Ustawienia|

Wyświetlaj zdjęcia:

Wywietlaj zdjęcia w zakładce systematyka:

Wyświetlaj systematyka:

Wyświetlaj statystyki:

Wyświetlaj filmiki Youtube:


Wyświetlaj właściwości rośliny:

-budowa kwiatka:
-płatki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopień zlożenia liścia:
-typ ulistnienia:
-wygląd blaszki liścia:
-kształt blaszki liścia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielkość wcięcia blaszki:
-łodyga przekrój:
-ogonek liścia:
-pręciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wyświetlaj Opis rośliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienność:
-zagrożenia i ochrona:
-zasięg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osób online:1
Wyświetlaj: zdjęcia: |systematykę: |filmiki youtube: |właściwości roślin: |Opis roślin:
Wierzba piaskowa(( Łac: Salix repens subsp. arenaria )
-
KwiecieĂą Maj
-
Avatar


Autor : Lena
2013-09-08
Autor : Lena 2013-09-08

Domena eukarionty
Królestwo roÂśliny
Klad roÂśliny naczyniowe
Klad roÂśliny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad róÂżowych
RzÂąd malpigiowce
Rodzina wierzbowate
Rodzaj wierzba
Gatunek wierzba p³o¿¹ca
Podgatunek wierzba piaskowa

Nazewnictwo

Wierzba piaskowa (Salix repens subsp. arenaria (L.)Hiit.) – podgatunek wierzby pÂło¿¹cej.

Morfologia:

Pokrój
Ma³y, p³o¿¹cy siê krzew wysokoœci do 50 cm (wyj¹tkowo 100 cm).
PĂŞdy
Br¹zowe ga³êzie p³o¿¹ce siê i podnosz¹ce na koùcach. P¹czki oraz m³ode pêdy ca³e silnie ow³osione. P¹czki ostro zakoùczone.
LiÂście
Eliptycznojajowate, o dÂługoÂści 1,5-2,5 cm i 0,5-1 cm szerokoÂści. SÂą skórzaste i obustronnie gĂŞsto srebrzyÂście owÂłosione. Z obu stron majÂą srebrzysty kolor, szczególnie intensywny na spodniej stronie. MajÂą zaokrÂąglone wierzchoÂłki, gÂładkie brzegi i 5-8 par nerwów bocznych (sÂłabo widocznych). Przy wysychaniu nie czerniejÂą. Ich uszkowate przylistki dÂługo utrzymujÂą siĂŞ.
Kwiaty
RoÂślina dwupienna. Kwiaty zebrane w kotki o dwubarwnych przysadkach; górÂą czarniawych, doÂłem jasnych. Kotki ÂżeĂąskie wyrastajÂą na szypuÂłkach, majÂą jajowato-podÂługowaty ksztaÂłt i dÂługoœÌ 1,5-2 cm. Ich owÂłosione sÂłupki o czerwonych znamionach osadzone sÂą na sÂłupku (krótszym od zal¹¿ni). Kotki mĂŞskie równieÂż majÂą dwubarwne przysadki. Ich kwiaty z jednym miodnikiem majÂą prĂŞciki u nasady owÂłosione, o wolnych nitkach i pylnikach poczÂątkowo czerwonych, w czasie dojrzewania ÂżóÂłtych, a po przekwitniĂŞciu brunatnych.
Owoc
Torebka o klapach spiralnie odwiniĂŞtych na zewnÂątrz.

Biologia i ekologia:

Siedlisko: wydmy nadmorskie. Chamefit lub fanerofit. W klasyfikacji zbiorowisk roÂślinnych gatunek charakterystyczny dla Ass. Carici-Empetretum. Kwitnie od kwietnia do maja, jest roÂślinÂą owadopylnÂą i miododajnÂą. Nasiona rozsiewane przez wiatr.

Zastosowanie:

RoÂślina uprawna : uprawiana jako roÂślina ozdobna, szczególnie nadajÂąca siĂŞ do ogrodów skalnych. W uprawie przewaÂżnie wystĂŞpujÂą formy szczepione na pniu ( na podkÂładce wierzby innego gatunku).

Sposób uprawy
Nie wymaga specjalnej gleby, ani specjalnych zabiegów pielĂŞgnacyjnych, konieczne jest jedynie systematyczne przycinanie zwieszajÂących siĂŞ pĂŞdów, by roÂślina zagĂŞszczaÂła siĂŞ i Âładnie wyglÂądaÂła. Bywa atakowana przez mszyce. MoÂżna je zwalczaĂŚ preparatami biologicznymi lub chemicznymi.

Zmiennosć:

Czasami moÂżna spotkaĂŚ róÂżniÂące siĂŞ od typowej formy mieszaĂące z gatunkami: w. borówkolistna, w. czerniejÂąca, w. iwa, w. pÂło¿¹ca, w. purpurowa, w. Âśnniada, w. uszata, w. wawrzynkowa, w. wiciowa. MieszaĂące te przewaÂżnie nie sÂą odróÂżniane od mieszaĂąców wierzby pÂło¿¹cej.

Zasięg występowania:

Wystêpuje w Azji i Europie. W Polsce roœlina rzadka, dziko roœnie wy³¹cznie nad Ba³tykiem. Uprawiana jako roœlina ozdobna i czasami nieprawid³owo nazywana wierzb¹ argentyùsk¹ lub szwajcarsk¹.

Biblioghrafia:

Właściwości

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : KÂłos

Stopień złożenia liścia : Prosty

Typy ulistnienia : NaprzemianlegÂłe

Wygląd blaszki liścia : CaÂłobrzegi

Kształt blaszki liścia : Jajowate

Kształt blaszki liścia : Eliptyczne

Ogonek liścia : Na ogonku

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

KwiecieĂą Maj

Drzewa i krzewy liściaste

Roślina miododajna

Na narabaty

Roślina uprawiana

Chamefit niezdrewniały

-
RODZINA Salicaceae (wierzbowce) -ilość 18
Salix viminalis(Wierzba wiciowa), Salix aurita(Wierzba uszata), Salix triandra;Salix amygdalina(Wierzba trójprêcikowa; Wierzba migda³owa), Salix cinerea(Wierzba szara), Salix repens(Wierzba rokita), Salix purpurea(Wierzba purpurowa), Salix repens(Wierzba p³o¿¹ca), Salix repens subsp. arenaria (Wierzba piaskowa), Salix pentandra(Wierzba piêcioprêcikowa;wierzba laurowa), Salix lapponum(Wierzba lapoùska), Salix fragilis(Wierzba krucha), Salix alba(Wierzba bia³a), Salix myrtilloides(Wierzba borówkolistna), Salix caprea(Wierzba iwa), Populus canescens(Topola szara), Populus tremula(Topola osika), Populus nigra(Topola czarna), Populus alba(Topola bia³a),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.Zdjęcia


Wspólne cechy dla Salicaceae (wierzbowce)

- Drzewa lub krzewy liściaste
- Korona grzbiecista
- Korona promista
- Liście na ogonku
- Stopień zlożenia liścia prosty
- Typ ulistnienia naprzemianległe
- Owoce suche, otwierające się torebka


RODZINA Salicaceae (wierzbowce) -ilość 18
Salix viminalis(Wierzba wiciowa),
Salix aurita(Wierzba uszata),
Salix triandra;Salix amygdalina(Wierzba trĂłjprĂŞcikowa; Wierzba migdaÂłowa),
Salix cinerea(Wierzba szara),
Salix repens(Wierzba rokita),
Salix purpurea(Wierzba purpurowa),
Salix repens(Wierzba p³o¿¹ca),
Salix repens subsp. arenaria (Wierzba piaskowa),
Salix pentandra(Wierzba piĂŞcioprĂŞcikowa;wierzba laurowa),
Salix lapponum(Wierzba lapoĂąska),
Salix fragilis(Wierzba krucha),
Salix alba(Wierzba biaÂła),
Salix myrtilloides(Wierzba borĂłwkolistna),
Salix caprea(Wierzba iwa),
Populus canescens(Topola szara),
Populus tremula(Topola osika),
Populus nigra(Topola czarna),
Populus alba(Topola biaÂła),