Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:3
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Turówka wonna (Ang: Sweet grass, (Du: Duftendes Mariengras, ac: Hierochloë odorata)
-
Kwiecieñ Maj
-
Avatar


Autor : Lena
2013-11-11
Autor : Lena 2013-11-11

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz±d wiechlinowce
Rodzina wiechlinowate
Rodzaj turówka
Gatunek turówka wonna

Nazewnictwo

Turówka wonna, ¿ubrówka (Hierochloë odorata) – gatunek trawy z rodziny wiechlinowatych.

Morfologia:

Pokrój
Za spraw± podziemnych roz³ogów ro¶nie ³anowo. Osi±ga wysoko¶æ 10–60 cm.
£odyga
¬d¼b³o g³adkie lub s³abo szorstkie do 2 mm grubo¶ci, podzielone na 2 lub 3 miêdzywê¼la.
Li¶cie
Równow±skie, pochwiaste, na pêdach generatywnych skupione u podstawy ¼d¼b³a, z wyj±tkiem bardzo krótkiego listka w górnej czê¶ci pêdu (zwanego flagowym). Pochwy li¶ciowe d³ugie i nagie. Jêzyczek do 4 mm d³ugo¶ci, spiczasty. Blaszka li¶ciowa do 4 cm d³ugo¶ci, szorstka na brzegu. Pêdy wegetatywne ulistnione li¶æmi osi±gaj±cymi 30 cm d³ugo¶ci i 20 mm szeroko¶ci. Li¶cie s± s³abo bruzdkowane, rzadko, krótko ow³osione.
Kwiaty
Zebrane w owalne i po³yskuj±ce k³oski, tworz±ce lu¼n± wiechê o d³ugo¶ci 4–9 cm. Ga³±zki wiechy czêsto rozpostarte, charakterystycznie s± falisto pogiête. K³oski osi±gaj± do 5 mm d³ugo¶ci.
Owoce
Drobne ziarniaki do 2 mm d³ugo¶ci, jajowate.

Biologia i ekologia:

Bylina. Jest gatunkiem ¶wiat³olubnym, ale znosi tak¿e czê¶ciowe ocienienie. Wystêpuje w bardzo zró¿nicowanych siedliskach: szuwarach, na wilgotnych ³±kach, w zaro¶lach i na s³onecznych zboczach. 2n = 28, w populacjach poliploidalnych 2n = 42, 56, 70. Pêdy nadziemne rozwijaj± siê wczesn± wiosn±, po kwitnieniu przypadaj±cym na miesi±ce maj-czerwiec, szybko zasychaj±.

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza: rzadko stosowana w medycynie. W medycynie ludowej stosowana zewnêtrznie w postaci naparów z ziela i wewnêtrznie na dolegliwo¶ci uk³adu pokarmowego.
Surowiec zielarski: ziele turówki (Herba Hierochloë). Zawiera kumarynê (ok. 0,6%), kwas kumarynowy, ferulowy i melilotowy.
Zbiór i suszenie: przed kwitnieniem.
Wykorzystywana w przemy¶le perfumeryjnym oraz do aromatyzowania napojów (najbardziej znanym przyk³adem jest wódka zwana ¯ubrówk±).

Zagroenia i ochrona:

G³ównym zagro¿eniem dla gatunku jest masowy zbiór ro¶lin do celów przemys³owych i leczniczych, a tak¿e osuszanie wilgotnych ³±k. Ro¶lina objêta w Polsce czê¶ciow± ochron± gatunkow± na podstawie Rozporz±dzenia Ministra ¦rodowiska z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie ochrony gatunkowej ro¶lin. Umieszczona jest na Czerwonej li¶cie ro¶lin i grzybów Polski (2006) w grupie gatunków nara¿onych na wyginiêcie (kategoria zagro¿enia: V).

Zasig wystpowania:

Wystêpuje w pó³nocnej, ¶rodkowej i wschodniej Europie, w umiarkowanej strefie Azji i Ameryki Pó³nocnej. W Polsce spotykana na ca³ym ni¿u, ale bardzo rzadko, w znacznym rozproszeniu. Wyró¿nia siê charakterystycznym, waniliowo-kokosowym aromatem dziêki zawarto¶ci kumaryny (silnym zw³aszcza po zasuszeniu ro¶liny).

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Typ Kwiatostanu : Wiecha

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Ksztat blaszki licia : Równow±skie

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Kwiecieñ Maj

Gatunek pod ochron

Gatunek zagroony

Gatunek leczniczy

Rolina pachnca

Stanowisko soneczne

-
RODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilo 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna), Apera spica-venti(Miot³a zbo¿owa), Avena fatua(Owies g³uchy), Agropyron repens(Perz w³a¶ciwy), Setaria glauca(W³o¶nica sina), Setaria viridis(W³o¶nica zielona), Poa annua(Wiechlina roczna), Dactylis glomerata(Kupkówka pospolita), Phleum pratense(Tymotka ³±kow), Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios³y), Lolium perenne(¯ycica trwa³a), Phragmites australis(Trzcina pospolita), Briza media(Dr¿±czka ¶rednia), Festuca pallens(Kostrzewa blada), Nardus stricta(Bli¼niczka psia trawka), Holcus lanatus(K³osówka we³niasta), Secale cereale(¯yto zwyczajne), Lolium multiflorum(¯ycica wielokwiatowa), Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa), Alopecurus pratensis(Wyczyniec ³±kowy), Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy), Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¿ó³ty), Hierochloë odorata(Turówka wonna), (Turówka le¶na), Molinia caerulea(Trzê¶lica modra), (Trzcinnik szuwarowy), Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik le¶ny), Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty), Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna), Deschampsia caespitosa(¦mia³ek darniowy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Poaceae (wiechlinowate [trawy]) -ilo 30
Echinochloa crus-galli(Chwastnica jednostronna),
Apera spica-venti(Miot³a zbo¿owa),
Avena fatua(Owies g³uchy),
Agropyron repens(Perz w³a¶ciwy),
Setaria glauca(W³o¶nica sina),
Setaria viridis(W³o¶nica zielona),
Poa annua(Wiechlina roczna),
Dactylis glomerata(Kupkówka pospolita),
Phleum pratense(Tymotka ³±kow),
Arrhenatherum elatius(Rajgras wynios³y),
Lolium perenne(¯ycica trwa³a),
Phragmites australis(Trzcina pospolita),
Briza media(Dr¿±czka ¶rednia),
Festuca pallens(Kostrzewa blada),
Nardus stricta(Bli¼niczka psia trawka),
Holcus lanatus(K³osówka we³niasta),
Secale cereale(¯yto zwyczajne),
Lolium multiflorum(¯ycica wielokwiatowa),
Leymus arenarius(Wydmuchrzyca piaskowa),
Alopecurus pratensis(Wyczyniec ³±kowy),
Alopecurus geniculatus (Wyczyniec kolankowy),
Alopecurus aequalis (Wyczyniec czerwono¿ó³ty),
Hierochloë odorata(Turówka wonna),
(Turówka le¶na),
Molinia caerulea(Trzê¶lica modra),
(Trzcinnik szuwarowy),
Calamagrostis arundinacea(Trzcinnik le¶ny),
Calamagrostis canescens(Trzcinnik lancetowaty),
Anthoxanthum odoratum(Tomka wonna),
Deschampsia caespitosa(¦mia³ek darniowy),