Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:1
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Urdzik karpacki(( £ac: Soldanella carpatica)
-
Kwiecie√Ī Maj Czerwiec Lipiec
-
Avatar


Autor : Lena
2013-11-11
Autor : Lena 2013-11-11

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad astrowych
Rz¬Īd wrzosowce
Rodzina pierwiosnkowate
Rodzaj urdzik
Gatunek urdzik karpacki

Nazewnictwo

Urdzik karpacki (Soldanella carpatica), zwyczajowo nazywany ja¬∂linkiem – gatunek ro¬∂liny nale¬Ņ¬Īcy do rodziny pierwiosnkowatych. Jest endemitem zachodniokarpackim.

Morfologia:

£odyga
Pojedyncza, wzniesiona, do¬∂√¶ gruba ¬≥odyga kwiatowa, o czerwonawym zabarwieniu. Osi¬Īga wysoko¬∂√¶ zaledwie 5-20 cm i jest nieulistniona (g¬≥¬Ībik).
Li¶cie
Zimozielone, okr¬Īg¬≥awosercowate li¬∂cie odziomkowe, o ¬∂rednicy do 3 cm, skórzaste, grube, przewa¬Ņnie ca¬≥obrzegie, czasami tylko s¬≥abo karbowane. Gór¬Ī ciemnozielone, spodnia strona cz√™sto czerwonawo-fioletowa, osadzone na d¬≥ugich ogonkach.
Kwiaty
Na szczycie ¬≥odygi kwiatowej wyrastaj¬Ī zaledwie 1-3 pojedyncze kwiaty, zwisaj¬Īce na d¬≥ugich, gruczo¬≥kowatych szypu¬≥kach. Mimo niewielkich rozmiarów s¬Ī z daleka widoczne, dzi√™ki swojej jasnofioletowej, czasami biskupiofioletowej barwie. Trafiaj¬Ī si√™ te¬Ņ okazy o bia¬≥ych kwiatach (rzadko). Kielich z¬≥o¬Ņony z 5 czerwonawych, pod¬≥u¬Ņnotrójk¬Ītnych z¬Ībków o nierównej d¬≥ugo¬∂ci, do¬≥em zro¬∂ni√™tych. Korona lejkowata, zros¬≥a, ale poci√™ta wi√™cej ni¬Ņ do polowy na drobniutkie fr√™dzelki. 5 pr√™cików jest przyro¬∂ni√™tych nitkami do korony na 1/3 swojej d¬≥ugo¬∂ci. Pomi√™dzy pr√™cikami wyst√™puj¬Ī ¬≥uskowate pr¬Ītniczki. S¬≥upek z pa¬≥eczkowatym znamieniem ma bardzo d¬≥ug¬Ī, wystaj¬Īc¬Ī poza koron√™ kwiatu, cienk¬Ī szyjk√™.
Owoc
W czasie dojrzewania zwis¬≥e szypu¬≥ki wyprostowuj¬Ī si√™. Na ich szczycie znajduje si√™ jajowata torebka, otwieraj¬Īca si√™ wieczkiem od góry, zawieraj¬Īca drobne, czarne nasiona.
Gatunki podobne
Urdzik górski. Charakterystyczn¬Ī cech¬Ī gatunkow¬Ī, odró¬Ņniaj¬Īc¬Ī s¬Ī ogonki li¬∂ciowe – tylko na m¬≥odych okazach urdzika karpackiego s¬Ī one rzadko okryte gruczo¬≥kami, na starszych ogonkach brak gruczo¬≥ków.

Biologia i ekologia:

Bylina. Kwitnie od kwietnia do lipca, jest owadopylna. Li¬∂cie rozwijaj¬Ī si√™ dopiero po przekwitni√™ciu kwiatów. Fotosyntez√™, niezb√™dn¬Ī do rozwoju ro¬∂liny zapewniaj¬Ī zesz¬≥oroczne, zimozielone li¬∂cie. Siedlisko: lasy, zaro¬∂la, hale, ska¬≥y, murawy, piargi, zbocza gór, wyle¬Ņyska. Ro¬∂lina górska. Ma du¬Ņy pionowy zasi√™g, bo wyst√™puje od podnó¬Ņa gór, a¬Ņ po szczyty Tatr, zarówno na pod¬≥o¬Ņu wapiennym, jak i granitowym.

Zastosowanie:

Czasami uprawiany jako ro¶lina ozdobna. Jest do¶æ trudny do uprawy.

Zmiennosś:

Tworzy miesza√Īce z urdzikiem górskim (Soldanella montana).

ZasiÍg wystÍpowania:

 Wyst√™puje g¬≥ównie w Tatrach i na Babiej Górze, za to jest tam bardzo pospolity. Nieliczne stanowiska znajduj¬Ī sie tak¬Ņe na Pilsku, Policy, w Gorcach i w Pieninach.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Typ Kwiatostanu : Baldaszek

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

WyglĪd blaszki li∂cia : Karbowany

Kszta≥t blaszki li∂cia : Okr¬Īg¬≥e

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Fioletowy

Kolor : R√≥¬Ņowy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Kwiecie√Ī Maj Czerwiec Lipiec

Ro∂lina uprawiana

-
RODZINA Ericaceae (wrzosowate) -ilo∂ś 16
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny), Ledum palustr(Bagno zwyczajne), Vaccinium myrtillus(Bor√≥wka czarna ), Vaccinium vitis-idaea(Bor√≥wka brusznica ), Vaccinium uliginosum(Bor√≥wka bagienna), Pyrola rotundifolia(Gruszyczka okr¬Īg¬≥olistna), Monotropa hypopitys(Korzeni√≥wka pospolita), Empetrum nigrum(Ba¬Ņyna czarna), Chamaedaphne calyculata(Chamedafne p√≥¬≥nocna), Oxycoccus palustris(¬Įurawina b¬≥otna), Cortusa matthioli(Zarzyczka g√≥rska), Erica tetralix(Wrzosiec bagienny¬†), Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny¬† ), Polemonium caeruleum(Wielosi¬≥ b¬≥√™kitny), Soldanella carpatica(Urdzik karpacki), Lysimachia thyrsiflora(Toje¬∂√¶ bukietowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Ericaceae (wrzosowate) -ilo∂ś 16
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny),
Ledum palustr(Bagno zwyczajne),
Vaccinium myrtillus(Borówka czarna ),
Vaccinium vitis-idaea(Borówka brusznica ),
Vaccinium uliginosum(Borówka bagienna),
Pyrola rotundifolia(Gruszyczka okr¬Īg¬≥olistna),
Monotropa hypopitys(Korzeniówka pospolita),
Empetrum nigrum(Ba¬Ņyna czarna),
Chamaedaphne calyculata(Chamedafne pó³nocna),
Oxycoccus palustris(¬Įurawina b¬≥otna),
Cortusa matthioli(Zarzyczka górska),
Erica tetralix(Wrzosiec bagienny ),
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny  ),
Polemonium caeruleum(Wielosi³ b³êkitny),
Soldanella carpatica(Urdzik karpacki),
Lysimachia thyrsiflora(Toje¶æ bukietowa),