Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:3
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Trzmielina zwyczajna;Trzmielina pospolita (Ang: Common spindle, (Du: GewĂśhnlicher Spindelstrauch, Łac: Euonymus europaeus)
-
-
Avatar


Autor : Lena
2013-12-14
Autor : Lena 2013-12-14

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad róÂżowych
RzÂąd dÂławiszowce
Rodzina dÂławiszowate
Rodzaj trzmielina
Gatunek trzmielina pospolita

Nazewnictwo

Trzmielina pospolita, t. zwyczajna (Euonymus europaeus L.) – gatunek krzewu nale¿¹cy do rodziny dÂławiszowatych (Celastraceae).

Morfologia:

Pokrój
Roz³o¿ysty krzew osi¹gaj¹cy wysokoœÌ do 3 m.
ÂŁodyga
MÂłode ga³¹zki gÂładkie, oliwkowozielonawe, starsze czterokanciaste. PÂączki z jasnymi dwubarwnymi Âłuskami, przylegajajÂące do pĂŞdów.
LiÂście
Eliptyczne, zaostrzone, o klinowatej podstawie, piÂłkowanych brzegach i dÂługoÂści 3-9 cm. Ogonek liÂściowy krótki (ok. 0,5-1 cm), na blaszce widoczne 5-6 nerwów bocznych. JesieniÂą liÂście przebarwiajÂą siĂŞ na czerwono.
Kwiaty
Drobne, bladozielonawe, przedpr¹tne, zebrane w pozorne baldaszki na szczytach ga³¹zek. Maj¹ kielich i koronê czterodzia³kowe, 4 prêciki i 1 s³upek.
Owoc
Czterograniasta jaskraworóÂżowa torebka, zawierajÂąca 4 biaÂłe nasiona w pomaraĂączowej osnówce. UtrzymujÂą siĂŞ na krzewie jeszcze dÂługo po opadniĂŞciu liÂści. SÂą trujÂące.

Biologia i ekologia:

RoÂślina wieloletnia, nanofanerofit. Kwitnie w maju, zapylana jest przez muchówki. Siedlisko: Lasy i zaroÂśla na caÂłym niÂżu i w niÂższych poÂłoÂżeniach górskich. Gatunek charakterystyczny dla klasy (Cl.) Querco-Fagetaea, Cl. Rhamno-Prunetea. RoÂślina silnie trujÂąca: wszystkie czĂŞÂści roÂśliny, ale przede wszystkim owoce zawierajÂą glikozydy: ewobiozyd, ewomonozyd i ewonozyd. Zatrucie trzmielinÂą zwyczajnÂą powoduje osÂłabienie, wymioty, biegunkĂŞ, dreszcze, konwulsje, zaburzenia w pracy serca, paraliÂż, a w koĂącu ÂśmierĂŚ. Za ÂśmiertelnÂą dla dorosÂłego czÂłowieka dawkĂŞ uwaÂża siĂŞ 35 owoców. Liczba chromosomów 2n= 64.

Zastosowanie:

Czasami jest uprawiana jako roÂślina ozdobna
Z korzeni otrzymuje siĂŞ gutaperkĂŞ

Zasięg występowania:

Wystêpuje w Europie i Azji, w Polsce jest doœÌ pospolity na ca³ym obszarze.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnopÂłatkowa

Typ Kwiatostanu : Baldaszek

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzeciwlegÂłe

Kształt blaszki liścia : Jajowate

Kształt blaszki liścia : Odwrotnie jajowate

Kształt blaszki liścia : Eliptyczne

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : BiaÂły

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec

Gatunek trujący

Drzewa i krzewy liściaste

Roślina uprawiana

Nanofanerofit

-
PODRODZINA Rosoideae (ró¿owe) -ilość 17
Rosa canina(Dzika ró¿a), Potentilla reptans(Piêciornik roz³ogowy), Duchesnea indica(Poziomkówka indyjska), Dryas octopetala(Dêbik oœmiop³atkowy), Geum rivale(Kuklik zwis³y), Sanguisorba minor(Krwiœci¹g mniejszy), Cerasus vulgaris(Wiœnia pospolita), Prunus fruticosa (Wiœnia kar³owata), Parthenocissus quinquefolia(Winobluszcz piêciolistkowy), Filipendula vulgaris(Wi¹zówka bulwkowata), Euonymus europaeus(Trzmielina zwyczajna;Trzmielina pospolita), Prunus cerasifera(Œliwa wiœniowa), Prunus spinosa(Œliwa tarnina), Prunus domestica(Œliwa domowa), Rhamnus cathartica(Szak³ak pospolity), Aphanes arvensis(Skrytek polny), Agrimonia procera(Rzepik wonny),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjęciaPODRODZINA Rosoideae (ró¿owe) -ilość 17
Rosa canina(Dzika ró¿a),
Potentilla reptans(PiĂŞciornik rozÂłogowy),
Duchesnea indica(PoziomkĂłwka indyjska),
Dryas octopetala(DĂŞbik oÂśmiopÂłatkowy),
Geum rivale(Kuklik zwisÂły),
Sanguisorba minor(KrwiÂściÂąg mniejszy),
Cerasus vulgaris(WiÂśnia pospolita),
Prunus fruticosa (WiÂśnia karÂłowata),
Parthenocissus quinquefolia(Winobluszcz piĂŞciolistkowy),
Filipendula vulgaris(WiÂązĂłwka bulwkowata),
Euonymus europaeus(Trzmielina zwyczajna;Trzmielina pospolita),
Prunus cerasifera(ÂŚliwa wiÂśniowa),
Prunus spinosa(ÂŚliwa tarnina),
Prunus domestica(ÂŚliwa domowa),
Rhamnus cathartica(SzakÂłak pospolity),
Aphanes arvensis(Skrytek polny),
Agrimonia procera(Rzepik wonny),