Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Turzyca nitkowata (Ang: Slender sedge, (Du: Faden-Segge, £ac: Carex lasiocarpa)
-
-
Avatar


Autor : Lena
2013-11-22
Autor : Lena 2013-11-22

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz¬Īd wiechlinowce
Rodzina ciborowate
Rodzaj turzyca
Gatunek turzyca nitkowata

Nazewnictwo

Turzyca nitkowata (Carex lasiocarpa Ehrh.) – gatunek byliny z rodziny ciborowatych.

Morfologia:

Pokrój
Bylina tworz¬Īca cienkie roz¬≥ogi.
£odyga
Prostowzniesiona, sztywna, cienka, prawie ob¬≥a, g¬≥adka lub u góry szorstka, wysoko¬∂ci 0,3–1 m. W dolnej cz√™¬∂ci jest otulona sieciowanymi, ¬Ņó¬≥tobrunatnymi i l¬∂ni¬Īcymi pochwami li¬∂ciowymi.
Li¶cie
Sine, rynienkowate, nieznacznie krótsze od ¬≥odygi, brzegiem podwini√™te, prosto wzniesione, o bardzo w¬Īskiej blaszce której szeroko¬∂√¶ wynosi 0,5–2 mm.
Kwiaty
Ro¬∂lina jednopienna, kwiaty rozdzielnop¬≥ciowe, zebrane w k¬≥osy wyrastaj¬Īce w k¬Ītach przysadek, tworz¬Īce z¬≥o¬Ņony kwiatostan. Szczytowe k¬≥osy m√™skie w liczbie 1–3, d¬≥ugo¬∂ci ok. 4 cm, grubo¬∂ci 2 mm. K¬≥osów ¬Ņe√Īskie 1–4, jajowate do cylindrycznych, dolne najcz√™¬∂ciej szypu¬≥kowe, wy¬Ņsze siedz¬Īce, d¬≥ugo¬∂ci 1–2(3) cm, grubo¬∂ci 6–7 mm. Dolne podsadki najcz√™¬∂ciej d¬≥u¬Ņsze od kwiatostanu. Przysadki kwiatów m√™skich w¬Īskolancetowate d¬≥ugo¬∂ci 5–7 mm, szeroko¬∂ci 1 mm, za¬∂ ¬Ņe√Īskich lancetowate, zaostrzone do kolczastych, ciemnobr¬Īzowe, d¬≥ugo¬∂ci 3,5–5 mm, szeroko¬∂ci 1–1,5 mm. Kwiaty m√™skie o trzech pr√™cikach, ¬Ņe√Īskie z jednym s¬≥upkiem o trzech znamionach. P√™cherzyki pod¬≥u¬Ņnie jajowate, niewyra¬ľnie unerwione, z krótkim, dwuz¬Ībkowym dzióbkiem, ¬Ņó¬≥tobrunatne, g√™sto orz√™sione, d¬≥ugo¬∂ci 3,5–5 mm, szeroko¬∂ci ok. 2 mm.
Owoce
Trójkanciasty, odwrotnie jajowaty orzeszek, d¬≥ugo¬∂ci 2 mm, szeroko¬∂ci 1 mm, otoczony p√™cherzykiem.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Bylina, hemikryptofit. W Polsce kwitnie od czerwca do lipca.
Siedlisko
Zasiedla gleby torfowe, g¬≥ównie torfowiska przej¬∂ciowe na brzegach zbiorników wodnych, tworzy p¬≥o narastaj¬Īce na jeziora humotroficzne.
Fitocenozy
Tworzy mniej lub bardziej zwarte p¬≥aty zespo¬≥u (Ass.) szuwaru Caricetum lasiocarpae nale¬Ņ¬Īcego do zwi¬Īzku (All.) Caricion lasiocarpae, których to syntaksonów jest gatunkiem charakterystycznym.
Genetyka
Somatyczna liczba chromosomów 2n = 56.

Zmiennosś:

Tworzy miesza√Īce z turzyc¬Ī b¬≥otn¬Ī (Carex acutiformis), t. brzegow¬Ī (Carex riparia), t. dzióbkowat¬Ī (Carex rostrata) i t. p√™cherzykowat¬Ī (Carex vesicaria). Gatunek zró¬Ņnicowany na trzy odmiany:
Carex lasiocarpa var. americana Fernald - wyst√™puje w Ameryce Pó¬≥nocnej
Carex lasiocarpa var. lasiocarpa - ro¶nie w ca³ym zasiêgu gatunku
Carex lasiocarpa var. occultans (Franch.) Kük. - wyst√™puje na Sachalinie, w Korei i Japonii

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™puje wokó¬≥biegunowo w strefie ch¬≥odnych klimatów umiarkowanych Eurazji i Ameryki Pó¬≥nocnej. W Polsce gatunek rodzimy, do¬∂√¶ pospolity na ni¬Ņu, rzadszy w górach. Szczególnie cz√™sty jest na Pojezierzu Pomorskim i Mazurskim, na Podlasiu i Polesiu. Na Wy¬Ņynie Ma¬≥opolskiej, Lubelskiej i na Roztoczu wyst√™puje w rozproszeniu. W Karpatach wyst√™puje tylko na pojedynczych stanowiskach na torfowiskach Kotliny Orawsko-Nowotarskiej, Bieszczadów Zachodnich oraz na Polanie Bia¬≥y Potok na Podtatrzu.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : K³os

Typ Kwiatostanu : K¬≥os z¬≥o¬Ņony

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Kolor : Br¬Īzowy

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec

Hemikryptofit

-
RODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo∂ś 31
Carex hirta(Turzyca ow¬≥osiona), Carex vulpina(Turzyca lisia), Eleocharis palustris(Ponik¬≥o b¬≥otne), Scirpus sylvaticus(Sitowie le¬∂ne), Cladium mariscus(K¬≥o√¶ wiechowata), Cyperus fuscus(Cibora brunatna), Carex flava(Turzyca ¬Ņ√≥¬≥ta), Carex acuta(Turzyca zaostrzona), (Turzyca zaj√™cza), Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa), Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna), Carex appropinquata(Turzyca tunikowa), Carex elata(Turzyca sztywna), Carex canescens(Turzyca siwa), Carex remota(Turzyca rzadkok¬≥osa), Carex panicea(Turzyca prosowata), Carex paniculata(Turzyca prosowa), Carex nigra(Turzyca pospolita), Carex pilulifera(Turzyca pigu¬≥kowata), Carex arenaria(Turzyca piaskowa), Carex vesicaria(Turzyca p√™cherzykowata), Carex digitata(Turzyca palczasta), Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata), Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata), Carex sylvatica(Turzyca le¬∂na), Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata), Carex brizoides (Turzyca dr¬Ņ¬Īczkowata), Carex elongata(Turzyca d¬≥ugok¬≥osa), (Turzyca brzegowa), (Turzyca b¬≥otna), Carex limosa(Turzyca bagienna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo∂ś 31
Carex hirta(Turzyca ow³osiona),
Carex vulpina(Turzyca lisia),
Eleocharis palustris(Ponik³o b³otne),
Scirpus sylvaticus(Sitowie le¶ne),
Cladium mariscus(K³oæ wiechowata),
Cyperus fuscus(Cibora brunatna),
Carex flava(Turzyca ¬Ņ√≥¬≥ta),
Carex acuta(Turzyca zaostrzona),
(Turzyca zajêcza),
Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa),
Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna),
Carex appropinquata(Turzyca tunikowa),
Carex elata(Turzyca sztywna),
Carex canescens(Turzyca siwa),
Carex remota(Turzyca rzadkok³osa),
Carex panicea(Turzyca prosowata),
Carex paniculata(Turzyca prosowa),
Carex nigra(Turzyca pospolita),
Carex pilulifera(Turzyca pigu³kowata),
Carex arenaria(Turzyca piaskowa),
Carex vesicaria(Turzyca pêcherzykowata),
Carex digitata(Turzyca palczasta),
Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata),
Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata),
Carex sylvatica(Turzyca le¶na),
Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata),
Carex brizoides (Turzyca dr¬Ņ¬Īczkowata),
Carex elongata(Turzyca d³ugok³osa),
(Turzyca brzegowa),
(Turzyca b³otna),
Carex limosa(Turzyca bagienna),