Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Turzyca gwiazdkowata (Ang: Star sedge, (Du: Igel-Segge, £ac: Carex echinata)
-
-
Avatar


Autor : Lena
2013-11-22
Autor : Lena 2013-11-22

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz¬Īd wiechlinowce
Rodzina ciborowate
Rodzaj turzyca
Gatunek turzyca gwiazdkowata

Nazewnictwo

Turzyca gwiazdkowata (Carex echinata Murray) - gatunek byliny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny ciborowatych.

Morfologia:

Pokrój
Bylina kêpowa.
£odyga
Prostowzniesiona, sztywna, cienka, t√™po trójkanciasta, do¬≥em g¬≥adka, u góry nieznacznie szorstka, wysoko¬∂ci (5)15-50(90) cm.
Li¶cie
Jasnozielone do szarozielonych, sztywne, w¬Īskie, szeroko¬∂ci 1-2,5 mm, p¬≥askie lub rynienkowato z¬≥o¬Ņone, stopniowo zw√™¬Ņaj¬Īce si√™ w trójkanciasty czubek, krótsze od ¬≥odygi. Dolne pochwy li¬∂ciowe szarobrunatne do brunatnych.
Kwiaty
Ro¬∂lina jednopienna, kwiaty rozdzielnop¬≥ciowe, zebrane w kwiatostany - k¬≥osy, wyrastaj¬Īce w k¬Ītach przysadek. K¬≥os rzadki, d¬≥ugo¬∂ci 1-2,4(3) cm z¬≥o¬Ņony 3-5 k¬≥osków, oddalonych s¬Ī od siebie o ok. 7 mm. K¬≥oski siedz¬Īce, kuliste do jajowatych, d¬≥ugo¬∂ci i szeroko¬∂ci od 3 do 7 mm, do¬≥em kwiaty m√™skie, gór¬Ī ¬Ņe√Īskie. Podsadki szydlaste, dolne niekiedy li¬∂ciowate. Kwiaty m√™skie o trzech pr√™cikach, ¬Ņe√Īskie z jednym s¬≥upkiem o dwóch znamionach. Przysadki jajowate, zaostrzone, br¬Īzowe z zielonym grzbietem, bia¬≥o obrze¬Ņone, d¬≥ugo¬∂ci 2 mm, szeroko¬∂ci 1,5 mm.
Owoce
Jajowaty, ¬Ņó¬≥tobr¬Īzowy do br¬Īzowego, orzeszek, d¬≥ugo¬∂ci 2 mm, grubo¬∂ci 1 mm, otoczony p√™cherzykiem. P√™cherzyki zebrane w owocostan, zielonkawo- do ciemnobr¬Īzowych, jajowate do szerokoeliptycznych, z przodu wypuk¬≥e, ty¬≥em p¬≥askie, dwukanciaste, s¬≥abo unerwione nieoskrzydlone, d¬≥ugo¬∂ci 3-4 mm, grubo¬∂ci 2 mm, zw√™¬Ņone w lancetowaty, dwuz¬Ībkowy, cz√™sto zakrzywiony dzióbek, w okresie dojrzewania odstaj¬Īce gwiazdkowato w ró¬Ņne strony.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Bylina, hemikryptofit. W Polsce kwitnie od maja do lipca.
Siedlisko
Zasiedla g¬≥ownie gleby organiczne, podmok¬≥e ¬≥¬Īki, torfowiska niskie, niekiedy torfowiska przej¬∂ciowe, cz√™sto zbiorowiska mszysto-turzycowe, podmok¬≥ych lasach i zaro¬∂lach.
Fitocenozy
W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla rz√™du/zwi¬Īzku (O./All.) Caricetalia nigrae oraz zespo¬≥u (Ass.) szuwaru Carici-Agrostietum caninae.
Genetyka
Somatyczna liczba chromosomów 2n = 56, 58.

Zmiennosś:

Tworzy miesza√Īce z turzyc¬Ī Davalla (Carex davalliana), t. dwupienn¬Ī (C. dioica), t. rzadkok¬≥os¬Ī (C. remota), t. siw¬Ī (C. canescens) i t. ¬Ņycicow¬Ī (C. loliacea).

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™puje w strefie klimatów umiarkowanych Eurazji i Ameryki Pó¬≥nocnej oraz w Australii i Nowej Zelandii. W Polsce gatunek rodzimy, do¬∂√¶ pospolity na ni¬Ņu.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : K³os

Typ Kwiatostanu : K¬≥os z¬≥o¬Ņony

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

£odyga przekrůj : Tr√≥jkanciasta

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Kolor : Br¬Īzowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec Lipiec

Hemikryptofit

-
RODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo∂ś 31
Carex hirta(Turzyca ow¬≥osiona), Carex vulpina(Turzyca lisia), Eleocharis palustris(Ponik¬≥o b¬≥otne), Scirpus sylvaticus(Sitowie le¬∂ne), Cladium mariscus(K¬≥o√¶ wiechowata), Cyperus fuscus(Cibora brunatna), Carex flava(Turzyca ¬Ņ√≥¬≥ta), Carex acuta(Turzyca zaostrzona), (Turzyca zaj√™cza), Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa), Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna), Carex appropinquata(Turzyca tunikowa), Carex elata(Turzyca sztywna), Carex canescens(Turzyca siwa), Carex remota(Turzyca rzadkok¬≥osa), Carex panicea(Turzyca prosowata), Carex paniculata(Turzyca prosowa), Carex nigra(Turzyca pospolita), Carex pilulifera(Turzyca pigu¬≥kowata), Carex arenaria(Turzyca piaskowa), Carex vesicaria(Turzyca p√™cherzykowata), Carex digitata(Turzyca palczasta), Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata), Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata), Carex sylvatica(Turzyca le¬∂na), Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata), Carex brizoides (Turzyca dr¬Ņ¬Īczkowata), Carex elongata(Turzyca d¬≥ugok¬≥osa), (Turzyca brzegowa), (Turzyca b¬≥otna), Carex limosa(Turzyca bagienna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo∂ś 31
Carex hirta(Turzyca ow³osiona),
Carex vulpina(Turzyca lisia),
Eleocharis palustris(Ponik³o b³otne),
Scirpus sylvaticus(Sitowie le¶ne),
Cladium mariscus(K³oæ wiechowata),
Cyperus fuscus(Cibora brunatna),
Carex flava(Turzyca ¬Ņ√≥¬≥ta),
Carex acuta(Turzyca zaostrzona),
(Turzyca zajêcza),
Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa),
Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna),
Carex appropinquata(Turzyca tunikowa),
Carex elata(Turzyca sztywna),
Carex canescens(Turzyca siwa),
Carex remota(Turzyca rzadkok³osa),
Carex panicea(Turzyca prosowata),
Carex paniculata(Turzyca prosowa),
Carex nigra(Turzyca pospolita),
Carex pilulifera(Turzyca pigu³kowata),
Carex arenaria(Turzyca piaskowa),
Carex vesicaria(Turzyca pêcherzykowata),
Carex digitata(Turzyca palczasta),
Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata),
Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata),
Carex sylvatica(Turzyca le¶na),
Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata),
Carex brizoides (Turzyca dr¬Ņ¬Īczkowata),
Carex elongata(Turzyca d³ugok³osa),
(Turzyca brzegowa),
(Turzyca b³otna),
Carex limosa(Turzyca bagienna),