Ustawienia|

Wy∂wietlaj zdjÍcia:

WyĚwietlaj zdjÍcia w zak≥adce systematyka:

Wy∂wietlaj systematyka:

Wy∂wietlaj statystyki:

Wy∂wietlaj filmiki Youtube:


Wy∂wietlaj w≥a∂ciwo∂ci ro∂liny:

-budowa kwiatka:
-p≥atki kwiatka:
-typ kwiatostanu:
-stopieŮ zloŅenia li∂cia:
-typ ulistnienia:
-wyglĪd blaszki li∂cia:
-kszta≥t blaszki li∂cia:
-unerwienie blaszki liĚcia:
-wielko∂ś wciÍcia blaszki:
-≥odyga przekrůj:
-ogonek li∂cia:
-prÍciki:
-kolor:
-okres kwitnienia:

Wy∂wietlaj Opis ro∂liny:

-nazewnictwo:
-morfologia:
-biologia i ekologia:
-zastosowanie:
-zmienno∂ś:
-zagroŅenia i ochrona:
-zasiÍg wystepowania:
-ciekawostki:
-inne:
-przypisy:
-bibliografia:

Panel

Osůb online:3
Wy∂wietlaj: zdjÍcia: |systematykÍ: |filmiki youtube: |w≥a∂ciwo∂ci ro∂lin: |Opis ro∂lin:
Wierzba rokita(( £ac: Salix repens)
-
Kwiecie√Ī Maj
-
Avatar


Autor : Lena
2013-09-08
Autor : Lena 2013-09-08

Domena eukarionty
Królestwo ro¬∂liny
Klad ro¶liny naczyniowe
Klad ro¶liny nasienne
Klasa okrytonasienne
Klad klad ró¬Ņowych
Rz¬Īd malpigiowce
Rodzina wierzbowate
Rodzaj wierzba
Gatunek wierzba p¬≥o¬Ņ¬Īca
Podgatunek wierzba rokita

Nazewnictwo

Wierzba rokita, rokita (Salix repens L. subsp. rosmarinifolia (L.) Hartm.) – podgatunek wierzby p¬≥o¬Ņ¬Īcej z rodziny wierzbowatych. Wed¬≥ug nowszych uj√™√¶ taksonomicznych jest to odr√™bny gatunek Salix rosmarinifolia L. Sp. pl. 2:1020. 1753.

Morfologia:

Pokrój
Krzew osi¬Īgaj¬Īcy do 1 metra wysoko¬∂ci, s¬≥abo rozga¬≥√™ziony, z p√™dami cz√™¬∂ciowo czo¬≥gaj¬Īcymi si√™ pod ziemi¬Ī.
Pêdy
Ga¬≥¬Īzki wzniesione prosto do góry, cienkie i elastyczne, koloru czerwonobrunatnego. P¬Īczki oraz zesz¬≥oroczne p√™dy nieco omszone. P¬Īczki drobne, okr¬Īg¬≥awe, nieco zaostrzone.
Li¶cie
Pod¬≥u¬Ņnie eliptyczne lub w¬Īskolancetowate, o d¬≥ugo¬∂ci 15-45 mm, szeroko¬∂√¶ 4-8 razy mniejsza od d¬≥ugo¬∂ci. Pod spodem, a czasami i z wierzchu przylegaj¬Īco, jedwabi¬∂cie ow¬≥osione, p¬≥askie, lub s¬≥abo podwini√™te. S¬Ī ca¬≥obrzegie i posiadaj¬Ī 8-16 par nerwów bocznych, s¬≥abo wystaj¬Īcych po spodniej stronie. Przylistków zwykle brak (szybko odpadaj¬Ī). Li¬∂cie nie czerniej¬Ī podczas schni√™cia.
Kwiat
Ro¬∂lina dwupienna. Kwiaty zebrane w kwiatostany zwane kotkami. Kotki jajowato-kuliste, o d¬≥ugo¬∂ci 5-12 mm, bez szypu¬≥ek (siedz¬Īce). Ich dwubarwne przysadki maj¬Ī jasna lub purpurow¬Ī nasad√™, a górn¬Ī cz√™¬∂√¶ rdzaw¬Ī lub czarn¬Ī. W kotkach ¬Ņe√Īskich ow¬≥osione s¬≥upki o czerwonych znamionach wyrastaj¬Ī na trzoneczku krótszym od zal¬Ī¬Ņni. Szyjki s¬≥upka brak, lub jest bardzo krótka. W kotkach m√™skich pr√™ciki o czerwonych, wolnych i zwykle nagich nitkach, miodniki (po 1 w ka¬Ņdym kwiatku) z¬≥ocisto¬Ņó¬≥te, jajowatego kszta¬≥tu. M¬≥ode pylniki czerwone lub purpurowe, w czasie pylenia przybieraj¬Ī ¬Ņó¬≥ty kolor, potem staj¬Ī si√™ brunatne lub czarniawe.

Biologia i ekologia:

Krzew, chamefit, nanofanerofit. Kwiaty pojawiaj¬Ī si√™ przed rozwojem li¬∂ci – od kwietnia do maja. Ro¬∂lina owadopylna, miododajna i wiatrosiewna. Ro¬∂nie na terenach wilgotnych, torfowiskach, mokrych ¬≥¬Īkach, rzadziej na piaskach i w widnych lasach sosnowych. Nanofanerofit. W klasyfikacji zbiorowisk ro¬∂linnych gatunek charakterystyczny dla Cl./O/All. Alnetea glutinosae i Ass. Betulo-Salicetum repentis. Liczba chromosomów 2n =38.

Zmiennosś:

Tworzy liczne miesza√Īce z : wierzb¬Ī iw¬Ī, w. pi√™ciopr√™cikowa, w. purpurowa, w. siw¬Ī, w. szar¬Ī, w. uszat¬Ī, w. wawrzynkow¬Ī, w. wiciow¬Ī.

ZasiÍg wystÍpowania:

Wyst√™puje w Europie i w Azji. W Polsce g¬≥ównie na ni¬Ņu. Ro¬∂lina pospolita.

Biblioghrafia:

W≥a∂ciwo∂ci

Budowa kwiatka : Korona grzbiecista

Budowa kwiatka : Korona promienista

Typ Kwiatostanu : K³os

StopieŮ z≥oŅenia li∂cia : Prosty

Typy ulistnienia : Naprzemianleg³e

WyglĪd blaszki li∂cia : Ca¬≥obrzegi

Kszta≥t blaszki li∂cia : R√≥wnow¬Īskie

Kszta≥t blaszki li∂cia : Lancetowate

Ogonek li∂cia : Na ogonku

Kolor : Zielony

Okres kwitnienia

Kwiecie√Ī Maj

Drzewa i krzewy li∂ciaste

Ro∂lina uprawiana

Nanofanerofit

Chamefit niezdrewnia≥y

-
RODZINA Salicaceae (wierzbowce) -ilo∂ś 18
Salix viminalis(Wierzba wiciowa), Salix aurita(Wierzba uszata), Salix triandra;Salix amygdalina(Wierzba tr√≥jpr√™cikowa; Wierzba migda¬≥owa), Salix cinerea(Wierzba szara), Salix repens(Wierzba rokita), Salix purpurea(Wierzba purpurowa), Salix repens(Wierzba p¬≥o¬Ņ¬Īca), Salix repens subsp. arenaria (Wierzba piaskowa), Salix pentandra(Wierzba pi√™ciopr√™cikowa;wierzba laurowa), Salix lapponum(Wierzba lapo√Īska), Salix fragilis(Wierzba krucha), Salix alba(Wierzba bia¬≥a), Salix myrtilloides(Wierzba bor√≥wkolistna), Salix caprea(Wierzba iwa), Populus canescens(Topola szara), Populus tremula(Topola osika), Populus nigra(Topola czarna), Populus alba(Topola bia¬≥a),

Liczba komentarzy 0

Dodaj komentarz.
Vrba plazivá Salix repens.mpg
ZdjÍcia


Wspůlne cechy dla Salicaceae (wierzbowce)

- Drzewa lub krzewy li∂ciaste
- Korona grzbiecista
- Korona promista
- Li∂cie na ogonku
- StopieŮ zloŅenia li∂cia prosty
- Typ ulistnienia naprzemianleg≥e
- Owoce suche, otwierajĪce siÍ torebka


RODZINA Salicaceae (wierzbowce) -ilo∂ś 18
Salix viminalis(Wierzba wiciowa),
Salix aurita(Wierzba uszata),
Salix triandra;Salix amygdalina(Wierzba trójprêcikowa; Wierzba migda³owa),
Salix cinerea(Wierzba szara),
Salix repens(Wierzba rokita),
Salix purpurea(Wierzba purpurowa),
Salix repens(Wierzba p¬≥o¬Ņ¬Īca),
Salix repens subsp. arenaria (Wierzba piaskowa),
Salix pentandra(Wierzba piêcioprêcikowa;wierzba laurowa),
Salix lapponum(Wierzba lapo√Īska),
Salix fragilis(Wierzba krucha),
Salix alba(Wierzba bia³a),
Salix myrtilloides(Wierzba borówkolistna),
Salix caprea(Wierzba iwa),
Populus canescens(Topola szara),
Populus tremula(Topola osika),
Populus nigra(Topola czarna),
Populus alba(Topola bia³a),