Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Turzyca palczasta( (Du: Finger-Segge, £ac: Carex digitata)
-
Kwiecie√Ī Maj Czerwiec
-
Avatar


Autor : Lena
2013-11-22
Autor : Lena 2013-11-22

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz¬Īd wiechlinowce
Rodzina ciborowate
Rodzaj turzyca
Gatunek turzyca palczasta

Nazewnictwo

Turzyca palczasta (Carex digitata L.) – gatunek byliny z rodziny ciborowatych.

Morfologia:

Pokrój
Niewysoka, ¬Ņywozielona, k√™powa ro¬∂lina k√™pkowa z roz¬≥ogami, o wysoko¬∂ci od 10 do 30 czasami (40) cm.
£odyga
Ostro tr√≥jkanciasta, pok¬≥adaj¬Īca si√™ do wyprostowanej, bezlistna lub z nielicznymi li¬∂√¶mi bazowymi, 3- lub wielok¬Ītna, g¬≥adka lub nieco szorstka ku g√≥rze w czasie kwitnienia cz√™sto opadaj¬Īca pod ci√™¬Ņarem kwiatostanu.
Li¶cie
Ciemnozielone, puszyste, mi√™kko uk¬≥adaj¬Īce si√™. Li¬∂cie bazowe nieliczne i bardzo kr√≥tkie, li¬∂cie k√™powe d¬≥u¬Ņsze od li¬∂ci bazowych na niekwitn¬Īcych p√™dach. Blaszki li¬∂ciowe, 2-5 mm szeroko¬∂ci, wiotkie, p¬≥askie, delikatne i szorstkie na brzegach, z pojedynczymi w¬≥oskami na spodniej stronie, ¬≥agodnie zako√Īczone.
Kwiaty
Zebrane w brunatno-czerwone, palczaste k¬≥osy. M√™skie k¬≥osy lancetowate, 8–15 √ó 1–1,5 mm, pojedyncze, dominuj¬Īce, poni¬Ņej 2-3 k¬≥osy ¬Ņe√Īskie, pod¬≥u¬Ņne, 10–25 √ó 2–3 mm, przynajmniej jeden z nich przewy¬Ņsza k¬≥os m√™ski. Kwitnie od kwietnia do czerwca.
Owoce
Orzeszek.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Bylina, autotrof, hemikryptofit (p¬Īczki zimuj¬Īce znajduj¬Ī si√™ na poziomie ziemi). Kwitnie w okresie od kwietnia do czerwca. Odporna na niesprzyjaj¬Īce warunki, dobrze znosi cie√Ī i mrozy, toleruje niedobór ¬∂wiat¬≥a.
Siedlisko
Ro¬∂nie w lasach i na ich obrze¬Ņach, na wzgórzach oraz przy drogach ¬∂ródle¬∂nych, na glebach ¬∂wie¬Ņych, zasobniejszych, wilgotnych, alkalicznych. Preferuje stanowiska umiarkowanie zacienione, umiarkowanie ch¬≥odne warunki mikroklimatyczne (zw¬≥aszcza w miejscach zacienionych).
Fitosocjologia
W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny (Ch.) dla klasy (Cl.) ¬∂rodkowoeuropejskie lasy li¬∂ciaste (Querco-Fagetea). Gatunek wyró¬Ņniaj¬Īcy (D) dla grupy zespo¬≥ów (GrAss) bory mieszane. Gatunek diagnostycznie wspólny dla zespo¬≥ów (Ass.): Galio rotundifolii-Piceetum (carpaticum), nawapienna ¬∂wierczyna górnoreglowa (Polysticho-Piceetum), wy¬Ņynny jod¬≥owy bór mieszany (Abietetum polonicum), subborealny wilgotny bór mieszany (Querco-Piceetum), podgórski ¬≥√™g jesionowy (Carici remotae-Fraxinetum). Gatunek neutralny wobec kontynentalizmu.

Zastosowanie:

Ro¶lina okrywowa
w ogrodnictwie bywa wykorzystywana na trawiaste dywany pod drzewami i krzewami. Odpowiednio piel√™gnowana tworzy atrakcyjn¬Ī ziele√Ī pod drzewami w miejscach zacienionych.
Ro¶lina lecznicza
W zielarstwie wykorzystywana jest do wykonywania odwarów oraz do ok³adów i przemywania.
Surowiec zielarski – surowcem zielarskim jest k¬≥¬Īcze, kt√≥re zawiera krzemionk√™, flawony i saponiny.
Zbi√≥r i suszenie: Ziele nale¬Ņy zbiera√¶ do jesieni najlepiej w dni bezdeszczowe i s¬≥oneczne. Suszenie po umyciu w piekarniku w temperaturze 50 ¬įC.
Dzia¬≥anie: przeciwwysi√™kowe, przeciwzapalne, odtruwaj¬Īce, moczop√™dne, przeciwkamiczne. Zapobiega odk¬≥adaniu si√™ z¬≥og√≥w moczowych w uk¬≥adzie moczowym. Wspomaga usuwanie z organizmu szkodliwych i zb√™dnych produkt√≥w przemiany materii. Wzmaga diurez√™. Uszczelnia i wzmacnia naczynia krwiono¬∂ne. Stabilizuje struktur√™ ¬∂r√≥db¬≥onk√≥w i b¬≥on ¬∂luzowych. Przyspiesza gojenie wrzod√≥w i owrzodze√Ī przewodu pokarmowego.

Zmiennosś:

Takson spokrewniony z turzyc¬Ī bladozielon¬Ī (Carex pallidula) znan¬Ī w Polsce z kilku stanowisk w pasie wy¬Ņyn.

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™puje w ca¬≥ej niemal Europie, Ameryce i na obszarach Azji o klimacie umiarkowanym i zimnym, a tak¬Ņe ciep¬≥ym. W Polsce jest gatunkiem rozpowszechnionym, wyst√™puje na stanowiskach naturalnych na terenie ca¬≥ego kraju. Bywa tak¬Ņe uprawiany jako ro¬∂lina okrywowa.

Inne:

Nazwa gatunkowa nadana jest ze wzglêdu na charakterystycznie, palczaste k³osy.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : K³os

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

£odyga przekrůj : Tr√≥jkanciasta

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Kolor : Br¬Īzowy

Okres kwitnienia

Kwiecie√Ī Maj Czerwiec

Gatunek leczniczy

Hemikryptofit

-
RODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo∂ś 31
Carex hirta(Turzyca ow¬≥osiona), Carex vulpina(Turzyca lisia), Eleocharis palustris(Ponik¬≥o b¬≥otne), Scirpus sylvaticus(Sitowie le¬∂ne), Cladium mariscus(K¬≥o√¶ wiechowata), Cyperus fuscus(Cibora brunatna), Carex flava(Turzyca ¬Ņ√≥¬≥ta), Carex acuta(Turzyca zaostrzona), (Turzyca zaj√™cza), Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa), Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna), Carex appropinquata(Turzyca tunikowa), Carex elata(Turzyca sztywna), Carex canescens(Turzyca siwa), Carex remota(Turzyca rzadkok¬≥osa), Carex panicea(Turzyca prosowata), Carex paniculata(Turzyca prosowa), Carex nigra(Turzyca pospolita), Carex pilulifera(Turzyca pigu¬≥kowata), Carex arenaria(Turzyca piaskowa), Carex vesicaria(Turzyca p√™cherzykowata), Carex digitata(Turzyca palczasta), Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata), Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata), Carex sylvatica(Turzyca le¬∂na), Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata), Carex brizoides (Turzyca dr¬Ņ¬Īczkowata), Carex elongata(Turzyca d¬≥ugok¬≥osa), (Turzyca brzegowa), (Turzyca b¬≥otna), Carex limosa(Turzyca bagienna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo∂ś 31
Carex hirta(Turzyca ow³osiona),
Carex vulpina(Turzyca lisia),
Eleocharis palustris(Ponik³o b³otne),
Scirpus sylvaticus(Sitowie le¶ne),
Cladium mariscus(K³oæ wiechowata),
Cyperus fuscus(Cibora brunatna),
Carex flava(Turzyca ¬Ņ√≥¬≥ta),
Carex acuta(Turzyca zaostrzona),
(Turzyca zajêcza),
Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa),
Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna),
Carex appropinquata(Turzyca tunikowa),
Carex elata(Turzyca sztywna),
Carex canescens(Turzyca siwa),
Carex remota(Turzyca rzadkok³osa),
Carex panicea(Turzyca prosowata),
Carex paniculata(Turzyca prosowa),
Carex nigra(Turzyca pospolita),
Carex pilulifera(Turzyca pigu³kowata),
Carex arenaria(Turzyca piaskowa),
Carex vesicaria(Turzyca pêcherzykowata),
Carex digitata(Turzyca palczasta),
Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata),
Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata),
Carex sylvatica(Turzyca le¶na),
Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata),
Carex brizoides (Turzyca dr¬Ņ¬Īczkowata),
Carex elongata(Turzyca d³ugok³osa),
(Turzyca brzegowa),
(Turzyca b³otna),
Carex limosa(Turzyca bagienna),