Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:2
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Wid³ak ja³owcowaty (Ang: Stiff clubmoss, (Du: Sprossender Bärlapp, ac: Lycopodium annotinum)
-
Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ
-

Czy wiesz e?.

Poniewa¿ zarodniki s± bardzo ³atwopalne, dawniej u¿ywano ich do wywo³ywania efektów specjalnych w teatrach, a tak¿e do czyszczenia kominów. Zarodników u¿ywano tak¿e w odlewnictwie do wysypywania form odlewniczych dzwonów.
Avatar


Autor : Lena
2013-11-11
Autor : Lena 2013-11-11

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Podkrólestwo naczyniowe
Gromada wid³aki
Klasa wid³aki jednakozarodnikowe
Rz±d wid³akowce
Rodzina wid³akowate
Rodzaj wid³ak
Gatunek wid³ak ja³owcowaty

Nazewnictwo

Wid³ak ja³owcowaty, wid³ak gajowy (Lycopodium annotinum L.) – gatunek ro¶lin wieloletnich z rodziny wid³akowatych.

Morfologia:

Pêdy
Czo³gaj±ce siê z prosto wzniesionymi i widlasto rozga³êzionymi ga³±zkami. Osi±gaj± d³ugo¶æ do 1m.
Li¶cie
Równow±skolancetowate, ma³e, ca³obrzegie, lub drobno pi³kowane, bez w³osków, spiczasto zakoñczone. Na dolnej stronie widoczny pojedynczy nerw. Ustawione skrêtolegle na pêdach, w górnej czê¶ci pêdu gê¶ciej, ni¿ w dolnej. Rzadko s± przystaj±ce do pêdu, przewa¿nie poziomo odstaj± od pêdów.
K³os zarodniono¶ny
K³osy z³o¿one z li¶ci zarodniowych wyrastaj± pojedynczo na szczytach pêdów, s± siedz±ce, o d³ugo¶ci 8-13 mm i ¶rednicy 3-4 mm. Li¶cie zarodniowe z b³oniastymi brzegami maj± szerokojajowaty kszta³t, s± zaostrzone. Pocz±tkowo maj± ¿ó³tawy, pó¼niej brunatny kolor. Zarodniki dojrzewaj± od lipca do wrze¶nia. Zawieraj± ³atwopalne olejki eteryczne.

Biologia i ekologia:

Ro¶lina truj±ca
Ziele tego gatunku zawiera znaczne ilo¶ci truj±cych alkaloidów: anotynê, likopodynê, obskurynê i nikotynê.
Siedlisko
Cieniste lasy na ni¿u, w górach a¿ po kosówkê. Ro¶lina cieniolubna i kwasolubna, unika pod³o¿a wapiennego. Ro¶nie przede wszystkim na wilgotnych miejscach poro¶niêtych mchami. Czê¶ciej wystêpuje w górach i na pogórzu, ni¿ na ni¿u. Czasami tworzy ca³e ³any na obrze¿ach torfowisk, zw³aszcza w s±siedztwie bagna zwyczajnego.
Fitosocjologia
Gatunek charakterystyczny dla O. Vaccinio-Piceetalia, Ass. Vaccinio-uliginosi-Betuletum pubescentis i Ass. Abietetum polonicum. Jest ro¶lin± wska¼nikow± gleb o ma³ej ilo¶ci próchnicy.

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza :
Surowiec zielarski : zarodniki
Dzia³anie : dawniej zarodników u¿ywano do produkcji zasypki dla niemowl±t, zasypki na rany, otaczania pigu³ek z lekarstwem.


Zagroenia i ochrona:

Ro¶lina objêta ochron± gatunkow±. W ostatnich latach zmniejsza siê liczba stanowisk, na których wystêpuje.

Zasig wystpowania:

Wystêpuje na terenie ca³ej Polski, jednak jest ro¶lin± do¶æ rzadk±.

Ciekawostki:

Poniewa¿ zarodniki s± bardzo ³atwopalne, dawniej u¿ywano ich do wywo³ywania efektów specjalnych w teatrach, a tak¿e do czyszczenia kominów. Zarodników u¿ywano tak¿e w odlewnictwie do wysypywania form odlewniczych dzwonów.

Inne:

Zbiór i suszenie : zbiera siê dojrza³e k³osy i suszy

Biblioghrafia:

Waciwoci

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Wygld blaszki licia : Z±bkowany

Ksztat blaszki licia : Równow±skie

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Ogonek licia : Siedz±cy

Okres kwitnienia

Lipiec Sierpieñ Wrzesieñ

Gatunek pod ochron

Gatunek trujcy

Gatunek leczniczy

Rolina zimozielona

Rolina cieniolubna

-

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Selaginellales (widliczkowce)

- Rolina chroniona
- Trujce
- Lecznicze
- Zimozielona
- Cieniolubna
- Blaszki licia rwnowskie
- Blaszki licia lancetowate
- Licie siedzace
- Stopie zloenia licia prosty
- Typ ulistnienia naprzemianlege
- Wygld blaszki licia caobrzegi
- Wygld blaszki licia zbkowany


RZD Selaginellales (widliczkowce) -ilo 1
Lycopodium annotinum(Wid³ak ja³owcowaty),