Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:3
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Turzyca pospolita (Ang: Common sedge, (Du: Braun-Segge, £ac: Carex nigra)
-
-
Avatar


Autor : Lena
2013-11-11
Autor : Lena 2013-11-11

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz¬Īd wiechlinowce
Rodzina ciborowate
Rodzaj turzyca
Gatunek turzyca pospolita

Nazewnictwo

Turzyca pospolita (Carex nigra Reichard) – gatunek byliny z rodziny ciborowatych.

Morfologia:

Pokrój
Bylina lu¬ľodarniowa, cz√™sto wytwarzaj¬Īca pe¬≥zaj¬Īce k¬≥¬Īcza i podziemne roz¬≥ogi.
£odyga
Prostowzniesiona, ostrokanciasta, nieznacznie przegi√™ta, t√™ga, u góry szorstka, wysoko¬∂ci (8)10-30(70) cm, sztywna, cienka, t√™po trójkanciasta, do¬≥em g¬≥adka, u góry szorstka.
Li¶cie
Szarozielone do sinozielonych, w¬Īskie, szeroko¬∂ci 2-5 mm, krótsze od ¬≥odyg, przy wysychaniu zwijaj¬Ī si√™ ku górze. Dolne pochwy li¬∂ciowe jasno- lub ciemnobrunatne do czerwonobrunatnych.
Kwiaty
Ro¬∂lina jednopienna, kwiaty rozdzielnop¬≥ciowe, zebrane w kwiatostany - k¬≥osy, wyrastaj¬Īce w k¬Ītach przysadek. K¬≥os szczytowy m√™ski, najcz√™¬∂ciej jeden, rzadko 2. Kwiaty m√™ski z trzema pr√™cikami, ich przysadki pod¬≥u¬Ņonjajowate, t√™pe, ciemnopurpurowe, z jasn¬Ī ¬∂rodkow¬Ī smug¬Ī. K¬≥osy ¬Ņe√Īskie u do¬≥u, w ilo¬∂ci od 1 do 3(4), krótkowalcowate, proste, d¬≥ugo¬∂ci 1-4(5) cm, siedz¬Īce lub na krótkich szypu¬≥kach. Kwiaty ¬Ņe√Īski z jednym s¬≥upkiem o dwóch znamionach, ich przysadki jajowate, t√™pe, krótsze od p√™cherzyka, czarne, ze ¬∂rodkow¬Ī zielon¬Ī smug¬Ī, bia¬≥o obrze¬Ņone. Podsadki w√™¬Ņsze od li¬∂ci, dolna krótsza od kwiatostanu.
Owoce
Orzeszek otoczony p√™cherzykiem. P√™cherzyki zebrane w owocostan, zielone, kuliste do jajowatych, d¬≥ugo¬∂ci ok. 3mm, od zewn¬Ītrz wypuk¬≥e, od wewn¬Ītrz p¬≥askie, s¬≥abo unerwione, bez dzióbka, na krótkich szypu¬≥kach.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Bylina, hemikryptofit. W Polsce kwitnie od maja do czerwca.
Siedlisko
Zasiedla g¬≥ównie gleby organiczne, optymalny rozwój osi¬Īga w zbiorowiskach mszysto-turzycowych, wyst√™puje cz√™sto na podmok¬≥ych ¬≥¬Īkach, torfowiskach niskich, niekiedy przej¬∂ciowych, zabagnionych brzegach rzek i stawów.
Fitocenozy
W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla rz√™du/zwi¬Īzku (O./All.) Caricetalia nigrae oraz regionalnie zespo¬≥u (Ass.) Arabidetalia coeruleae.

Zmiennosś:

Tworzy miesza√Īce z turzyc¬Ī blad¬Ī (Carex palescens), t. Bueka (C. buekii), t. darniow¬Ī (C. caespitosa), t. sin¬Ī (C. flacca), t. sztywn¬Ī (C. elata) - C. xpseudoturfosa D.T. et Sarnth., oraz t zaostrzon¬Ī (C. gracilis).

ZasiÍg wystÍpowania:

Wystêpuje na mokrad³ach Europy i Syberii. W Polsce pospolity gatunek rodzimy.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : K³os

Typ Kwiatostanu : K¬≥os z¬≥o¬Ņony

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

£odyga przekrůj : Tr√≥jkanciasta

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Kolor : Br¬Īzowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec

Hemikryptofit

-
RODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo∂ś 31
Carex hirta(Turzyca ow¬≥osiona), Carex vulpina(Turzyca lisia), Eleocharis palustris(Ponik¬≥o b¬≥otne), Scirpus sylvaticus(Sitowie le¬∂ne), Cladium mariscus(K¬≥o√¶ wiechowata), Cyperus fuscus(Cibora brunatna), Carex flava(Turzyca ¬Ņ√≥¬≥ta), Carex acuta(Turzyca zaostrzona), (Turzyca zaj√™cza), Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa), Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna), Carex appropinquata(Turzyca tunikowa), Carex elata(Turzyca sztywna), Carex canescens(Turzyca siwa), Carex remota(Turzyca rzadkok¬≥osa), Carex panicea(Turzyca prosowata), Carex paniculata(Turzyca prosowa), Carex nigra(Turzyca pospolita), Carex pilulifera(Turzyca pigu¬≥kowata), Carex arenaria(Turzyca piaskowa), Carex vesicaria(Turzyca p√™cherzykowata), Carex digitata(Turzyca palczasta), Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata), Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata), Carex sylvatica(Turzyca le¬∂na), Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata), Carex brizoides (Turzyca dr¬Ņ¬Īczkowata), Carex elongata(Turzyca d¬≥ugok¬≥osa), (Turzyca brzegowa), (Turzyca b¬≥otna), Carex limosa(Turzyca bagienna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo∂ś 31
Carex hirta(Turzyca ow³osiona),
Carex vulpina(Turzyca lisia),
Eleocharis palustris(Ponik³o b³otne),
Scirpus sylvaticus(Sitowie le¶ne),
Cladium mariscus(K³oæ wiechowata),
Cyperus fuscus(Cibora brunatna),
Carex flava(Turzyca ¬Ņ√≥¬≥ta),
Carex acuta(Turzyca zaostrzona),
(Turzyca zajêcza),
Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa),
Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna),
Carex appropinquata(Turzyca tunikowa),
Carex elata(Turzyca sztywna),
Carex canescens(Turzyca siwa),
Carex remota(Turzyca rzadkok³osa),
Carex panicea(Turzyca prosowata),
Carex paniculata(Turzyca prosowa),
Carex nigra(Turzyca pospolita),
Carex pilulifera(Turzyca pigu³kowata),
Carex arenaria(Turzyca piaskowa),
Carex vesicaria(Turzyca pêcherzykowata),
Carex digitata(Turzyca palczasta),
Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata),
Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata),
Carex sylvatica(Turzyca le¶na),
Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata),
Carex brizoides (Turzyca dr¬Ņ¬Īczkowata),
Carex elongata(Turzyca d³ugok³osa),
(Turzyca brzegowa),
(Turzyca b³otna),
Carex limosa(Turzyca bagienna),