Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:4
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Wierzba piêcioprêcikowa;wierzba laurowa (Ang: Bay willow, (Du: Lorbeer-Weide, ac: Salix pentandra)
-
-
Avatar


Autor : Lena
2013-09-08
Autor : Lena 2013-09-08

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¿owych
Rz±d malpigiowce
Rodzina wierzbowate
Rodzaj wierzba
Gatunek wierzba piêcioprêcikowa

Nazewnictwo

Wierzba piêcioprêcikowa, wierzba laurowa (Salix pentandra) – gatunek krzewu lub drzewa, nale¿±cy do rodziny wierzbowatych. 

Morfologia:

Pokrój
Krzew lub ma³e drzewo o gêstym, kulistym pokroju. Osi±ga wysoko¶æ do 20 m.
£odyga, Pieñ
M³ode ga³±zki czerwonobrunatne, starsze ga³êzie i pieñ ciemnoszare. Pêdy skrócone nigdy nie wyrastaj±. P±czki co 3–4 cm, nieco odstaj±ce, nagie i silnie po³yskuj±ce.
Li¶cie
Lancetowate lub jajowato-eliptyczne o d³ugo¶ci ok. 12 cm, szeroko¶ci 3–4 cm, gêsto rozmieszczone na pêdach. Na górnej stronie ciemnozielone i silnie po³yskuj±ce[3]. Od spodu maj± barwê b³êkitno-szar±. S± grube, podobne do li¶ci wierzby migda³owej (która ma bardziej matowe li¶cie) oraz wawrzynu szlachetnego. Brzegi li¶cia drobno z±bkowane, równie¿ na górnej powierzchni ogonka li¶ciowego liczne gruczo³ki. Przylistki odpadaj± bardzo wcze¶nie, tak, ¿e zwykle nie obserwuje siê ich na krzewie.
Kwiaty
Ro¶lina dwupienna. Kwiatostany mêskie i ¿eñskie, zwane kotkami, osadzone s± na krótkich szypu³kach. Z³ocisto¿ó³te mêskie kwiatostany o d³ugo¶ci trzykrotnie wiêkszej od szeroko¶ci i dwubarwnych przysadkach. Kwiaty mêskie maj± 5–8 ow³osionych u nasady prêcików i dwa gruczo³y miodnikowe. Kwiatostany ¿eñskie o d³ugo¶ci 3–6 cm na szypu³kach pokrytych gêsto z±bkowanymi listkami. Ich nagie na szczycie i ow³osione w nasadzie przysadki s± nietrwale i odpadaj± przed dojrzewaniem owoców. Kwiaty maj± s³upki na trzonkach, z nierozdzielonymi szyjkami i dwa gruczo³y miodnikowe. Pojawiaj± siê pó¼n± wiosn±.
Owoc
Torebka zawieraj±ca bardzo drobne nasiona z licznymi w³oskami.

Biologia i ekologia:

Ro¶nie na wilgotnych ³±kach, rozlewiskach rzecznych, bagnach, torfowiskach. Nie ma specjalnych wymagañ co do gleby. W klasyfikacji zbiorowisk ro¶linnych gatunek charakterystyczny dla Cl/O/All. Alnetea glutinosae i Ass. Salicetum pentandro-cinereae. Kwitnie pó¼niej, ni¿ inne wierzby, bo dopiero pod koniec maja i w czerwcu. Kwiaty z miodnikami, zapylane przez owady. Nasiona rozsiewane przez wiatr.

Zastosowanie:

Ro¶lina lecznicza:
Surowiec zielarski : kora (Cortex Salicis) zawiera flawonoidy, kwasy organiczne oraz glikozydy. Najwa¿niejszym z nich jest glikozyd fenolowy – salicyna. Korê zbiera siê z 2–3 letnich ga³êzi wczesn± wiosn±, gdy ruszaj± soki i ³atwo jest j± oddzieliæ od drewna. Korê suszyæ mo¿na zarówno w ciemnych, jak i jasnych pomieszczeniach. Do celów leczniczych wykorzystywana mo¿e byæ równie¿ kora wierzby bia³ej, wierzby purpurowej, wierzby kruchej i wierzby wiciowej.
Dzia³anie : Salicyna ma dzia³anie przeciwzapalne, przeciwgor±czkowe i ¶ci±gaj±ce. Wykorzystywana jest przy takich dolegliwo¶ciach i chorobach, jak: ból g³owy, przeziêbienie przebiegaj±ce z gor±czk±, ró¿ne choroby reumatyczne, mia¿d¿yca. Obecnie ju¿ nie pozyskuje siê do celów leczniczych kory wierzby, gdy¿ jest zastêpowana syntetycznie produkowanym kwasem acetylosalicylowym (nazwa handlowa "Aspiryna", "Polopiryna"). Napar z kory wierzby nie oddzia³uje tak szkodliwie na ¿o³±dek, jak aspiryna, mimo,¿e dzia³a równie skutecznie. W medycynie ludowej wykorzystywano korê wierzby równie¿ do leczenia nerwobólów i jako ¶rodka u³atwiaj±cego zasypianie i uspokajaj±cego.
Ro¶lina ozdobna: ze wzglêdu na swoje b³yszcz±ce, jakby lakierowane li¶cie i gêsty pokrój bywa sadzona, jako ro¶lina ozdobna.

Zmiennos:

Tworzy mieszañce z wierzb± bia³± (Salix × ehrhartiana, posiada pojedyncze w³oski po obu stronach li¶ci) oraz z wierzb± kruch± (Salix × meyeriana, posiada cechy po¶rednie obu gatunków).

Ponadto tworzy mieszañce z wierzb± migda³ow±, prawdopodobnie tak¿e z wierzb± czerniej±c±, wierzb± rokit±, wierzb± ¶l±sk±, wierzb± szar±, b±d¼ wierzb± uszat±.

Zasig wystpowania:

Ro¶nie dziko w Europie i Azji. W Polsce ro¶nie na ca³ym ni¿u.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : K³os

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Pi³kowany

Ksztat blaszki licia : Lancetowate

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ksztat blaszki licia : Eliptyczne

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Maj Czerwiec

Gatunek leczniczy

Drzewa i krzewy liciaste

-
RODZINA Salicaceae (wierzbowce) -ilo 18
Salix viminalis(Wierzba wiciowa), Salix aurita(Wierzba uszata), Salix triandra;Salix amygdalina(Wierzba trójprêcikowa; Wierzba migda³owa), Salix cinerea(Wierzba szara), Salix repens(Wierzba rokita), Salix purpurea(Wierzba purpurowa), Salix repens(Wierzba p³o¿±ca), Salix repens subsp. arenaria (Wierzba piaskowa), Salix pentandra(Wierzba piêcioprêcikowa;wierzba laurowa), Salix lapponum(Wierzba lapoñska), Salix fragilis(Wierzba krucha), Salix alba(Wierzba bia³a), Salix myrtilloides(Wierzba borówkolistna), Salix caprea(Wierzba iwa), Populus canescens(Topola szara), Populus tremula(Topola osika), Populus nigra(Topola czarna), Populus alba(Topola bia³a),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjcia


Wsplne cechy dla Salicaceae (wierzbowce)

- Drzewa lub krzewy liciaste
- Korona grzbiecista
- Korona promista
- Licie na ogonku
- Stopie zloenia licia prosty
- Typ ulistnienia naprzemianlege
- Owoce suche, otwierajce si torebka


RODZINA Salicaceae (wierzbowce) -ilo 18
Salix viminalis(Wierzba wiciowa),
Salix aurita(Wierzba uszata),
Salix triandra;Salix amygdalina(Wierzba trójprêcikowa; Wierzba migda³owa),
Salix cinerea(Wierzba szara),
Salix repens(Wierzba rokita),
Salix purpurea(Wierzba purpurowa),
Salix repens(Wierzba p³o¿±ca),
Salix repens subsp. arenaria (Wierzba piaskowa),
Salix pentandra(Wierzba piêcioprêcikowa;wierzba laurowa),
Salix lapponum(Wierzba lapoñska),
Salix fragilis(Wierzba krucha),
Salix alba(Wierzba bia³a),
Salix myrtilloides(Wierzba borówkolistna),
Salix caprea(Wierzba iwa),
Populus canescens(Topola szara),
Populus tremula(Topola osika),
Populus nigra(Topola czarna),
Populus alba(Topola bia³a),