Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Turzyca d³ugok³osa( (Du: Walzen-Segge, ac: Carex elongata)
-
Maj Czerwiec Lipiec
-
Avatar


Autor : Lena
2013-11-30
Autor : Lena 2013-11-30

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz±d wiechlinowce
Rodzina ciborowate
Rodzaj turzyca
Gatunek turzyca d³ugok³osa

Nazewnictwo

Turzyca d³ugok³osa (Carex elongata L.) – gatunek byliny nale¿±cy do rodziny ciborowatych.

Morfologia:

Pokrój
Bylina kêpkowa, wysoko¶ci 30-70(100) cm.
£odyga
Trójkanciasta, gór± szorstka, u do³u okryta brunatnymi pochwami li¶ciowymi.
Li¶cie
Prawie tak d³ugie jak ³odyga, wiotkie, jasnozielone, szeroko¶ci 2-4(6) mm, posiadaj± trójkanciasty szczyt.
Kwiaty
Ro¶lina jednopienna, kwiaty rozdzielnop³ciowe tworz±ce w k±tach przysadek (6)8-12(18) obup³ciowych k³osków, gêsto stoj±cych w wyd³u¿onym k³osie. K³oski pod³u¿ne, walcowate, d³ugo¶ci 5-12 mm i grubo¶ci ok. 5 mm, u podstawy kwiaty mêskie, wy¿ej ¿eñskie. Kwiaty mêski z trzema prêcikami, ¿eñskie z jednym s³upkiem o dwóch znamionach. przysadki szerokojajowate, d³ugo¶ci 2 i szeroko¶ci 1,5 mm, jasnobrunatne do rdzawych, zielonym grzbietem i bia³ym brzegiem. Podsadka k³osa niekiedy mo¿e byæ li¶ciasta.
Owoce
Orzeszek pod³u¿nie jajowaty, d³ugo¶ci ok. 1 mm, ¿ó³tobr±zowy, otoczony pêcherzykiem. Pêcherzyki zebrane w owocostany s± skierowane ku górze, brunatnozielone, l¶ni±ce, d³ugo¶ci 3-4 mm, szeroko¶ci 1 mm, obustronnie ¿eberkowate, kulistojajowate, z wolna schodz±ce siê w g³adki, dwuz±bkowy dzióbek. Orzeszek d³ugo¶ci 1,5 mm, szeroko¶ci 1 mm, jasnobr±zowy, soczewkowaty.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Bylina, hemikryptofit. W Polsce kwitnie od maja do lipca.
Siedlisko
Wystêpuje g³ównie na le¶nych i krzewiastych torfowiskach niskich (olsy i ³ozowiska), oraz na podmok³ych ³±kach.
Fitocenozy
W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla Cl/O/All Alnetea glutinosae.
Genetyka
Somatyczna liczba chromosomów 2n = 56.

Zmiennos:

Tworzy mieszañce z turzyc± prosow± (Carex paniculata), rzadkok³os± (Carex remota), siw± (C. canescens)) i ¿ycicow± (C. loliacea).

Zasig wystpowania:

W Polsce pospolity gatunek rodzimy.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : K³os

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Równow±skie

odyga przekrj : Trójkanciasta

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Kolor : Br±zowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec

Hemikryptofit

-
RODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo 31
Carex hirta(Turzyca ow³osiona), Carex vulpina(Turzyca lisia), Eleocharis palustris(Ponik³o b³otne), Scirpus sylvaticus(Sitowie le¶ne), Cladium mariscus(K³oæ wiechowata), Cyperus fuscus(Cibora brunatna), Carex flava(Turzyca ¿ó³ta), Carex acuta(Turzyca zaostrzona), (Turzyca zajêcza), Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa), Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna), Carex appropinquata(Turzyca tunikowa), Carex elata(Turzyca sztywna), Carex canescens(Turzyca siwa), Carex remota(Turzyca rzadkok³osa), Carex panicea(Turzyca prosowata), Carex paniculata(Turzyca prosowa), Carex nigra(Turzyca pospolita), Carex pilulifera(Turzyca pigu³kowata), Carex arenaria(Turzyca piaskowa), Carex vesicaria(Turzyca pêcherzykowata), Carex digitata(Turzyca palczasta), Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata), Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata), Carex sylvatica(Turzyca le¶na), Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata), Carex brizoides (Turzyca dr¿±czkowata), Carex elongata(Turzyca d³ugok³osa), (Turzyca brzegowa), (Turzyca b³otna), Carex limosa(Turzyca bagienna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo 31
Carex hirta(Turzyca ow³osiona),
Carex vulpina(Turzyca lisia),
Eleocharis palustris(Ponik³o b³otne),
Scirpus sylvaticus(Sitowie le¶ne),
Cladium mariscus(K³oæ wiechowata),
Cyperus fuscus(Cibora brunatna),
Carex flava(Turzyca ¿ó³ta),
Carex acuta(Turzyca zaostrzona),
(Turzyca zajêcza),
Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa),
Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna),
Carex appropinquata(Turzyca tunikowa),
Carex elata(Turzyca sztywna),
Carex canescens(Turzyca siwa),
Carex remota(Turzyca rzadkok³osa),
Carex panicea(Turzyca prosowata),
Carex paniculata(Turzyca prosowa),
Carex nigra(Turzyca pospolita),
Carex pilulifera(Turzyca pigu³kowata),
Carex arenaria(Turzyca piaskowa),
Carex vesicaria(Turzyca pêcherzykowata),
Carex digitata(Turzyca palczasta),
Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata),
Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata),
Carex sylvatica(Turzyca le¶na),
Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata),
Carex brizoides (Turzyca dr¿±czkowata),
Carex elongata(Turzyca d³ugok³osa),
(Turzyca brzegowa),
(Turzyca b³otna),
Carex limosa(Turzyca bagienna),