Ustawienia|

WyÂwietlaj zdjŕcia:

WyŁwietlaj zdjŕcia w zak│adce systematyka:

WyÂwietlaj systematyka:

WyÂwietlaj statystyki:

WyÂwietlaj filmiki Youtube:


WyÂwietlaj w│aÂciwoÂci roÂliny:

-budowa kwiatka:
-p│atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie˝ zlo┐enia liÂcia:
-typ ulistnienia:
-wygl▒d blaszki liÂcia:
-kszta│t blaszki liÂcia:
-unerwienie blaszki liŁcia:
-wielkoŠ wciŕcia blaszki:
-│odyga przekrˇj:
-ogonek liÂcia:
-prŕciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

WyÂwietlaj Opis roÂliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmiennoŠ:
-zagro┐enia i ochrona:
-zasiŕg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osˇb online:2
WyÂwietlaj: zdjŕcia: |systematykŕ: |filmiki youtube: |w│aÂciwoÂci roÂlin: |Opis roÂlin:
Chmiel zwyczajny (Ang: Common hop, (Du: Chmiel zwyczajny, úac: Humulus lupulus)
-
Czerwiec Lipiec Sierpie├▒
-

Czy wiesz ┐e?.

-£odyga chmielu zawsze wije siê w prawo.
-W dawnych czasach z w┬│ókien chmielu wyrabiano sznury, liny i grube p┬│ótno ┬┐aglowe, a li┬Âci u┬┐ywano do farbowania we┬│en i jedwabiów.
-Chmiel wykorzystywano w ludowych obrzêdach weselnych. Jego dzia³aniu przypisywano tajemne moce mi³osne.
Avatar


Autor : Pacyfka99
2010-04-26
Autor : Pacyfka99 2010-04-26

Domena: eukarionty
Królestwo: ro┬Âliny
Klad: ro┬Âliny naczyniowe
Klad: ro┬Âliny nasienne
Klasa: okrytonasienne
Klad: klad ró┬┐owych
Rz┬▒d: ró┬┐owce
Rodzina: konopiowate
Rodzaj: chmiel
Gatunek: chmiel zwyczajny

Nazewnictwo


Chmiel zwyczajny (Humulus lupulus) – gatunek byliny z rodziny konopiowatych (Cannabaceae). Wyst├¬powa┬│ w stanie dzikim prawdopodobnie w po┬│udniowej Europie, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce P├│┬│nocnej. Jednak uprawiany przez cz┬│owieka skolonizowa┬│ (jako zdzicza┬│a ro┬Âlina uprawna) stref├¬ klimat├│w umiarkowanych i ciep┬│ych ca┬│ej Eurazji.


Morfologia:

£odyga
P³o¿±ca siê lub pn±ca, czterokanciasta, z haczykowato wygiêtymi do ty³u w³oskami na krawêdziach. Zawsze wije siê w prawo. Dorastaj±ca w stanie dzikim do 8 m (na plantacjach nawet do 12 m).
Li┬Âcie
Naprzeciwleg┬│e, d┬│ugoogonkowe, o 3 do 5 klapach na p├¬dach g┬│├│wnych i bocznych. Tam, gdzie ukazuj┬▒ si├¬ kwiaty, li┬Âcie s┬▒ du┬┐o mniejsze, najcz├¬┬Âciej bezklapowe. Okr┬▒g┬│e lub jajowate, zaostrzone. Nasada sercowata, brzegi gruboz┬▒bkowane. Powierzchnia g├│rna szorstka.
Kwiaty
M├¬skie zebrane w szczytowe kwiatostany wyrastaj┬▒ce wiechowatymi grupami z k┬▒t├│w li┬Âci. Kwiaty m├¬skie z pi├¬ciodzielnym okwiatem i pi├¬cioma pr├¬cikami. Kwiaty ┬┐e├▒skie nie posiadaj┬▒ okwiatu, tworz┬▒ kotkowate kwiatostany przypominaj┬▒ce szyszki ro┬Âlin iglastych i tak s┬▒ potocznie nazywane.
Owoc
Orzeszek.
K┬│┬▒cze
Silnie wykszta┬│cone, zwane karp┬▒.
Korzenie
System korzeniowy jest silnie rozbudowany, siêga bardzo g³êboko

Biologia i ekologia:

Rozw├│j

Ro┬Âlina wieloletnia, dwupienna – na jednej ro┬Âlinie wyrastaj┬▒ tylko kwiaty ┬┐e├▒skie lub tylko m├¬skie. Co roku z podziemnej karpy wyrastaj┬▒ nowe p├¬dy nadziemne i roz┬│ogi. Ro┬Âlina, je┬Âli nie znajdzie podpory, p┬│o┬┐y si├¬.
Cechy fitochemiczne

Wewn├¬trzna strona przysadek kwiat├│w ┬┐e├▒skich pokryta jest gruczo┬│owatymi w┬│oskami wydzielaj┬▒cymi lupulin├¬, gorzkaw┬▒ ┬┐ywic├¬. Lupulina formuje si├¬ w drobne ziarenka o ┬Ârednicy 0,15-0,25 mm. Zawiera ┬┐ywic├¬ (do 80%), olejki eteryczne (1–6%[3]) i kwasy chmielowe. Dodatkowo zawiera t┬│uszcze, bia┬│ka, wielocukrowce.

Szyszki chmielowe zawieraj┬▒ te same substancje czynne, tylko w innych proporcjach: olejek eteryczny (0,5–2%), sk┬│adaj┬▒cy si├¬ z ok. 20 zwi┬▒zk├│w terpenowych i seskwiterpenowych (m.in. humulen, mircen i kariofilen), oraz ┬┐ywice (10–22%), garbniki (2–5%) i flawonoidy.

Zastosowanie:

¯eñskie szyszki chmielu wykorzystywane s± w piwowarstwie jako przyprawa do brzeczki.
Ro┬Âlina lecznicza:
Surowiec:
lupulina(lupulinum)czyli gruczo┬│y chmielowe, dojrza┬│e owocostany(szyszki chmilowe).
Sk┬│adniki chemiczne: Flawonoidy, trójterpeny oraz olejek eteryczny (1-3%), w sk┬│ad którego wchodz┬▒ terpeny i seskwiterpeny (mircen,farnezen,humulen i in.), zwiazki siarkowe i ┬┐ywica, zawieraj┬▒ce m.in. kwasy goryczowe(humulon, lupulon i izohumulon).(1)
Sk┬│adniki chemiczne:Mircen, farnezen, humulen, beta-kariofilen, zwiazki siarki.Metylobutenol, flawonoidy(pochodne kwarcetyny i kemoferolu), garbniki.(2)
Zastosowanie: Dzia┬│anie uspakajaj┬▒ce (przy podbudliwo┬Âci p┬│ciowej), koj┬▒ce na system nerwowy, obni┬┐aj┬▒ce ci┬Ânienie, antybiotyczne oraz s┬│abe-narkotyczne.Stosowany do mycia w┬│osów.Stosowany przy wyrobie kosmetyków oraz wódek aromatycznych.(1)
Zastosowanie: Uspakajaj┬▒co, obni┬┐a ci┬Ânienie krwi, zwi├¬ksza wydzielanie soków trawiennych i ┬│aknienie,silnie bakteriobujczo.Przy wypadaniu w┬│osów,zatrucia, dolegliwo┬Âci p├¬cherza moczowego oraz do wype┬│niania poduszek w bezsenno┬Âci. 
Wchodza w sk┬│ad preparatów: nrewosol, Passispasmin, Milocardin, Plantival, Valosedan, Neurosina, Prostaflos.(2)

Ro┬Âlina kosmetyczna: hormonalne dzia┬│anie chmielu jest wykorzystywane w kosmetyce do opó┬╝niania procesu starzenia si├¬ skóry. Wyci┬▒g z chmielu jest u┬┐ywany do produkcji kremów, mleczek, lotionów oraz jako sk┬│adnik k┬▒pieli regeneracyjnych, a przede wszystkim do produkcji szamponów.
Sztuka kulinarna: m┬│ode p├¬dy mog┬▒ mie├Ž zastosowanie w kuchni – surowe przyrz┬▒dza si├¬ jako surówki, gotowane przypominaj┬▒ w smaku szparagi. Pliniusz Starszy, w swojej

ZmiennosŠ:

Rozró¿nia siê dwie odmiany chmielu zwyczajnego:
chmiel goryczkowy
chmiel aromatyczny

Klasyfikacja opiera si├¬ na zawarto┬Âci i proporcjach mi├¬dzy zawarto┬Âci┬▒ ┬┐ywic i olejk├│w eterycznych.

W uprawie wyró¿nia siê wiele kultywarów.

Zagro┐enia i ochrona:

W celu otrzymania ro┬Âlin bezwirusowych i odpornych na pora┬┐enie grzybami chorobotw. prowadzone s┬▒ hodowle tkankowe in vitro g┬│. kultury kalusa pochodz┬▒ce z okazów m├¬skich i ┬┐e├▒skich . Stosowane metody biotechnologiczne pozwalaj┬▒ pozyskiwa├Ž odmiany kar┬│owe oraz formy o korzystniejszych wartosciach zapachowych i zwiekszonej ilosci substancji gorzkich.(2)

Zasiŕg wystŕpowania:

stanie dzikim wystêpowa³ pierwotnie prawdopodobnie w po³udniowej Europie, na Bliskim Wschodzie i w Ameryce Pó³nocnej. Jednak uprawiany przez cz³owieka skolonizowa³ strefê klimatów umiarkowanych (w tym Polskê) i ciep³ych ca³ej Eurazji. 
W Polsce wyst├¬puje w wilgotnych zaro┬Âlach, olsach i ┬│├¬gach, a tak┬┐e w starych parkach, ogrodach i ruderach. Ro┬Ânie pojedynczo lub w skupiskach.┬á

Ciekawostki:

-£odyga chmielu zawsze wije siê w prawo.
-W dawnych czasach z w┬│ókien chmielu wyrabiano sznury, liny i grube p┬│ótno ┬┐aglowe, a li┬Âci u┬┐ywano do farbowania we┬│en i jedwabiów.
-Chmiel wykorzystywano w ludowych obrzêdach weselnych. Jego dzia³aniu przypisywano tajemne moce mi³osne.

Przypisy:

Biblioghrafia:

W│aÂciwoÂci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop┬│atkowa

Typ Kwiatostanu : K┬│os

Typ Kwiatostanu : Wiecha

Stopie˝ z│o┐enia liÂcia : Prosty

Stopie˝ z│o┐enia liÂcia : D┬│oniastoz┬│o┬┐ony

Typy ulistnienia : Naprzeciwleg┬│e

Wygl▒d blaszki liÂcia : Z┬▒bkowany

Kszta│t blaszki liÂcia : Jajowate

Kszta│t blaszki liÂcia : Okr┬▒g┬│e

WielkoŠ wciŕcia blaszki : Klapowana

úodyga przekrˇj : Czterokanciasta

Ogonek liÂcia : Na ogonku

Kolor : Bia┬│y

Kolor : ¯ó³ty

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec Sierpie├▒

Gatunek leczniczy

RoÂlina uprawiana

Hemikryptofit

-

Liczba komentarzy 3

Dodaj komentarz.


Pacyfka99 (Monday April 8, 2013 23:46)

Okr┬▒g┬│e lub jajowate, zaostrzone ,d┬│oniasto-3-5-klapowane, u nasady sercowate, z wierzchu bardzo szorstkie, brzegiem grubo z┬▒bkowane

Pacyfka99 (Monday April 8, 2013 22:40)

D┬│oniasto-klapowany

Go┬Â├Ž (Monday April 8, 2013 13:22)

jaki kszta┬│t ma li┬Â├Ž


Zdjŕcia


Wspˇlne cechy dla Cannabaceae (konopiowate)

- Kolor bia│y
- Lecznicze
- r_uprawiana
- Hemikryptofit
- Korona promista
- Korona wolnop│atkowa
- Blaszki liÂcia jajowate
- Blaszki liÂcia okr▒g│e
- úodyga w przekroju czterokanciasta
- LiÂcie na ogonku
- Stopie˝ zlo┐enia liÂcia prosty
- Stopie˝ zlo┐enia liÂcia d│oniastoz│o┐ony
- Typ ulistnienia naprzeciwleg│e
- Typ kwiatostanu k│os
- Typ kwiatostanu wiecha
- WielkoŠ wciŕcia blaszki klapowana
- Wygl▒d blaszki liÂcia z▒bkowany
- Kolor ┐ˇ│ty
- Kolor zielony
- úodyga p│o┐▒ca sie
- úodyga wij▒ca sie
- Szytu blaszki liÂciowej ostry
- Szytu blaszki liÂciowej sercowaty
- Owoce suche nie otwieraj▒ce siŕ orzech
- Liczba p│atkˇw piŕŠ

W│aÂciwoÂci roÂliny


AntybiotyczneChmiel zwyczajny
Bezsenno┬Â├ŽChmiel zwyczajny
Choroby pêcherzaBodziszek cuchn±cy
Chmiel zwyczajny
Fenku┬│ w┬│oski(koper w┬│oski)
Dzia┬│anie przeciwbakteryjneGorysz pag├│rkowaty
Gorysz b┬│otny
Chmiel zwyczajny
Dziewi├¬├Žsi┬│ bez┬│odygowy
Podbia┬│ pospolity
Czosnek nied┬╝wiedzi
Dziewi├¬├Žsi┬│ pop┬│ocholistny
Buk zwyczajny
Dzia┬│anie s┬│abe-narkotyczneChmiel zwyczajny
Dzia┬│anie uspakajaj┬▒ceBabka ┬Ârednia
Arcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor
Grzybie├▒ bia┬│y
Gorysz pag├│rkowaty
Chmiel zwyczajny
Fio┬│ek wonny
Koj┬▒ce na system nerwowyChmiel zwyczajny
Nadmierna pobudliwo┬Â├Ž sexualnaGrzybie├▒ bia┬│y
Chmiel zwyczajny
Obni┬┐a ci┬ÂnienieChmiel zwyczajny
Chmiel zwyczajny
Barwinek pospolity
Biedrzeniec wielki
Ciemiê¿yca bia³a
Obni┬┐a ci┬ÂnienieChmiel zwyczajny
Chmiel zwyczajny
Barwinek pospolity
Biedrzeniec wielki
Ciemiê¿yca bia³a
Op├│┬╝nia sta┬┐enie sk├│ryChmiel zwyczajny
Pielêgnacja w³osówGrzybieñ bia³y
Chmiel zwyczajny
Pobudza wydzielanie soków ¿o³±dkowychArcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor
Bluszczyk kurdybanek
Chmiel zwyczajny
Czosnek nied┬╝wiedzi
Bobrek tr├│jlistkowy
Chrzan pospolity
Wypadanie w┬│os├│wChmiel zwyczajny
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
ZatruciaChmiel zwyczajny

Zwi▒zki roÂliny


¯ywicaChmiel zwyczajny
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Mak lekarski
Chrzan pospolity
Ciemiê¿yca bia³a
B-karofilenChmiel zwyczajny
FarnezenChmiel zwyczajny
FlawonoidyArnika g├│rska, kupalnik g├│rski
Babka lancetowata, babka w┬▒skolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Bieluñ dziêdzierzawa
Bodziszek cuchn┬▒cy
Kokornak powojnikowy
Grzybie├▒ bia┬│y
Fio┬│ek tr├│jbarwny
Chmiel zwyczajny
Fio┬│ek wonny
Podbia┬│ pospolity
Fenku┬│ w┬│oski(koper w┬│oski)
Farbownik lekarski
Czy┬Âcica storzyszek
Barwinek pospolity
Bez czarny
Bobrek tr├│jlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Mak lekarski
GarbnikiBabka lancetowata, babka w┬▒skolistna
Babka zwyczajna, babka wiêksza
Bagno zwyczajne
Biedrzeniec mniejszy
Bieluñ dziêdzierzawa
Bodziszek cuchn┬▒cy
Fio┬│ek tr├│jbarwny
Gorysz pag├│rkowaty
Chmiel zwyczajny
Dziewi├¬├Žsi┬│ bez┬│odygowy
Podbia┬│ pospolity
Bez czarny
Bez hebd
Dziewi├¬├Žsi┬│ pop┬│ocholistny
Bobrek tr├│jlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
Ciemiê¿yca bia³a
HumulenChmiel zwyczajny
HumulonChmiel zwyczajny
IzohumulonChmiel zwyczajny
KemoferolChmiel zwyczajny
Fenku┬│ w┬│oski(koper w┬│oski)
Kwasy goryczoweChmiel zwyczajny
LupulonChmiel zwyczajny
MetylobutenolChmiel zwyczajny
MircenChmiel zwyczajny
Olejek eterycznyBagno zwyczajne
Biedrzeniec mniejszy
Bluszcz pospolity
Bodziszek cuchn┬▒cy
Kokornak powojnikowy
Fio┬│ek tr├│jbarwny
Gorysz pag├│rkowaty
Chmiel zwyczajny
Gorczyca bia┬│a
Barszcz zwyczajny
Pochodne kwarcetynyArnika g├│rska, kupalnik g├│rski
Bodziszek cuchn┬▒cy
Grzybie├▒ bia┬│y
Chmiel zwyczajny
Fio┬│ek wonny
Fenku┬│ w┬│oski(koper w┬│oski)
Bobrek tr├│jlistkowy
Brzoza brodawkowata
Brzoza omszona
SeskwiterpenyArcydziêgiel litwor, Dziêgiel litwor
Chmiel zwyczajny
Fio┬│ek wonny
Brzoza brodawkowata
TerpenyChmiel zwyczajny
Dyptam jesionolistny
Tr├│jterpenyArnika g├│rska, kupalnik g├│rski
Gorysz pag├│rkowaty
Chmiel zwyczajny
Podbia┬│ pospolity
Zwi┬▒zki siarkoweChmiel zwyczajny

RODZINA Cannabaceae (konopiowate) -iloŠ 1
Humulus lupulus(Chmiel zwyczajny),