Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Turzyca bagienna (Ang: Mud sedge, (Du: Schlamm-Segge, £ac: Carex limosa)
-
Maj Czerwiec Lipiec
-
Avatar


Autor : Lena
2013-11-11
Autor : Lena 2013-11-11

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz¬Īd wiechlinowce
Rodzina ciborowate
Rodzaj turzyca
Gatunek turzyca bagienna

Nazewnictwo

Turzyca bagienna ( Carex limosa L.) – gatunek byliny z rodziny ciborowatych.

Morfologia:

Pokrój
Tworz¬Īca lu¬ľne darnie delikatna ro¬∂lina o cienkiej ¬≥odydze i w¬Īskich li¬∂ciach. Wysoko¬∂√¶ do 40 cm.
£odyga
Ostrokanciasta, cienka, wzniesiona, w górnej cz√™¬∂ci szorstka. Wyrasta z k¬≥¬Īcza.
Li¶cie
Sine, rynienkowate, w¬Īskie, o szeroko¬∂ci 1–2 mm.
Kwiaty
Drobne, wiatropylne. Zebrane s¬Ī w czerwonobrunatne k¬≥osy. Pojedynczy szczytowy k¬≥os jest m√™ski. Ma on d¬≥ugo¬∂√¶ 1–2 cm, grubo¬∂√¶ ok. 1 cm, jest walcowaty i wyrasta na d¬≥ugiej szypu¬≥ce. Znajduj¬Īce si√™ w nim kwiaty m√™skie maj¬Ī 3 pr√™ciki. 1 lub 2 jajowate k¬≥osy ¬Ņe√Īskie zwieszone na do¬∂√¶ d¬≥ugich szypu¬≥kach wyrastaj¬Ī poni¬Ņej k¬≥osa m√™skiego. Maj¬Ī d¬≥ugo¬∂√¶ oko¬≥o 1–1,5 cm i szeroko¬∂√¶ 5 mm. Kwiaty ¬Ņe√Īskie wyrastaj¬Ī w k¬Ītach czerwonobrunatnej przysadki z zielonym grzbietem. Maj¬Ī s¬≥upek z 3 znamionami. Sinego koloru p√™cherzyki s¬Ī szersze i krótsze od przysadek.
Owoce
Drobne, trójkanciaste orzeszki o d¬≥ugo¬∂ci ok. 2,5 mm.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit, geofit. Kwitnie od maja do lipca. Nasiona s¬Ī rozsiewane przez wiatr i wod√™. Wyst√™puje wy¬≥¬Īcznie na torfowiskach mszarnych. Gatunek charakterystyczny dla rz√™du (O.) Scheuchzerietalia palustris i zespo¬≥u (Ass.) Caricetum limosae. Liczba chromosomów 2n= 56, 62, 64.

Zmiennosś:

Tworzy miesza√Īce z turzyc¬Ī patago√Īsk¬Ī (Carex magellanica).

ZagroŅenia i ochrona:

Od 2004 ro¬∂lina obj√™ta w Polsce ¬∂cis¬≥¬Ī ochron¬Ī gatunkow¬Ī. Zagro¬Ņona jest regionalnie na obszarach, gdzie wyst√™puje rzadko, np. w Karpatach, na Dolnym ¬¶l¬Īsku, czy w Wielkopolsce. Czynnikami zagro¬Ņenia s¬Ī: eksploatacja i osuszanie torfowisk oraz zag¬≥uszanie przez wy¬Ņsze ro¬∂liny w wyniku naturalnej sukcesji ekologicznej. Informacje o stopniu zagro¬Ņenia na podstawie:
Polskiej Czerwonej Ksi√™gi Ro¬∂lin – gatunek w niewielkim stopniu zagro¬Ņony (kategoria zagro¬Ņenia LR).
Czerwonej listy ro¬∂lin i grzybów Polski – gatunek zagro¬Ņony (kategoria zagro¬Ņenia V).

ZasiÍg wystÍpowania:

Gatunek wokó¬≥biegunowy. Wyst√™puje w Ameryce Pó¬≥nocnej, Azji i Europie. W Europie wyst√™puje na wi√™kszo¬∂ci obszaru, na po¬≥udniu si√™gaj¬Īc po Alpy, Pireneje oraz pó¬≥nocn¬Ī cz√™¬∂√¶ Pó¬≥wyspu Ba¬≥ka√Īskiego. W Polsce jest do¬∂√¶ rzadki, najliczniej wyst√™puje w pó¬≥nocno-wschodniej cz√™¬∂ci kraju. Ponadto spotykany jest na rozproszonych stanowiskach w ¬∂rodkowej i po¬≥udniowo-zachodniej Polsce. W górach jest rzadki. W Karpatach wyst√™puje na torfowiskach Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, w Beskidzie Niskim (jedno stanowisko: góra Kamie√Ī (nad Ja¬∂liskami), na Podtatrzu na Polanie Bia¬≥y Potok i na jednym stanowisku w Tatrach (Toporowy Staw Wy¬Ņni.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : K³os

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : Br¬Īzowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec

Gatunek pod ochronĪ

Gatunek zagroŅony

Hemikryptofit

Geofit

-
RODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo∂ś 31
Carex hirta(Turzyca ow¬≥osiona), Carex vulpina(Turzyca lisia), Eleocharis palustris(Ponik¬≥o b¬≥otne), Scirpus sylvaticus(Sitowie le¬∂ne), Cladium mariscus(K¬≥o√¶ wiechowata), Cyperus fuscus(Cibora brunatna), Carex flava(Turzyca ¬Ņ√≥¬≥ta), Carex acuta(Turzyca zaostrzona), (Turzyca zaj√™cza), Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa), Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna), Carex appropinquata(Turzyca tunikowa), Carex elata(Turzyca sztywna), Carex canescens(Turzyca siwa), Carex remota(Turzyca rzadkok¬≥osa), Carex panicea(Turzyca prosowata), Carex paniculata(Turzyca prosowa), Carex nigra(Turzyca pospolita), Carex pilulifera(Turzyca pigu¬≥kowata), Carex arenaria(Turzyca piaskowa), Carex vesicaria(Turzyca p√™cherzykowata), Carex digitata(Turzyca palczasta), Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata), Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata), Carex sylvatica(Turzyca le¬∂na), Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata), Carex brizoides (Turzyca dr¬Ņ¬Īczkowata), Carex elongata(Turzyca d¬≥ugok¬≥osa), (Turzyca brzegowa), (Turzyca b¬≥otna), Carex limosa(Turzyca bagienna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo∂ś 31
Carex hirta(Turzyca ow³osiona),
Carex vulpina(Turzyca lisia),
Eleocharis palustris(Ponik³o b³otne),
Scirpus sylvaticus(Sitowie le¶ne),
Cladium mariscus(K³oæ wiechowata),
Cyperus fuscus(Cibora brunatna),
Carex flava(Turzyca ¬Ņ√≥¬≥ta),
Carex acuta(Turzyca zaostrzona),
(Turzyca zajêcza),
Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa),
Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna),
Carex appropinquata(Turzyca tunikowa),
Carex elata(Turzyca sztywna),
Carex canescens(Turzyca siwa),
Carex remota(Turzyca rzadkok³osa),
Carex panicea(Turzyca prosowata),
Carex paniculata(Turzyca prosowa),
Carex nigra(Turzyca pospolita),
Carex pilulifera(Turzyca pigu³kowata),
Carex arenaria(Turzyca piaskowa),
Carex vesicaria(Turzyca pêcherzykowata),
Carex digitata(Turzyca palczasta),
Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata),
Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata),
Carex sylvatica(Turzyca le¶na),
Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata),
Carex brizoides (Turzyca dr¬Ņ¬Īczkowata),
Carex elongata(Turzyca d³ugok³osa),
(Turzyca brzegowa),
(Turzyca b³otna),
Carex limosa(Turzyca bagienna),