Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Wawrzynek g³ówkowy,Wawrzynek g³ówkowaty (Ang: Garland flower , (Du: Rosmarin-Seidelbast, ac: Daphne cneorum)
-
Kwiecieñ Maj Czerwiec
-
Avatar


Autor : Lena
2013-10-14
Autor : Lena 2013-10-14

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¿owych
Rz±d ¶lazowce
Rodzina wawrzynkowate
Rodzaj wawrzynek
Gatunek wawrzynek g³ówkowy

Nazewnictwo

Wawrzynek g³ówkowy, wawrzynek g³ówkowaty (Daphne cneorum L.) – gatunek krzewu nale¿±cy do rodziny wawrzynkowatych.

Morfologia:

Pokrój
Niski, s³abo rozga³êziony, zimozielony krzew lub krzewinka, wysoko¶ci 10-50 cm.
Pêdy
P³o¿±ce, cienkie, szarobrunatne.
Li¶cie
Ciemnozielone, od spodu sinozielone, lancetowate, d³ugo¶ci 1-2 cm i szeroko¶ci 3-5 mm, skórzaste, ca³obrzegie, na szczycie ostro zakoñczone.
Kwiaty
Ró¿owe lub bia³e, wonne, d³ugo¶ci 1,3 cm, zebrane w szczytowych g³ówkach po 5-10 sztuk.
Owoce
¯ó³tobrunatne pestkowce

Biologia i ekologia:

Kwitnie w maju i czerwcu. Ze wzglêdu na d³ug± rurkê kwiaty s± zapylane przez d³ugopyszczkowe trzmiele i motyle. Siedlisko: widne bory sosnowe i zaro¶la, nas³onecznione stoki. Preferuje suche, ja³owe, bogate w wêglan wapnia gleby. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla klasy Erico-Pinetea.

Zastosowanie:

Ro¶lina ozdobna – chêtnie sadzona w ogródkach skalnych. Wymaga s³onecznego miejsca, stale wilgotnej i próchnicznej gleby. Rozmna¿a siê przez sadzonki lub przez odk³ady. ¬le znosi przesadzanie.

Zagroenia i ochrona:

Ro¶lina objêta jest ¶cis³± ochron± gatunkow±. Gatunek umieszczony na Czerwonej li¶cie ro¶lin i grzybów Polski (2006) i na obszarze Polski uznany za gatunek zagro¿ony wyginiêciem (kategoria zagro¿enia V).

Zasig wystpowania:

Wystêpuje dziko w po³udniowej i ¶rodkowej Europie. W Polsce (gdzie osi±ga pó³nocno-zachodni± granicê zasiêgu) znale¼æ go mo¿na na Wy¿ynie Lubelskiej, Wy¿ynie Sandomierskiej i w Kotlinie Sandomierskiej.

Inne:

Ro¶lina truj±ca: ca³a ro¶lina jest truj±ca.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : G³ówka

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : £opatkowate

Ogonek licia : Siedz±cy

Kolor : Bia³y

Kolor : Ró¿owy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Kwiecieñ Maj Czerwiec

Gatunek pod ochron

Gatunek zagroony

Gatunek trujcy

Drzewa i krzewy liciaste

Stanowisko soneczne

-
RODZINA Malvaceae (¶lazowate) -ilo 9
Malva sylvestris(¦laz dziki), Malva neglecta(¦laz zaniedbany), Malva alcea(¦laz zygmarek), Alcea rosea (Malwa ró¿owa), Thymelaea passerina(Wilczypieprz roczny), Daphne mezereum(Wawrzynek wilcze³yko), Daphne cneorum(Wawrzynek g³ówkowy,Wawrzynek g³ówkowaty), Lavatera thuringiaca (¦lazówka turyngska), Malva moschata(¦laz pi¿mowy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Malvaceae (¶lazowate) -ilo 9
Malva sylvestris(¦laz dziki),
Malva neglecta(¦laz zaniedbany),
Malva alcea(¦laz zygmarek),
Alcea rosea (Malwa ró¿owa),
Thymelaea passerina(Wilczypieprz roczny),
Daphne mezereum(Wawrzynek wilcze³yko),
Daphne cneorum(Wawrzynek g³ówkowy,Wawrzynek g³ówkowaty),
Lavatera thuringiaca (¦lazówka turyngska),
Malva moschata(¦laz pi¿mowy),