Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:4
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Turzyca p√™cherzykowata (Ang: Blister sedge, (Du: Blasen-Segge, £ac: Carex vesicaria)
-
-
Avatar


Autor : Lena
2013-11-11
Autor : Lena 2013-11-11

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz¬Īd wiechlinowce
Rodzina ciborowate
Rodzaj turzyca
Gatunek turzyca pêcherzykowata

Nazewnictwo

Turzyca p√™cherzykowata (Carex vesicaria L.), gatunek byliny z rodziny ciborowatych (turzycowatych). 

Morfologia:

Pokrój
Ro¬∂lina zielna, roz¬≥ogowa, wytwarzaj¬Īca liczne p√™dy wegetatywne.
£odyga
Ostro trójkanciasta, o wysoko¬∂ci do (30)40-80(120) cm.
Li¶cie
Jasnozielone, p³askie, szeroko¶ci (3)4-8 mm, spodem i na brzegach bardzo ostre. Pochwy li¶ciowe o czerwonym do brunatno-czarnym ubarwieniu, u do³u i na brzegach szorstkie, silnie sieciowato postrzêpione.
Kwiaty
Ro¬∂lina jednopienna, kwiaty rozdzielnop¬≥ciowe, zebrane w kwiatostany - k¬≥osy. K¬≥osy szczytowe m√™skie, od 2 do 3, rzadziej 1, równow¬Īskie, d¬≥ugo¬∂ci 3-6 cm, umieszczone na krótkich szypu¬≥kach. Kwiaty m√™skie z trzema pr√™cikami. Ich przysadki szerokojajowate do eliptycznych,, d¬≥ugo¬∂ci 5-8 mm, rdzawe, bia¬≥o obrze¬Ņone. K¬≥osy ¬Ņe√Īskie poni¬Ņej m√™skich, od 2 do 3, w k¬Ītach bezpochwiastych podsadek, wa¬≥eczkowate, d¬≥ugo¬∂ci 2-4(7) cm, szeroko¬∂ci 1-1,5 cm, siedz¬Īce lub na krótkich szypu¬≥kach. Kwiaty ¬Ņe√Īski z jednym s¬≥upkiem o trzech znamionach. Przysadki kwiatów ¬Ņe√Īskich lancetowate, d¬≥ugo¬∂ci 4-5 mm, kasztanowate, gór¬Ī bia¬≥o, b¬≥oniasto obrze¬Ņone, ze ¬∂rodkow¬Ī zielon¬Ī smug¬Ī na grzbiecie. Najni¬Ņsza podsadka przewy¬Ņszaj¬Īca ¬≥odyg√™.
Owoce
Jajowaty, trójkanciasty Orzeszek d¬≥ugo¬∂ci 2, szeroko¬∂ci 1 mm. Orzeszek ukryty w jajowato-eliptycznym, g√™sto unerwionym, s¬≥omkowo¬Ņó¬≥tym, l¬∂ni¬Īcym p√™cherzyku, d¬≥ugo¬∂ci (6)7-8 mm, zw√™¬Ņaj¬Īcym si√™ w sto¬Ņkowaty dwuz¬Ībkowy dzióbek d¬≥ugo¬∂ci 1,5-2 mm, z w¬≥oskami b√™d¬Īcymi pozosta¬≥o¬∂ci¬Ī znamion s¬≥upka. P√™cherzyki w owocostanie ustawione sko¬∂nie do osi k¬≥oska.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Bylina, wiatropylna, hydrofit, hemikryptofit. W Polsce kwitnie w maju i czerwcu.
Siedlisko
Zasiedla najcz√™¬∂ciej siedliska zl¬Īdowacone, okresowo podtapiane, glebach mineralno-organicznych. Wyst√™puje g¬≥ównie w szuwarach, na brzegach zbiorników wodnych oraz w rowach melioracyjnych i torfniakach, tak¬Ņe w olsach.
Fitocenozy
W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla zwi¬Īzku Magnocaricion oraz zespo¬≥u zespo¬≥u (Ass.) szuwaru turzycy p√™cherzykowatej (Caricetum vesicariae) gdzie tworzy niewielkie, zwarte fitocenozy.
Genetyka
Somatyczna liczba chromosomów 2n = 70-88.

ZasiÍg wystÍpowania:

W Polsce do¶æ pospolity gatunek rodzimy.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : K³os

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

£odyga przekrůj : Tr√≥jkanciasta

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Kolor : Br¬Īzowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec

Hemikryptofit

-
RODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo∂ś 31
Carex hirta(Turzyca ow¬≥osiona), Carex vulpina(Turzyca lisia), Eleocharis palustris(Ponik¬≥o b¬≥otne), Scirpus sylvaticus(Sitowie le¬∂ne), Cladium mariscus(K¬≥o√¶ wiechowata), Cyperus fuscus(Cibora brunatna), Carex flava(Turzyca ¬Ņ√≥¬≥ta), Carex acuta(Turzyca zaostrzona), (Turzyca zaj√™cza), Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa), Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna), Carex appropinquata(Turzyca tunikowa), Carex elata(Turzyca sztywna), Carex canescens(Turzyca siwa), Carex remota(Turzyca rzadkok¬≥osa), Carex panicea(Turzyca prosowata), Carex paniculata(Turzyca prosowa), Carex nigra(Turzyca pospolita), Carex pilulifera(Turzyca pigu¬≥kowata), Carex arenaria(Turzyca piaskowa), Carex vesicaria(Turzyca p√™cherzykowata), Carex digitata(Turzyca palczasta), Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata), Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata), Carex sylvatica(Turzyca le¬∂na), Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata), Carex brizoides (Turzyca dr¬Ņ¬Īczkowata), Carex elongata(Turzyca d¬≥ugok¬≥osa), (Turzyca brzegowa), (Turzyca b¬≥otna), Carex limosa(Turzyca bagienna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo∂ś 31
Carex hirta(Turzyca ow³osiona),
Carex vulpina(Turzyca lisia),
Eleocharis palustris(Ponik³o b³otne),
Scirpus sylvaticus(Sitowie le¶ne),
Cladium mariscus(K³oæ wiechowata),
Cyperus fuscus(Cibora brunatna),
Carex flava(Turzyca ¬Ņ√≥¬≥ta),
Carex acuta(Turzyca zaostrzona),
(Turzyca zajêcza),
Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa),
Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna),
Carex appropinquata(Turzyca tunikowa),
Carex elata(Turzyca sztywna),
Carex canescens(Turzyca siwa),
Carex remota(Turzyca rzadkok³osa),
Carex panicea(Turzyca prosowata),
Carex paniculata(Turzyca prosowa),
Carex nigra(Turzyca pospolita),
Carex pilulifera(Turzyca pigu³kowata),
Carex arenaria(Turzyca piaskowa),
Carex vesicaria(Turzyca pêcherzykowata),
Carex digitata(Turzyca palczasta),
Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata),
Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata),
Carex sylvatica(Turzyca le¶na),
Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata),
Carex brizoides (Turzyca dr¬Ņ¬Īczkowata),
Carex elongata(Turzyca d³ugok³osa),
(Turzyca brzegowa),
(Turzyca b³otna),
Carex limosa(Turzyca bagienna),