Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:3
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Wi±zówka bulwkowata (Ang: Dropwort, (Du: Kleines Mädesüß, ac: Filipendula vulgaris)
-
Czerwiec Lipiec
-
Avatar


Autor : Lena
2013-10-22
Autor : Lena 2013-10-22

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¿owych
Rz±d ró¿owce
Rodzina ró¿owate
Rodzaj wi±zówka
Gatunek wi±zówka bulwkowa

Nazewnictwo

Wi±zówka bulwkowa, syn. wi±zówka bulwkowata (Filipendula vulgaris) – gatunek ro¶liny nale¿±cy do rodziny ró¿owatych. 

Morfologia:

£odyga
Wzniesiona, prosta i sztywna, o wysoko¶ci 30-60 cm.
Li¶cie
Li¶cie podwójnie nieparzysto-pierzaste skupione w rozetê u podstawy pêdu.
Kwiaty
Drobne, bia³e, tworz± na wierzcho³ku ³odygi wiechowaty kwiatostan, z bocznymi rozga³êzieniami przerastaj±cymi o¶ g³ówn± kwiatostanu.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Kwitnie od czerwca do lipca. Ro¶nie w miejscach s³onecznych lub pó³cienistych, na glebach przeciêtnych, ciê¿kich. Jako jedyny gatunek wi±zówek ro¶nie na suchych stanowiskach, z dala od wody, w cieplejszych lasach, na suchszych, trawiastych zboczach na ni¿u i w ni¿szych po³o¿eniach górskich. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla klasy (Cl.) Festuco-Brometea.

Zastosowanie:

Ro¶lina ozdobna
Jest uprawiana jako ro¶lina ozdobna ze wzglêdu na swoje atrakcyjne, podobne do paproci li¶cie i ³adne, gêste kwiatostany. Nadaje siê do nasadzeñ ogrodowych, na rabaty bylinowe i na kwiat ciêty. Jest w pe³ni mrozoodporna (strefy klimatyczne 3-9). Stanowisko nas³onecznione lub pó³cieniste, gleba mo¿e byæ sucha, ale powinna byæ przepuszczalna. Rozmna¿a siê z nasion wysiewanych wiosn± lub jesieni±, lub przez podzia³.
Ro¶lina lecznicza
W medycynie ludowej u¿ywana w chorobach dróg oddechowych, nerek oraz przeciw paso¿ytom.

Zasig wystpowania:

Jest gatunkiem eurosyberyjskim, wystêpuje od pó³nocno-zachodniej Afryki, Europy po³udniowej i ¶rodkowej po Syberiê. W Polsce gatunek rodzimy, rozpowszechniony, lokalnie rzadki.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona wolnop³atkowa

Typ Kwiatostanu : Wiecha

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Unerwienie blaszki licia : Pierzasta

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Bia³y

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec

Gatunek leczniczy

Stanowisko soneczne

Na narabaty

Rolina uprawiana

Hemikryptofit

-
PODRODZINA Rosoideae (ró¿owe) -ilo 17
Rosa canina(Dzika ró¿a), Potentilla reptans(Piêciornik roz³ogowy), Duchesnea indica(Poziomkówka indyjska), Dryas octopetala(Dêbik o¶miop³atkowy), Geum rivale(Kuklik zwis³y), Sanguisorba minor(Krwi¶ci±g mniejszy), Cerasus vulgaris(Wi¶nia pospolita), Prunus fruticosa (Wi¶nia kar³owata), Parthenocissus quinquefolia(Winobluszcz piêciolistkowy), Filipendula vulgaris(Wi±zówka bulwkowata), Euonymus europaeus(Trzmielina zwyczajna;Trzmielina pospolita), Prunus cerasifera(¦liwa wi¶niowa), Prunus spinosa(¦liwa tarnina), Prunus domestica(¦liwa domowa), Rhamnus cathartica(Szak³ak pospolity), Aphanes arvensis(Skrytek polny), Agrimonia procera(Rzepik wonny),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaPODRODZINA Rosoideae (ró¿owe) -ilo 17
Rosa canina(Dzika ró¿a),
Potentilla reptans(Piêciornik roz³ogowy),
Duchesnea indica(Poziomkówka indyjska),
Dryas octopetala(Dêbik o¶miop³atkowy),
Geum rivale(Kuklik zwis³y),
Sanguisorba minor(Krwi¶ci±g mniejszy),
Cerasus vulgaris(Wi¶nia pospolita),
Prunus fruticosa (Wi¶nia kar³owata),
Parthenocissus quinquefolia(Winobluszcz piêciolistkowy),
Filipendula vulgaris(Wi±zówka bulwkowata),
Euonymus europaeus(Trzmielina zwyczajna;Trzmielina pospolita),
Prunus cerasifera(¦liwa wi¶niowa),
Prunus spinosa(¦liwa tarnina),
Prunus domestica(¦liwa domowa),
Rhamnus cathartica(Szak³ak pospolity),
Aphanes arvensis(Skrytek polny),
Agrimonia procera(Rzepik wonny),