Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:5
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Wielosi³ b³êkitny (Ang: Jacob's Ladde;Greek valerian,( ac: Polemonium caeruleum)
-
Czerwiec Lipiec
-

Czy wiesz e?.

Nazwa ro¶liny pochodzi od s³owa greckiego „polemos” (wojna) i ³ac. „coeruleum” (b³êkitny). W Staro¿ytnej Grecji toczy³ siê bowiem spór pomiêdzy niejakim Polemonem z Pontu i Filetajrem z Kapadocji o to, kto jako pierwszy odkry³ w³asno¶ci lecznicze tej ro¶liny.
Avatar


Autor : Lena
2013-09-28
Autor : Lena 2013-09-28

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad astrowych
Rz±d wrzosowce
Rodzina wielosi³owate
Rodzaj wielosi³
Gatunek wielosi³ b³êkitny

Nazewnictwo

Wielosi³ b³êkitny (Polemonium caeruleum) – gatunek ro¶liny nale¿±cy do rodziny wielosi³owatych (Polemoniaceae). Jest uprawiany i czasem dziczej±cy.

Morfologia:

Pokrój
Bylina osi±gaj±ca wysoko¶æ 20-120 cm. Jest to jedna z najwcze¶niejszych naszych ro¶lin wiosennych, rozpoczyna wegetacjê na przedwio¶niu, gdy wystêpuj± jeszcze nocne przymrozki i nawraca zima.
£odyga
Wzniesiona i rozga³êziaj±ca siê, dosyæ gruba, do³em naga, w górnej czê¶ci gruczo³owata. Jest ob³a, ulistniona i pusta w ¶rodku. Pod ziemi± miêsiste i silnie ukorzenione k³±cze.
Li¶cie
Ulistnienie skrêtoleg³e, li¶cie odziomkowe ogonkowe, ¶rodkowe li¶cie ³odygowe na krótkich ogonkach, wy¿sze bezogonkowe, wszystkie za¶ z³o¿one z licznych (do 27), nieparzysto-pierzasto u³o¿onych listków. Listki maj± eliptycznojajowaty kszta³t i zaostrzone koñce.
Kwiaty
Zebrane w wiechy na szczycie ³odyg. Kielich zros³y o jajowatych, têpo zakoñczonych z±bkach. 5 p³atków korony o barwie fioletowe lub niebieskiej, spotyka siê jednak formy bia³e. Korona ma d³ugo¶æ 15-20 mm, wolne czê¶ci jej p³atków s± dwukrotnie d³u¿sze od czê¶ci zro¶niêtej w rurkê. S³upek pojedynczy z trójdzielnym znamieniem. 5 prêcików z du¿ymi, pomarañczowymi pylnikami, o nitkach do³em ow³osionych. Kwiaty wyrastaj± na pokrytych gruczo³ami szypu³kach, pachn± miodem.
Owoc
Trójdzielna torebka z licznymi trójgraniastymi nasionami o d³ugo¶ci ok. 2,5 mm i ostrych kantach. Nasiona zachowuj± zdolno¶æ kie³kowania do 3 lat.

Biologia i ekologia:

Bylina, hemikryptofit. Siedlisko: zaro¶la, brzegi potoków, mokre ³±ki. Wystêpuje tylko na wilgotnych siedliskach. Kwiaty s± przedpr±tne i zapylane przez b³onkówki, lub samopylne. Kwitn± od czerwca do sierpnia. Ro¶lina miododajna.

Zastosowanie:

Ro¶lina uprawna: uprawiany jako ro¶lina ozdobna i ro¶lina lecznicza. Po raz pierwszy zosta³ wprowadzony do uprawy w Bu³garii i na terenie by³ego ZSRR.
Ro¶lina lecznicza:
Surowiec zielarski : k³±cze i korzenie. Zawieraj± trójterpenowe saponiny, kwasy organiczne, olejki eteryczne, ¿ywice, t³uszcze, bia³ka, skrobiê, flawonoidy, kumarynê.
Dzia³anie : wykrztu¶ne, uspokajaj±ce, obni¿aj±ce ci¶nienie krwi, przyspieszaj±ce jej krzepniêcie, a tak¿e zmniejszaj±ce poziom cholesterolu. W postaci wywarów, naparów, nalewek u¿ywany jest do leczenia schorzeñ dróg oddechowych, choroby wrzodowej ¿o³±dka i dwunastnicy, przy drgawkach, nerwicach, padaczce. Stwierdzono, ¿e bardzo pomaga przy zmêczeniu wiosennym, apatiach, astenii i zwiêksza odporno¶æ na choroby. W celu unikniêcia dra¿ni±cego na uk³ad pokarmowy dzia³ania saponin, spo¿ywa siê go po jedzeniu. Preparaty wielosi³u mog± bezpiecznie byæ stosowane przez d³ugi czas.
Zbiór i suszenie : k³±cze wraz z korzeniami wykopuje siê w drugim roku uprawy, jesieni±. Czy¶ci siê je z ziemi, p³ucze, kroi na drobniejsze kawa³ki i suszy na s³oñcu, lub w suszarni w temperaturze 50-60 °C.

Zagroenia i ochrona:

Ro¶lina objêta ochron± gatunkow±. Liczba stanowisk zmniejsza siê z powodu melioracji terenów. Wziêta pod ochronê gatunkow± od 1983 r. Wg Polskiej Czerwonej Ksiêgi Ro¶lin – gatunek nara¿ony na wymarcie (kategoria zagro¿enia VU).

Zasig wystpowania:

Wystêpuje w strefie klimatu umiarkowanego pó³kuli pó³nocnej. W Azji i Europie zwarty zasiêg wystêpowania ci±gnie siê od Europy ¦rodkowej przez Europê Wschodni± po Syberiê. Oprócz tego wystêpuje na oderwanych od g³ównego zasiêgu obszarach w Skandynawii, w Alpach, Pirenejach i Wielkiej Brytanii. Ro¶nie tak¿e w Ameryce Pó³nocnej (na Alasce i w pó³nocnej Kanadzie). W Polsce wystêpuje na rozproszonych stanowiskach, g³ównie na ni¿u: na Pomorzu Zachodnim i Wschodnim, Podlasiu, na Lubelszczy¼nie i w Puszczy Bia³owieskiej. Czê¶æ z podanych dawniej w tych regionach stanowisk ju¿ nie istnieje. W Karpatach nie s± obecnie znane ¿adne naturalne jego stanowiska. Na jedynym naturalnym stanowisku w Karpatach na Jaworzynie Krynickiej ju¿ wygin±³, inne dawniej podawane (w 1890 r) stanowiska w w Tatrach (w Dolinie Ko¶cieliskiej i pod Wo³oszynem) mia³y charakter synantropijny. Podobnie synantropijny charakter maj± stanowiska w Pieninach i Bieszczadach.

Ciekawostki:

Nazwa ro¶liny pochodzi od s³owa greckiego „polemos” (wojna) i ³ac. „coeruleum” (b³êkitny). W Staro¿ytnej Grecji toczy³ siê bowiem spór pomiêdzy niejakim Polemonem z Pontu i Filetajrem z Kapadocji o to, kto jako pierwszy odkry³ w³asno¶ci lecznicze tej ro¶liny.

Inne:

Uprawa: 
Jest ³atwy w uprawie, wymaga jednak gleb ¿yznych i wilgotnych. Woli miejsca s³oneczne, ale ro¶nie te¿ w pó³cieniu. Mo¿e byæ uprawiany przez siew z nasion bezpo¶rednio do gleby (rozstaw rzêdów 45-60 cm). Nasiona wysiewa siê wczesn± wiosn± na g³êboko¶æ 1 cm. Pêdy kwiatowe wytwarza dopiero w drugim roku po zasianiu. Uprawiany na dobrej glebie i nawo¿ony ro¶nie znacznie bujniej, ni¿ na naturalnych stanowiskach, a co najwa¿niejsze zawiera du¿o wiêcej czynnych substancji leczniczych. Jest mrozoodporny. Podczas suszy niezbêdne jest podlewanie.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona promienista

Budowa kwiatka : Korona zros³op³atkowa

Typ Kwiatostanu : Wiecha

Stopie zoenia licia : Prosty

Stopie zoenia licia : Nieparzystopierzastoz³o¿one

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Ksztat blaszki licia : Eliptyczne

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Niebieski

Okres kwitnienia

Czerwiec Lipiec

Gatunek pod ochron

Gatunek zagroony

Gatunek leczniczy

Rolina miododajna

Rolina uprawiana

Hemikryptofit

-
RODZINA Ericaceae (wrzosowate) -ilo 16
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny), Ledum palustr(Bagno zwyczajne), Vaccinium myrtillus(Borówka czarna ), Vaccinium vitis-idaea(Borówka brusznica ), Vaccinium uliginosum(Borówka bagienna), Pyrola rotundifolia(Gruszyczka okr±g³olistna), Monotropa hypopitys(Korzeniówka pospolita), Empetrum nigrum(Ba¿yna czarna), Chamaedaphne calyculata(Chamedafne pó³nocna), Oxycoccus palustris(¯urawina b³otna), Cortusa matthioli(Zarzyczka górska), Erica tetralix(Wrzosiec bagienny ), Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny  ), Polemonium caeruleum(Wielosi³ b³êkitny), Soldanella carpatica(Urdzik karpacki), Lysimachia thyrsiflora(Toje¶æ bukietowa),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.ZdjciaRODZINA Ericaceae (wrzosowate) -ilo 16
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny),
Ledum palustr(Bagno zwyczajne),
Vaccinium myrtillus(Borówka czarna ),
Vaccinium vitis-idaea(Borówka brusznica ),
Vaccinium uliginosum(Borówka bagienna),
Pyrola rotundifolia(Gruszyczka okr±g³olistna),
Monotropa hypopitys(Korzeniówka pospolita),
Empetrum nigrum(Ba¿yna czarna),
Chamaedaphne calyculata(Chamedafne pó³nocna),
Oxycoccus palustris(¯urawina b³otna),
Cortusa matthioli(Zarzyczka górska),
Erica tetralix(Wrzosiec bagienny ),
Calluna vulgaris(Wrzos zwyczajny  ),
Polemonium caeruleum(Wielosi³ b³êkitny),
Soldanella carpatica(Urdzik karpacki),
Lysimachia thyrsiflora(Toje¶æ bukietowa),