Ustawienia|

Wywietlaj zdjcia:

Wywietlaj zdjcia w zakadce systematyka:

Wywietlaj systematyka:

Wywietlaj statystyki:

Wywietlaj filmiki Youtube:


Wywietlaj waciwoci roliny:

-budowa kwiatka:
-patki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopie zloenia licia:
-typ ulistnienia:
-wygld blaszki licia:
-ksztat blaszki licia:
-unerwienie blaszki licia:
-wielko wcicia blaszki:
-odyga przekrj:
-ogonek licia:
-prciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wywietlaj Opis roliny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno:
-zagroenia i ochrona:
-zasig wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osb online:1
Wywietlaj: zdjcia: |systematyk: |filmiki youtube: |waciwoci rolin: |Opis rolin:
Wierzba p³o¿±ca( (Du: Kriech-Weide, ac: Salix repens)
-
-
Avatar


Autor : Lena
2013-09-08
Autor : Lena 2013-09-08

Domena eukarionty
Królestwo ro¶liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¿owych
Rz±d malpigiowce
Rodzina wierzbowate
Rodzaj wierzba
Gatunek wierzba p³o¿±ca

Nazewnictwo

Wierzba p³o¿±ca (Salix repens L.) – gatunek ro¶liny nale¿±cy do rodziny wierzbowatych.

Morfologia:

Pokrój
Ma³y, szeroko rozpostarty krzew wysoko¶ci do 100 cm. Nie wytwarza czo³gaj±cych siê pod ziemi± pêdów.
Pêdy
Br±zowe, cienkie i nagie ga³êzie, wznosz±ce siê i zwisaj±ce na koñcach. P±czki nagie, s³abo zaostrzone, nieco ow³osione.
Li¶cie
W±skolancetowate, o d³ugo¶ci 1,5-3 cm i 0,5-0,8 cm szeroko¶ci. Na spodniej stronie przylegaj±co jedwabi¶cie ow³osione, gór± nagie, lub ow³osione, czasami ³ysiej±ce. Maj± krótkie ogonki, ca³obrzeg±, p³ask± blaszkê z zagiêtym wierzcho³kiem i 4-7 niewystaj±cymi nerwami bocznymi, przylistków zwykle brak (szybko odpadaj±, czasami tylko mo¿na je obserwowaæ, s± niedu¿e, lancetowate).
Kwiaty
Ro¶lina dwupienna. Kwiaty zebrane w kotki o jedwabi¶cie ow³osionych i dwubarwnych przysadkach; gór± czarniawych, do³em jasnych. Kotki ¿eñskie siedz±ce, maj± jajowato-pod³ugowaty kszta³t i d³ugo¶æ 1,5-2 cm. Ich nagie s³upki o rozdwojonych znamionach osadzone s± na trzonku (krótszym od zal±¿ni). Kotki mêskie równie¿ maj± dwubarwne przysadki. Maj± okr±g³y, lub jajowaty kszta³t, s± gêstokwiatowe i wyrastaj± na pêdach niemal bez szypu³ki. Ich kwiaty z jednym miodnikiem maj± prêciki u nasady ow³osione, o wolnych nitkach i pylnikach pocz±tkowo czerwonych, w czasie dojrzewania ¿ó³tych, a po przekwitniêciu brunatnych.
Owoc
Torebka o klapach spiralnie odwiniêtych na zewn±trz.

Biologia i ekologia:

Rozwój: ro¶lina wieloletnia, chamefit lub fanerofit. Kwitnie od kwietnia do maja, jest ro¶lin± owadopyln± i miododajn±. Nasiona rozsiewane przez wiatr.
Siedlisko: wilgotne ³±ki, torfowiska, wrzosowiska.

Zastosowanie:

Ro¶lina uprawna : uprawiana jako ro¶lina ozdobna, szczególnie polecana jako ro¶lina okrywowa, czasami szczepiona na pniu (na pêdzie innego gatunku wierzby) jako forma pienna. Istniej± te¿ odmiany o srebrzystych li¶ciach.
Sposób uprawy : nie wymaga specjalnej gleby, ani specjalnych zabiegów pielêgnacyjnych, konieczne jest jedynie systematyczne przycinanie zwieszaj±cych siê pêdów, by ro¶lina zagêszcza³a siê i ³adnie wygl±da³a.

Zmiennos:

Podgatunki wg Krytycznej listy ro¶lin naczyniowych Polski:
wierzba p³o¿±ca typowa (Salix repens L.subsp. repens)
wierzba p³o¿±ca piaskowa (Salix repens L.subsp. arenaria (L.) Ser.)
wierzba rokita (Salix repens L. subsp. rosmarinifolia (L.) Hartm.)
Tworzy mieszañce z gatunkami: wierzba borówkolistna, w. czerniej±ca, w. iwa, w. purpurowa, w. ¶niada, w. uszata, w. wawrzynkowa, w. wiciowa.

Zasig wystpowania:

Wystêpuje w Europie. W Polsce w stanie naturalnym wystêpuje na ca³ym ni¿u. Ro¶lina rzadka.

Biblioghrafia:

Waciwoci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : K³os

Stopie zoenia licia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

Wygld blaszki licia : Ca³obrzegi

Ksztat blaszki licia : Jajowate

Ksztat blaszki licia : Eliptyczne

Ogonek licia : Na ogonku

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Kwiecieñ Maj

Drzewa i krzewy liciaste

Rolina uprawiana

Chamefit niezdrewniay

-
RODZINA Salicaceae (wierzbowce) -ilo 18
Salix viminalis(Wierzba wiciowa), Salix aurita(Wierzba uszata), Salix triandra;Salix amygdalina(Wierzba trójprêcikowa; Wierzba migda³owa), Salix cinerea(Wierzba szara), Salix repens(Wierzba rokita), Salix purpurea(Wierzba purpurowa), Salix repens(Wierzba p³o¿±ca), Salix repens subsp. arenaria (Wierzba piaskowa), Salix pentandra(Wierzba piêcioprêcikowa;wierzba laurowa), Salix lapponum(Wierzba lapoñska), Salix fragilis(Wierzba krucha), Salix alba(Wierzba bia³a), Salix myrtilloides(Wierzba borówkolistna), Salix caprea(Wierzba iwa), Populus canescens(Topola szara), Populus tremula(Topola osika), Populus nigra(Topola czarna), Populus alba(Topola bia³a),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Vrba plazivá Salix repens.mpg
Zdjcia


Wsplne cechy dla Salicaceae (wierzbowce)

- Drzewa lub krzewy liciaste
- Korona grzbiecista
- Korona promista
- Licie na ogonku
- Stopie zloenia licia prosty
- Typ ulistnienia naprzemianlege
- Owoce suche, otwierajce si torebka


RODZINA Salicaceae (wierzbowce) -ilo 18
Salix viminalis(Wierzba wiciowa),
Salix aurita(Wierzba uszata),
Salix triandra;Salix amygdalina(Wierzba trójprêcikowa; Wierzba migda³owa),
Salix cinerea(Wierzba szara),
Salix repens(Wierzba rokita),
Salix purpurea(Wierzba purpurowa),
Salix repens(Wierzba p³o¿±ca),
Salix repens subsp. arenaria (Wierzba piaskowa),
Salix pentandra(Wierzba piêcioprêcikowa;wierzba laurowa),
Salix lapponum(Wierzba lapoñska),
Salix fragilis(Wierzba krucha),
Salix alba(Wierzba bia³a),
Salix myrtilloides(Wierzba borówkolistna),
Salix caprea(Wierzba iwa),
Populus canescens(Topola szara),
Populus tremula(Topola osika),
Populus nigra(Topola czarna),
Populus alba(Topola bia³a),