Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:2
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Wawrzynek wilcze¬≥yko( (Du: Echter Seidelbast, £ac: Daphne mezereum)
-
Luty Marzec Kwiecie√Ī
-
Avatar


Autor : Lena
2013-10-17
Autor : Lena 2013-10-17

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¬Ņowych
Rz¬Īd ¬∂lazowce
Rodzina wawrzynkowate
Rodzaj wawrzynek
Gatunek wawrzynek wilcze³yko

Nazewnictwo

Wawrzynek wilcze¬≥yko (Daphne mezereum L.) – gatunek krzewu nale¬Ņ¬Īcy do rodziny wawrzynkowatych.

Morfologia:

Pokrój
S³abo rozga³êziony krzew.
£odyga
Od 0,3 do 1 m wysoko¬∂ci, o szarobr¬Īzowej korze. Ga¬≥¬Īzki nagie.
Li¶cie
Skr√™toleg¬≥e, ca¬≥obrzegie, zaostrzone, na krótkim ogonku, spodem sinawe, d¬≥ugo¬∂ci 4-8 cm, g√™sto skupione na szczytach ga¬≥¬Īzek. Opadaj¬Īce na zim√™. Kszta¬≥t li¬∂ci lancetowaty do klinowatolancetowatego. Po roztarciu nieprzyjemnie pachn¬Ī.
Kwiaty
Kwiaty ró¬Ņowe, rzadko bia¬≥e, wonne, niepozorne, czterokrotne, obup¬≥ciowe, po trzy w bliznach po ubieg¬≥orocznych li¬∂ciach, o ¬∂rednicy 1-1,5 cm. Rurka okwiatu jedwabi¬∂cie ow¬≥osiona, d¬≥ugo¬∂ci 5-10 mm. S¬≥upek dwuznamionowy, osiem pr√™cików. Ro¬∂lina miododajna, nektar wydzielany jest przez miodniki znajduj¬Īce si√™ przy nasadzie s¬≥upka.
Owoce
Soczyste pestkowce, w dojrza³ym stanie intensywnie czerwone, o ¶rednicy 8 mm, w skupieniach po trzy Рjak wcze¶niej kwiaty.

Biologia i ekologia:

Kwitnie przed wypuszczeniem li¬∂ci, na przedwio¬∂niu, od lutego do kwietnia, najcz√™¬∂ciej w marcu i na pocz¬Ītku kwietnia. Kwiaty zapylane przez owady o d¬≥ugich narz¬Īdach g√™bowych. Nasiona rozsiewane przez ptaki (ornitochoria). Wyst√™puje w cienistych lasach li¬∂ciastych i mieszanych oraz zaro¬∂lach w ca¬≥ej Polsce (tak¬Ņe w lasach regla dolnego i g√≥rnego oraz w kos√≥wce). Preferuje gleby ¬∂wie¬Ņe i zasadowe, szczeg√≥lnie wapienie. Ro¬∂nie na ni¬Ņu i w g√≥rach. Nanofanerofit. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla rz√™du (O.) Fagetalia.

Zastosowanie:

Ro¬∂lina ozdobna. Ma ozdobne zar√≥wno kwiaty, jak i owoce. Opr√≥cz formy typowej uprawiane s¬Ī r√≥¬Ņne odmiany. Wymaga wapiennej i lekko wilgotnej gleby oraz p√≥¬≥cienistego lub cienistego stanowiska. ¬¨le toleruje ci√™cie i przesadzanie.
Preparaty z kory i owoc√≥w stosowane by¬≥y dawniej w medycynie ludowej w przypadku podra¬Ņnienia sk√≥ry, w formie ok¬≥ad√≥w.

Zmiennosś:

Odmiany:
'Alba' – odm. bia¬≥okwiatowa o jasnozielonych li¬∂ciach (w przeciwie√Īstwie do gatunku) i ¬Ņ√≥¬≥tych owocach.
'Alba Plena' Рodm. bia³okwiatowa o pe³nych kwiatach.

ZagroŅenia i ochrona:

W Polsce podlega ¶cis³ej ochronie.

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™puje w ca¬≥ej Europie, w zachodniej Syberii, na A¬≥taju i Kaukazie, tak¬Ņe w Azji Mniejszej. W Polsce na ca¬≥ym terytorium, ale jest ro¬∂lin¬Ī rzadk¬Ī.

Inne:

Ca¬≥a ro¬∂lina jest bardzo silnie truj¬Īca. Zjedzenie 10-12 dojrza¬≥ych owoców mo¬Ņe spowodowa√¶ ¬∂mier√¶ doros¬≥ego cz¬≥owieka, dla dziecka nawet 1-2 owoce mog¬Ī by√¶ ¬∂miertelne. Owoce i li¬∂cie zawieraj¬Ī dwa truj¬Īce sk¬≥adniki: glikozyd dafnin√™ i mezerein√™. Ma s¬≥odko-cierpki smak. Pierwszymi objawami zatrucia jest pieczenie i dr√™twienie ust, puchni√™cie warg, krtani i twarzy, ¬∂linotok, chrypka oraz trudno¬∂ci w po¬≥ykaniu. Potem pojawiaj¬Ī si√™ silne bóle brzucha i g¬≥owy, odurzenie, skurcze, wymioty i krwawe biegunki. ¬¶mier√¶ wyst√™puje wskutek zatrzymania kr¬Ī¬Ņenia (zapa¬∂√¶). Ro¬∂lina dzia¬≥a szkodliwie równie¬Ņ na skór√™ i b¬≥ony ¬∂luzowe; ju¬Ņ sam kontakt z ni¬Ī, bez doustnego spo¬Ņycia, mo¬Ņe powodowa√¶ zaczerwienienie i obrz√™ki oraz pojawienie si√™ p√™cherzy na skórze.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona promienista

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Fioletowy

Kolor : R√≥¬Ņowy

Kolor : Wielokolorowy

Okres kwitnienia

Luty Marzec Kwiecie√Ī

Gatunek pod ochronĪ

Gatunek trujĪcy

Ro∂lina cieniolubna

Drzewa i krzewy li∂ciaste

-
RODZINA Malvaceae (¬∂lazowate) -ilo∂ś 9
Malva sylvestris(¬¶laz dziki), Malva neglecta(¬¶laz zaniedbany), Malva alcea(¬¶laz zygmarek), Alcea rosea (Malwa r√≥¬Ņowa), Thymelaea passerina(Wilczypieprz roczny), Daphne mezereum(Wawrzynek wilcze¬≥yko), Daphne cneorum(Wawrzynek g¬≥√≥wkowy,Wawrzynek g¬≥√≥wkowaty), Lavatera thuringiaca (¬¶laz√≥wka turyngska), Malva moschata(¬¶laz pi¬Ņmowy),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjÍciaRODZINA Malvaceae (¬∂lazowate) -ilo∂ś 9
Malva sylvestris(¦laz dziki),
Malva neglecta(¦laz zaniedbany),
Malva alcea(¦laz zygmarek),
Alcea rosea (Malwa r√≥¬Ņowa),
Thymelaea passerina(Wilczypieprz roczny),
Daphne mezereum(Wawrzynek wilcze³yko),
Daphne cneorum(Wawrzynek g³ówkowy,Wawrzynek g³ówkowaty),
Lavatera thuringiaca (¦lazówka turyngska),
Malva moschata(¬¶laz pi¬Ņmowy),