Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Turzyca dr¿±czkowata( (Du: Zittergras-Segge, ac: Carex brizoides )
-
-

Czy wiesz e?.

Wystêpuje niekiedy p³atami. Niegdy¶ u¿ywano jej w tapicerce jako "trawy morskiej", zamiast zostery morskiej (Zostera marina) do wype³niania materaców i wy¶cie³ania mebli.
Avatar
Autor : Lena
2013-11-22
Autor : Lena 2013-11-22

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz±d wiechlinowce
Rodzina ciborowate
Rodzaj turzyca
Gatunek turzyca dr¿±czkowata

Nazewnictwo

Turzyca dr¿±czkowata (Carex brizoides L.) – gatunek byliny z rodziny ciborowatych.

Morfologia:

Pokrój
Ro¶lina trwa³a, Wysoko¶ci 25-60 (100) cm, o dlugim, p³o¿±cym siê k³±czu.
£odyga
Pocz±tkowo wzniesiona, pó¼niej ³ukowato wygiêta, wiotka, u góry szorstka, na przekroju ostro trójkanciasta, w okresie kwitnienia przewa¿nie krótsza od li¶ci, u podstawy objêta jasnobr±zowymi bezlistnymi pochwami.
Li¶cie
Blaszki li¶ciowe trawiastozielone, zaostrzone, wiotkie, czêsto zwisaj±ce, 1,5-3 mm szeroko¶ci, p³askie lub rynienkowate, na brzegach i na nerwie ¶rodkowym szorstkie.
Kwiaty
Kwiatostan k³osowaty, 2-4 cm d³ugo¶ci, sk³adaj±cy siê z 4-8 (16) mniej lub bardziej gêsto ustawionych k³osów. Wszystkie k³osy jednakowe, 8-9 mm d³ugo¶ci, przewa¿nie trochê skrzywione, u podstawy z kwiatami mêskimi, u góry z ¿eñskimi. Plewy w±sko wyd³u¿one lub jajowate, do¶æ têpe, 1,5 mm szeroko¶ci, bia³awo po³yskuj±ce, z zielonym grzbietem, pó¼niej ¿ó³tawe. Kwiaty mêskie z 3 prêcikami, ¿eñskie ze s³upkiem o 2 znamionach. Pêcherzyki zielone lub ¿ó³tawe, w±sko lancetowate, odstaj±ce, wyra¼nie d³u¿sze od plew, 3 (4) mm d³ugo¶ci, 1mm szeroko¶ci, silnie ¶cie¶nione, z dzióbkiem, do wierzcho³ka w±sko oskrzydlone, niewyra¼nie unerwione. Kwitnie od maja do czerwca.
Owoce
Orzeszki wyd³u¿one lub jajowate, paskie, d³ugo¶ci do 2 mm, szeroko¶ci 1 mm.

Zasig wystpowania:

Wystêpuje sporadycznie lub czêsto na terenach ¶rodkowej i zachodniej Europy. Porasta wilgotne lasy li¶ciaste, olsy, brzegi lasów i polany. Na glebach z wod± stagnuj±c± lub podsi±kaj±c±.

Ciekawostki:

Wystêpuje niekiedy p³atami. Niegdy¶ u¿ywano jej w tapicerce jako "trawy morskiej", zamiast zostery morskiej (Zostera marina) do wype³niania materaców i wy¶cie³ania mebli.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : K³os

Typ Kwiatostanu : K³os z³o¿ony

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Równow±skie

odyga przekrj : Trójkanciasta

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Kolor : Br±zowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec
-
RODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo 31
Carex hirta(Turzyca ow³osiona), Carex vulpina(Turzyca lisia), Eleocharis palustris(Ponik³o b³otne), Scirpus sylvaticus(Sitowie le¶ne), Cladium mariscus(K³oæ wiechowata), Cyperus fuscus(Cibora brunatna), Carex flava(Turzyca ¿ó³ta), Carex acuta(Turzyca zaostrzona), (Turzyca zajêcza), Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa), Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna), Carex appropinquata(Turzyca tunikowa), Carex elata(Turzyca sztywna), Carex canescens(Turzyca siwa), Carex remota(Turzyca rzadkok³osa), Carex panicea(Turzyca prosowata), Carex paniculata(Turzyca prosowa), Carex nigra(Turzyca pospolita), Carex pilulifera(Turzyca pigu³kowata), Carex arenaria(Turzyca piaskowa), Carex vesicaria(Turzyca pêcherzykowata), Carex digitata(Turzyca palczasta), Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata), Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata), Carex sylvatica(Turzyca le¶na), Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata), Carex brizoides (Turzyca dr¿±czkowata), Carex elongata(Turzyca d³ugok³osa), (Turzyca brzegowa), (Turzyca b³otna), Carex limosa(Turzyca bagienna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo 31
Carex hirta(Turzyca ow³osiona),
Carex vulpina(Turzyca lisia),
Eleocharis palustris(Ponik³o b³otne),
Scirpus sylvaticus(Sitowie le¶ne),
Cladium mariscus(K³oæ wiechowata),
Cyperus fuscus(Cibora brunatna),
Carex flava(Turzyca ¿ó³ta),
Carex acuta(Turzyca zaostrzona),
(Turzyca zajêcza),
Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa),
Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna),
Carex appropinquata(Turzyca tunikowa),
Carex elata(Turzyca sztywna),
Carex canescens(Turzyca siwa),
Carex remota(Turzyca rzadkok³osa),
Carex panicea(Turzyca prosowata),
Carex paniculata(Turzyca prosowa),
Carex nigra(Turzyca pospolita),
Carex pilulifera(Turzyca pigu³kowata),
Carex arenaria(Turzyca piaskowa),
Carex vesicaria(Turzyca pêcherzykowata),
Carex digitata(Turzyca palczasta),
Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata),
Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata),
Carex sylvatica(Turzyca le¶na),
Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata),
Carex brizoides (Turzyca dr¿±czkowata),
Carex elongata(Turzyca d³ugok³osa),
(Turzyca brzegowa),
(Turzyca b³otna),
Carex limosa(Turzyca bagienna),