Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:4
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Turzyca ¿ó³ta( (Du: Gelb-Seggen, ac: Carex flava)
-
-
Avatar


Autor : Lena
2013-11-11
Autor : Lena 2013-11-11

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad jednoli¶cienne
Rz±d wiechlinowce
Rodzina ciborowate
Rodzaj turzyca
Gatunek turzyca ¿ó³ta

Nazewnictwo

Turzyca ¿ó³ta (Carex flava L.) – gatunek byliny z rodziny ciborowatych.

Morfologia:

Pokrój
Ro¶lina kêpowa, ¿ó³tozielona.
£odyga
Wzniesiona, ostro trójkanciasta, g³adka, osi±gaj±ca najczê¶ciej 20-50 cm.
Li¶cie
Trawiaste, wiotkie, ¿ó³tozielone, brzegiem szorstkie, szeroko¶ci 3-7 mm. Dolne pochwy li¶ciowe jasnobr±zowe.
Kwiaty
Ro¶lina jednopienna, rozdzielnop³ciowa. Kwiaty zebrane w k³osy. K³os szczytowy mêski, pojedynczy, d³ugo¶ci 1-2 cm, siedz±cy lub na szypu³ce o d³ugo¶ci do 2 cm. K³osy ¿eñskie tu¿ pod k³osem mêskim, skupione, siedz±ce lub na krótkich szypu³kach, w liczbie 2-3, kszta³tu jajowatego lub kulistego, d³ugo¶ci 1-1,5 cm. S³upki o trzech znamionach. Przysadki kwiatów ¿eñskich jajowatolancetowate, têpe, ¿ó³tobr±zowe z zielonym grzbietem, wyra¼nie krótsze od pêcherzyków. Pêcherzyki 5-7 mm koloru ¿ó³tozielonego do ¿ó³tego, zwê¿aj±ce siê w d³ugi (do 3 mm) i odgiêty dzióbek. Najni¿sza podsadka li¶ciasta, wyra¼nie d³u¿sza od kwiatostanu.
Owoc
Orzeszek.

Biologia i ekologia:

Bylina. Hemikryptofit. W warunkach Polski kwitnie od maja do wrze¶nia.
Wystêpuje na siedliskach wilgotnych, ³±kach, m³akach i torfowiskach niskich.
W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla rzêdu Caricetalia davallianae oraz wyró¿niaj±cy (D.) dla zwi±zku Molinion caeruleae.
Liczba chromosomów 2n=60.

Zmiennos:

Tworzy mieszañce z turzyc± drobn±, Hosta, ³uszczykowat±, Oedera, odleg³ok³os±.

Zasig wystpowania:

Pospolita w Polsce na ni¿u i w nisko po³o¿onych terenach górskich.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : K³os

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Równow±skie

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : Zielony

Kolor : Wielokolorowy

Kolor : Br±zowy

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec

Hemikryptofit

-
RODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo 31
Carex hirta(Turzyca ow³osiona), Carex vulpina(Turzyca lisia), Eleocharis palustris(Ponik³o b³otne), Scirpus sylvaticus(Sitowie le¶ne), Cladium mariscus(K³oæ wiechowata), Cyperus fuscus(Cibora brunatna), Carex flava(Turzyca ¿ó³ta), Carex acuta(Turzyca zaostrzona), (Turzyca zajêcza), Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa), Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna), Carex appropinquata(Turzyca tunikowa), Carex elata(Turzyca sztywna), Carex canescens(Turzyca siwa), Carex remota(Turzyca rzadkok³osa), Carex panicea(Turzyca prosowata), Carex paniculata(Turzyca prosowa), Carex nigra(Turzyca pospolita), Carex pilulifera(Turzyca pigu³kowata), Carex arenaria(Turzyca piaskowa), Carex vesicaria(Turzyca pêcherzykowata), Carex digitata(Turzyca palczasta), Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata), Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata), Carex sylvatica(Turzyca le¶na), Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata), Carex brizoides (Turzyca dr¿±czkowata), Carex elongata(Turzyca d³ugok³osa), (Turzyca brzegowa), (Turzyca b³otna), Carex limosa(Turzyca bagienna),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Cyperaceae (ciborowate) -ilo 31
Carex hirta(Turzyca ow³osiona),
Carex vulpina(Turzyca lisia),
Eleocharis palustris(Ponik³o b³otne),
Scirpus sylvaticus(Sitowie le¶ne),
Cladium mariscus(K³oæ wiechowata),
Cyperus fuscus(Cibora brunatna),
Carex flava(Turzyca ¿ó³ta),
Carex acuta(Turzyca zaostrzona),
(Turzyca zajêcza),
Carex ericetorum(Turzyca wrzosowiskowa),
Carex caryophyllea(Turzyca wiosenna),
Carex appropinquata(Turzyca tunikowa),
Carex elata(Turzyca sztywna),
Carex canescens(Turzyca siwa),
Carex remota(Turzyca rzadkok³osa),
Carex panicea(Turzyca prosowata),
Carex paniculata(Turzyca prosowa),
Carex nigra(Turzyca pospolita),
Carex pilulifera(Turzyca pigu³kowata),
Carex arenaria(Turzyca piaskowa),
Carex vesicaria(Turzyca pêcherzykowata),
Carex digitata(Turzyca palczasta),
Carex lasiocarpa(Turzyca nitkowata),
Carex pseudocyperus(Turzyca nibyciborowata),
Carex sylvatica(Turzyca le¶na),
Carex echinata(Turzyca gwiazdkowata),
Carex brizoides (Turzyca dr¿±czkowata),
Carex elongata(Turzyca d³ugok³osa),
(Turzyca brzegowa),
(Turzyca b³otna),
Carex limosa(Turzyca bagienna),