro¬∂lach oraz na ich skrajach, na glebach umiarkowanie kwa¬∂nych, ¬∂wie¬Ņych, umiarkowanie ubogich. Preferuje stanowiska umiarkowanie nas¬≥onecznione do lekko zacienionych, umiarkowanie ch¬≥odne warunki klimatyczne. Badania fitosocjologiczne wykazuj¬Ī, ¬Ņe w ostatnich dziesi√™cioleciach obserwuje si√™ du¬Ņy wzrost liczebno¬∂ci i zajmowanie nowych stanowisk. Gatunek neutralny wobec kontynentalizmu.
Fitosocjologia
W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla zwi¬Īzku (All.) Calamagrostion, zespo¬≥u (Ass.) (Bupleuro-Calamagrostietum arundinaceae). Gatunek wyró¬Ņniaj¬Īcy (D.) dla zespo¬≥u (Ass.) (Potentillo albae-Quercetum). Istotny diagnostycznie gatunek wspólny dla grup zespo¬≥ów: (GrAss.) d¬Ībrowy ni¬Ņowe na glebach ¬∂wie¬Ņych, d¬Ībrowy podgórskie na glebach oglejonych, d¬Ībrowy podgórskie na glebach ¬∂wie¬Ņych, zespo¬≥ów: (Ass.) wy¬Ņynny jod¬≥owy bór mieszany (Abietetum polonicum), olnoreglowy ¬∂wierkowy bór na torfie (Bazzanio-Piceetum), borealna ¬∂wierczyna na torfie (Sphagno girgensohnii-Piceetum), subborealny wilgotny bór mieszany (jegiel) (Querco-Piceetum).
Nazewnictwo
Botaniczna nazwa Calamagrostis pochodzi od greckiego s³owa kalamos i agrostis (trawa).

Zmiennosś:

Tworzy miesza√Īce z trzcinnikiem ow¬≥osionym i lancetowatym.

ZasiÍg wystÍpowania:

Wystêpuje w ca³ej prawie Europie w strefie umiarkowanej i Azji Mniejszej. We florze Polski gatunek pospolity wystêpuje na stanowiskach naturalnych na obszarze ca³ego kraju.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : Wiecha

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : Czerwony

Kolor : Fioletowy

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpie√Ī

Ro∂lina zimujĪca

Hemikryptofit

-
RODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilo∂ś 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna), Apera spica-venti(Miot¬≥a zbo¬Ņowa), Avena fatua(Owies g¬≥uchy), Agropyron repens(Perz w¬≥a¬∂ciwy), Setaria glauca(W¬≥o¬∂nica sina), Setaria viridis(W¬≥o¬∂nica zielona), Poa annua(Wiechlina roczna), Dactylis glomerata(Kupk√≥wka pospolita), Phleum pratense(Tymotka ¬≥¬Īkow), Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios¬≥y), Lolium perenne(¬Įycica trwa¬≥a), Phragmites australis(Trzcina pospolita), Briza media(Dr¬Ņ¬Īczka ¬∂rednia), Festuca pallens(Kostrzewa blada), Nardus stricta(Bli¬ľniczka psia trawka), Holcus lanatus(K¬≥os√≥wka we¬≥niasta), Secale cereale(¬Įyto zwyczajne), Lolium multiflorum(¬Įycica wielokwiatowa), Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa), Alopecurus pratensis(Wyczyniec ¬≥¬Īkowy), Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy), Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¬Ņ√≥¬≥ty), Hierochlo√ę odorata(Tur√≥wka wonna), (Tur√≥wka le¬∂na), Molinia caerulea(Trz√™¬∂lica modra), (Trzcinnik szuwarowy), Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik le¬∂ny), Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty), Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna), Deschampsia caespitosa(¬¶mia¬≥ek darniowy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilo∂ś 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna),
Apera spica-venti(Miot¬≥a zbo¬Ņowa),
Avena fatua(Owies g³uchy),
Agropyron repens(Perz w³a¶ciwy),
Setaria glauca(W³o¶nica sina),
Setaria viridis(W³o¶nica zielona),
Poa annua(Wiechlina roczna),
Dactylis glomerata(Kupkówka pospolita),
Phleum pratense(Tymotka ¬≥¬Īkow),
Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios³y),
Lolium perenne(¬Įycica trwa¬≥a),
Phragmites australis(Trzcina pospolita),
Briza media(Dr¬Ņ¬Īczka ¬∂rednia),
Festuca pallens(Kostrzewa blada),
Nardus stricta(Bli¬ľniczka psia trawka),
Holcus lanatus(K³osówka we³niasta),
Secale cereale(¬Įyto zwyczajne),
Lolium multiflorum(¬Įycica wielokwiatowa),
Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa),
Alopecurus pratensis(Wyczyniec ¬≥¬Īkowy),
Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy),
Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¬Ņ√≥¬≥ty),
Hierochlo√ę odorata(Tur√≥wka wonna),
(Turówka le¶na),
Molinia caerulea(Trzê¶lica modra),
(Trzcinnik szuwarowy),
Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik le¶ny),
Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty),
Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna),
Deschampsia caespitosa(¦mia³ek darniowy),