Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Turzyca zaostrzona (Ang: Acute Sedge, (Du: Schlank-Segge, £ac: Carex acuta)
-
Kwiecie√Ī Maj Czerwiec
-

Czy wiesz Ņe?.

W odró¬Ņnieniu od traw, kwiaty turzyc s¬Ī rozdzielnop¬≥ciowe i wyst√™puj¬Ī w osobnych kwiatostanach lub w odr√™bnych partiach tego samego kwiatostanu.
Avatar
Autor : Lena
2013-11-11
Autor : Lena 2013-11-11

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz¬Īd wiechlinowce
Rodzina ciborowate
Rodzaj turzyca
Gatunek turzyca zaostrzona

Nazewnictwo

Turzyca zaostrzona (Carex acuta L.) – gatunek byliny z rodziny ciborowatych (turzycowatych).

Morfologia:

Pokrój
Ro¬∂lina zielna, bylina, wytwarzaj¬Īca pe¬≥zaj¬Īce k¬≥¬Īcze i podziemne roz¬≥ogi.
£odyga
Ostro tr√≥jkanciasta, t√™ga, g√≥r¬Ī szorstka, wysoko¬∂ci (30)50 – 120 cm, u do¬≥u silnie ulistniona.
Li¶cie
Wierzchem zielone, b¬≥yszcz¬Īce, spodem matowe i szarozielone o szeroko¬∂ci (3)5-10 mm, d¬≥ugie, niekiedy przewy¬Ņszajace ¬≥odygi kwiatostanowe. Pochwy li¬∂ciowe o jasnobrunatnym zabarwieniu zazwyczaj purpurowo nabieg¬≥e, strz√™pi¬Īce si√™ b¬≥oniasto. Li¬∂cie po wyschni√™ciu zwijaj¬Ī si√™ na zewn¬Ītrz.
Kwiaty
Ro¬∂lina jednopienna, kwiaty rozdzielnop¬≥ciowe, zebrane w kwiatostany - k¬≥osy. K¬≥osy szczytowe m√™skie, od dw√≥ch do czterech, d¬≥ugo¬∂ci 2-6(10) cm. Kwiaty m√™skie z trzema pr√™cikami. K¬≥osy ¬Ņe√Īskie dolne, od trzech do pi√™ciu, niekiedy do o¬∂miu, d¬≥ugo¬∂ci 3-10(15) cm, d¬≥ugowalcowate, zwisaj¬Īce na kr√≥tkich szypu¬≥kach. Kwiaty ¬Ņe√Īskie z jednym s¬≥upkiem o dw√≥ch znamionach. Ich przysadki jajowato lancetowate, zaostrzone, d¬≥u¬Ņsze od p√™cherzyk√≥w - d¬≥ugo¬∂ci 3-5 mm, br¬Īzowe z zielon¬Ī ¬∂rodkow¬Ī smug¬Ī. Przysadki kwiat√≥w m√™skich podobne ale wi√™ksze. Podsadki li¬∂ciowate, dolna jasnozielona, szorstka, przewy¬Ņszaj¬Īca kwiatostan.
Owoce
Orzeszek, d¬≥ugo¬∂ci 2, szeroko¬∂ci 1,5 mm, odwrotnie jajowaty, br¬Īzowy, ukryty w p√™cherzyku. P√™cherzyki eliptyczne, zielone, p√≥¬ľniej brunatniej¬Īce, brodawkowate, zazwyczaj z obu stron wypuk¬≥e, nieznacznie tr√≥jkanciaste, d¬≥ugo¬∂ci 2-3 i szeroko¬∂ci 1,5-2 mm, ze s¬≥abo widocznymi nerwami, posiadaj¬Īce kr√≥tki dzi√≥bek.

Biologia i ekologia:

Rozwój
Bylina, hydrofit. W Polsce kwitnie w maju i czerwcu.
Siedlisko
Zasiedla ¬∂rednio mokre siedliska eutroficzne, na glebach mineralno-organicznych i torfowych. Wyst√™puje g¬≥√≥wnie na ¬≥¬Īkach turzycowych w dolinach rzecznych, szuwarach i olsach.
Fitocenozy
W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla zwi¬Īzku Magnocaricion oraz zespo¬≥u zespo¬≥u (Ass.) szuwaru turzycy zaostrzonej (Caricetum gracilis).
Genetyka
Somatyczna liczba chromosomów 2n = 72-85, 92.

Zmiennosś:

Tworzy sterylne miesza√Īce z turzycy pospolitej.

ZasiÍg wystÍpowania:

W Polsce do¬∂√¶ pospolity gatunek rodzimy.¬†Wystepuje na terenach podmok¬≥ych, brzegach rzek i jezior, podmok¬≥ych ¬≥¬Īkach.

Ciekawostki:

W odró¬Ņnieniu od traw, kwiaty turzyc s¬Ī rozdzielnop¬≥ciowe i wyst√™puj¬Ī w osobnych kwiatostanach lub w odr√™bnych partiach tego samego kwiatostanu.

Inne:


Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : K³os

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

Ogonek li∂cia : Siedz¬Īcy

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Kolor : Br¬Īzowy

Okres kwitnienia

Kwiecie√Ī Maj Czerwiec
-
RODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo∂ś 31
Carex hirta(Turzyca ow¬≥osiona), Carex vulpina(Turzyca lisia), Eleocharis palustris(Ponik¬≥o b¬≥otne), Scirpus sylvaticus(Sitowie le¬∂ne), Cladium mariscus(K¬≥o√¶ wiechowata), Cyperus fuscus(Cibora brunatna), Carex flava(Turzyca ¬Ņ√≥¬≥ta), Carex acuta(Turzyca zaostrzona), (Turzyca zaj√™cza), Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa), Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna), Carex appropinquata(Turzyca tunikowa), Carex elata(Turzyca sztywna), Carex canescens(Turzyca siwa), Carex remota(Turzyca rzadkok¬≥osa), Carex panicea(Turzyca prosowata), Carex paniculata(Turzyca prosowa), Carex nigra(Turzyca pospolita), Carex pilulifera(Turzyca pigu¬≥kowata), Carex arenaria(Turzyca piaskowa), Carex vesicaria(Turzyca p√™cherzykowata), Carex digitata(Turzyca palczasta), Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata), Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata), Carex sylvatica(Turzyca le¬∂na), Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata), Carex brizoides (Turzyca dr¬Ņ¬Īczkowata), Carex elongata(Turzyca d¬≥ugok¬≥osa), (Turzyca brzegowa), (Turzyca b¬≥otna), Carex limosa(Turzyca bagienna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo∂ś 31
Carex hirta(Turzyca ow³osiona),
Carex vulpina(Turzyca lisia),
Eleocharis palustris(Ponik³o b³otne),
Scirpus sylvaticus(Sitowie le¶ne),
Cladium mariscus(K³oæ wiechowata),
Cyperus fuscus(Cibora brunatna),
Carex flava(Turzyca ¬Ņ√≥¬≥ta),
Carex acuta(Turzyca zaostrzona),
(Turzyca zajêcza),
Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa),
Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna),
Carex appropinquata(Turzyca tunikowa),
Carex elata(Turzyca sztywna),
Carex canescens(Turzyca siwa),
Carex remota(Turzyca rzadkok³osa),
Carex panicea(Turzyca prosowata),
Carex paniculata(Turzyca prosowa),
Carex nigra(Turzyca pospolita),
Carex pilulifera(Turzyca pigu³kowata),
Carex arenaria(Turzyca piaskowa),
Carex vesicaria(Turzyca pêcherzykowata),
Carex digitata(Turzyca palczasta),
Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata),
Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata),
Carex sylvatica(Turzyca le¶na),
Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata),
Carex brizoides (Turzyca dr¬Ņ¬Īczkowata),
Carex elongata(Turzyca d³ugok³osa),
(Turzyca brzegowa),
(Turzyca b³otna),
Carex limosa(Turzyca bagienna),