Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:3
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
x Wi±z szypu³kowy (Ang: Fluttering Elm, (Du: Flatterulme, ac: Ulmus laevis)
-
Marzec Kwiecieñ
-

Czy wiesz e?.

Najstarszy wi±z szypu³kowy w Polsce ro¶nie w Komorowie (gminie Gubin, woj. lubuskie). Obwód 887 cm, ¶rednica pier¶nicy 282 cm i wysoko¶æ 35,5 m, wiek 445 lat.
Avatar


Autor : Lena
2014-07-06
Autor : Lena 2014-07-06

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¿owych
Rz±d ró¿owce
Rodzina wi±zowate
Rodzaj wi±z
Gatunek wi±z szypu³kowy

Nazewnictwo

Wi±z szypu³kowy, limak, (Ulmus laevis) – gatunek drzewa nale¿±cy do rodziny wi±zowatych.

Morfologia:

Pokrój
Drzewo o szerokiej, kopulastej lub pucharowato rozszerzonej ku górze koronie i o wysoko¶ci do 35-40m. Obwodowe, drobne ga³êzie czêsto zwisaj±. Pieñ o ¶rednicy do 1,5 m jest prosty, u drzew wolno stoj±cych czêsto bywa nisko rozdzielony na kilka odnóg o do¶æ sporych rozmiarach. Korowina na pniu m³odych drzew u podstawy ³uszczy siê cienkimi p³atami. Bardzo charakterystyczne dla tego gatunku s± deskowato rozszerzone nasady g³ównych korzeni. Natomiast u drzew starszych nasada pnia jest przez to rozszerzona i wzmocniona poprzez potê¿ne wsporniki.
Pêdy
Pêdy, nawet starsze ga³±zki, szczeciniasto ow³osione. P±czki jednakowej wielko¶ci i kszta³tu. £uski dwubarwne – jasnobrunatne z ciemniejszymi brzegami. P±czki ostre. Pêd bruzdowany, bardzo gêsto siê rozga³êzia.
Li¶cie
Li¶cie o kszta³cie eliptycznym lub odwrotnie jajowatym, najszersze powy¿ej ¶rodka, d³ugo¶ci 6-14 cm, podwójnie pi³kowane, na szczycie nagle zaostrzone. Charakterystyczn± cech± tego gatunku jest silna asymetryczno¶æ li¶ci u nasady. Z wierzchu li¶cie s± g³adkie lub nieco szorstkie, od spodu miêkko omszone. Ogonek li¶ciowy krótki (4-6mm).
Kwiaty
Na d³ugich, zwisaj±cych szypu³kach. Okwiat 6-dzielny o orzêsionych brzegach. Prêciki (6-8) o fioletowych pylnikach. Znamiona bia³e. Kwitnie od marca do kwietnia.
Owoce
Owocem jest sp³aszczony orzeszek otoczony doko³a pergaminowatym skrzyde³kiem. Owoce niewielkie, gêsto i drobno orzêsione, z orzeszkiem po¶rodku, zwisaj±ce na d³ugich i cienkich szypu³kach. Dojrzewaj± w maju – czerwcu, szybko opadaj± z drzewa i wkrótce kie³kuj±.
Korzeñ
Ma g³êboki system korzeniowy. Oprócz g³êbokiego korzenia palowego wytwarza silne i równie¿ do¶æ g³êbokie korzenie boczne. Dziêki temu jest odporny na silne wiatry.

Biologia i ekologia:

Drewno
Do¶æ twarde i ciê¿kie, wodoodporne. Jest pier¶cieniowonaczyniowe i ma jasno¿ó³taw± i brunatn± twardziel. Promienie drzewne s± bardzo w±skie i widoczne jedynie na przekroju promieniowym jako krótkie i po³yskuj±ce odcinki wstêg. Na pozosta³ych przekrojach s± niewidoczne. S³oje roczne na przekroju poprzecznym s± dobrze widoczne, gdy¿ wytwarza pier¶cieñ du¿ych naczyñ we wczesnej strefie s³oja.
Siedlisko i wymagania
Ro¶nie w lasach ³êgowych wraz z topolami i wierzbami oraz w wilgotnych lasach na ¿yznych, g³êbokich glebach. W górach dochodzi do wysoko¶ci 1200 m n.p.m. i ro¶nie g³ównie nad potokami. Jest wymagaj±cy w stosunku do gleby – przewa¿nie ro¶nie na ¿yznych glebach. Dobrze znosi d³ugotrwa³e (do 20 dni) zalewy. Jest odporny na mrozy i dobrze znosi zacienienie (gatunek cieniozno¶ny).
Zbiorowiska ro¶linne
Nie tworzy czystych drzewostanów, lecz wystêpuje jako domieszka w lasach li¶ciastych. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla SAll. Ulmenion minoris.
Gatunki powi±zane
Drzewo to jest ro¶lin± ¿ywicielsk± (podobnie jak inni przedstawiciele rodzaju wi±z) g±sienic motyla ogoñczyka wi±zowca.

Zastosowanie:

Ro¶lina ozdobna. Sadzony w parkach. Odporny na naczyniow± chorobê wi±zów.
Drewno jest mniej cenne, ni¿ u wi±zu polnego i górskiego. Znajduje zastosowanie w budownictwie wodnym i meblarstwie (m.in. do wyrobu sklejek).

Zmiennos:

Opisano szereg odmian uprawnych, m.in.:
Ulmus laevis 'Aureovariegata' – kultywar opisany w ksi±¿ce Handbuch der Laubholzkunde w 1903 jako U. effusa f. aureo-variegata Hort. z informacj±, ¿e drzewo ma li¶cie z ¿ó³tymi plamkami.
Ulmus laevis 'Colorans' – odmiana opisana w 1864 jako drzewo o li¶ciach jesieni± czerwieniej±cych (u ro¶lin typowych li¶cie ¿ó³kn±).
Ulmus laevis 'Folia Variegata' – odmiana z li¶æmi marmurkowato pstrobarwnymi opisana w 1892 jako U. pedunculata var. foliis variegatis Hort.

Zasig wystpowania:

Europa ¶rodkowa, wschodnia i po³udniowo-wschodnia a¿ po Kaukaz, na wschód od Uralu. Nie wystêpuje w Anglii i nie przekracza granicy Ba³tyku i Morza Pó³nocnego. W Europie Zachodniej jest do¶æ rzadki, w po³udniowo-wschodniej za¶ jest bardziej pospolity od wi±zu polnego. W ca³ej Polsce jest do¶æ pospolity.

Ciekawostki:

Najstarszy wi±z szypu³kowy w Polsce ro¶nie w Komorowie (gminie Gubin, woj. lubuskie). Obwód 887 cm, ¶rednica pier¶nicy 282 cm i wysoko¶æ 35,5 m, wiek 445 lat.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Wygld blaszki licia : Pi³kowany

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ksztat blaszki licia : Odwrotnie jajowate

Ksztat blaszki licia : Eliptyczne

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Czerwony

Okres kwitnienia

Marzec Kwiecieñ

Rolina zimujca

Drzewa i krzewy liciaste

-
RZD Rosales (ró¿owce) -ilo 27
Agrimonia eupatoria(Rzepik pospolity), Geum urbanum(Kuklik pospolity), Rosa canina(Dzika ró¿a), Potentilla reptans(Piêciornik roz³ogowy), Duchesnea indica(Poziomkówka indyjska), Filipendula ulmaria(Wi±zówka b³otna), Sorbus aucuparia(Jarz±b pospolity), Sanguisorba officinalis(Krwi¶ci±g lekarski), Fragaria vesca(Poziomka pospolita), Potentilla anserina(Piêciornik gêsi), Rubus plicatus(Je¿yna fa³dowana), Rubus idaeus(Malina w³a¶ciwa), Dryas octopetala(Dêbik o¶miop³atkowy), Geum rivale(Kuklik zwis³y), Sanguisorba minor(Krwi¶ci±g mniejszy), Cerasus vulgaris(Wi¶nia pospolita), Prunus fruticosa (Wi¶nia kar³owata), Parthenocissus quinquefolia(Winobluszcz piêciolistkowy), Filipendula vulgaris(Wi±zówka bulwkowata), Ulmus laevis(x Wi±z szypu³kowy), Euonymus europaeus(Trzmielina zwyczajna;Trzmielina pospolita), Prunus cerasifera(¦liwa wi¶niowa), Prunus spinosa(¦liwa tarnina), Prunus domestica(¦liwa domowa), Rhamnus cathartica(Szak³ak pospolity), Aphanes arvensis(Skrytek polny), Agrimonia procera(Rzepik wonny),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRZD Rosales (ró¿owce) -ilo 27
Agrimonia eupatoria(Rzepik pospolity),
Geum urbanum(Kuklik pospolity),
Rosa canina(Dzika ró¿a),
Potentilla reptans(Piêciornik roz³ogowy),
Duchesnea indica(Poziomkówka indyjska),
Filipendula ulmaria(Wi±zówka b³otna),
Sorbus aucuparia(Jarz±b pospolity),
Sanguisorba officinalis(Krwi¶ci±g lekarski),
Fragaria vesca(Poziomka pospolita),
Potentilla anserina(Piêciornik gêsi),
Rubus plicatus(Je¿yna fa³dowana),
Rubus idaeus(Malina w³a¶ciwa),
Dryas octopetala(Dêbik o¶miop³atkowy),
Geum rivale(Kuklik zwis³y),
Sanguisorba minor(Krwi¶ci±g mniejszy),
Cerasus vulgaris(Wi¶nia pospolita),
Prunus fruticosa (Wi¶nia kar³owata),
Parthenocissus quinquefolia(Winobluszcz piêciolistkowy),
Filipendula vulgaris(Wi±zówka bulwkowata),
Ulmus laevis(x Wi±z szypu³kowy),
Euonymus europaeus(Trzmielina zwyczajna;Trzmielina pospolita),
Prunus cerasifera(¦liwa wi¶niowa),
Prunus spinosa(¦liwa tarnina),
Prunus domestica(¦liwa domowa),
Rhamnus cathartica(Szak³ak pospolity),
Aphanes arvensis(Skrytek polny),
Agrimonia procera(Rzepik wonny),